Головна

II. Джерела коштів підприємства.

  1.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  2.  I. Основні лінгвістичні джерела.
  3.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  4.  II. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
  5.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
  6.  II. Документи, що подаються при огляді транспортних засобів

1.3 Власні джерела - капітал і резерви:

1.4 Позикові джерела - це кредиторська заборгованість (ми повинні)

Наприклад: наше підприємство має

Зобов'язання.

Зобов'язання - це теж кредиторська заборгованість.

У кожного підприємства виникають зобов'язання:

Страхові внески складаються з відрахувань:

а) пенсійний фонд 22%

б) фонд обов'язкового медичного страхування 5,1%

в) фонд соц. страхування 2,9%

Підприємство зобов'язане проводити відрахування (30%) в ці фонди від суми нарахованої заробітної плати.

Тема 2: Предмет і метод бухгалтерського обліку.

предметом бухгалтерського обліку є фінансово - господарська діяльність підприємства, спрямована на виконання статутних зобов'язань.

Метод бухгалтерського обліку - Це сукупність способів і прийомів, застосовуваних у певній послідовності для вивчення предмета.

Методи бухгалтерського обліку:

-документація,

 -інвентарізація, - Первинне спостереження об'єктів обліку.

 
 


-оцінка,

 -калькуляція, - Вартісний вимір об'єктів обліку.

 
 


-рахунки бухгалтерського обліку,

 подвійна запис,

- Поточна угруповання даних про об'єктів обліку.

-баланс,

 звітування, - Періодичне узагальнення інформації про об'єкти обліку.

документація - Це спосіб первинної реєстрації господарських операцій і обґрунтування правильності бухгалтерських записів.

інвентаризація - Це звірка даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю майна і зобов'язань.

оцінка - Це спосіб грошового вираження об'єктів бухгалтерського обліку.

калькуляція - Це спосіб обліку витрат і визначення собівартості продукції, робіт або послуг.

Рахунки бухгалтерського обліку - Це метод поточного обліку господарських засобів підприємства і їх джерел.

подвійна запис - Це метод реєстрації господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

баланс - Це спосіб групування господарських засобів за складом і джерелами утворення, в грошовому вираженні, на певну дату.

звітність - Це система техніко - економічних показників діяльності підприємства за звітний період.

Питання: 2.1 «Баланс»

баланс - Це двостороння таблиця, одна сторона називається актив - Це кошти по составу- майно підприємства, друга сторона називається пасив - Це джерела господарських засобів. Кожен рядок в балансі - стаття.

Баланс має пізнавальне значення. За активу можна визначити яким майном володіє підприємство. За пасиву можна визначити співвідношення між власними і позиковими засобами. Виявити резерви підприємства і визначити суму кредиторської заборгованості, а так само відповісти на питання про платоспроможність даного підприємства.

платоспроможність - Це можливість підприємства покривати свої борги (кредиторська заборгованість) грошовими коштами: готівкою, безготівковими і іншими активами. Статті в активі розташовані за ступенем ліквідності. Найбільш ліквідними є кошти і менш ліквідними є основні засоби.

Контрольне значення балансу. Слово «баланс» означає рівновагу.

Якщо при складання балансу не отримано рівність сторін (актив не дорівнює пасиву) отже допущена помилка.

Питання: 2.2 «Вплив господарських операцій на баланс».

Баланс на 01.01.20_по підприємству «Світло».

 актив  сума  пасив  сума
 матеріали  20 000  Статутний капітал  30 000
 каса  1 000  прибуток  10 000
 Розрахунковий рахунок  : 49 000  Резервний капітал  15 500
 Заборгованість підзвітних осіб. РРРООООПППННННАПП  Заборгованість постачальникам  15 000
 баланс  70 500  баланс  70 500

Господарські операції за січень.

 Зміст господарських-них операцій  суми  порушені статті  зміни
 сума балансу  рівність сторін  Тип
 1.  З розрахункового рахунку в касу.  + 1000- 1000  + Каса (Актив) розрахункова рахунок (Актив)  Не змінюється  зберігається
 2.  Частина прибутку зарахована до резервного капіталу.  - 2400+ 2400  -Прибуток (Пасив) + Резервний капітал (Пасив)  Не змінюється  зберігається
 3.  Від постачальника на склад надійшли матеріали.  + 10000+ 10000  + Матеріали А + Заборгованість постачальникам П  збільшується  зберігається
 4.  З рас. рахунки оплачено постачальнику за матеріали.  -2000-2000  -Розрахунковий рахунок А-Заборгованість постачальникам П  зменшується  зберігається

господарські операції - Це будь-яке переміщення коштів: надходження матеріалів, нарахування заробітної плати і т. Д.

1 тип операції: зачіпає дві статті активу, одна стаття збільшується, інша зменшується, сума балансу не змінюється, рівність сторін зберігається.

2 тип операції: зачіпає дві статті в пасиві, одна стаття збільшується, інша зменшується. Баланс не змінюється, рівність сторін зберігається.

3 тип операції: зачіпає одну статтю в активі, іншу в пасиві. Обидві статті збільшуються. Сума балансу збільшується, а рівність сторін зберігається.

4 тип операції: зачіпає одну статтю в активі, іншу в пасиві, рівність зберігається, сума балансу зменшується, обидві статті зменшуються.

Питання: 2.3 «Рахунки бухгалтерського обліку».

Рахунки бухгалтерського обліку - це метод вторинної реєстрації та поточного обліку господарських засобів підприємства.

Рахунок - це двостороння таблиця, одна сторона називається дебет - «Дт», друга сторона кредит - «Кт».

Залишок на початок місяця (на перше число) за рахунком називають «сальдо» - С. Підсумки записів за дебетом і кредитом називають оборотами - об.

Рахунки відкривають на підставі статей балансу. За статтями активу - рахунки активні, За статтями пасиву - рахунки пасивні. Кожному рахунку присвоюється свій шифр відповідно до Плану рахунків затверджується Мінфіном РФ.

Наприклад: рахунок «Каса» - 50, рахунок «Основні засоби» - 01 і т. Д

Схема активного рахунку

Дт 50 «каса» Кт

 сальдо

на 01.01.20__.


+ Збільшення - зменшення

грошей в касі грошей в касі

 Д. оборот за місяць К. оборот за місяць

 
 


С. До на 01.02.20__.

 сальдо кінцеве

 Активного рахунку = с. До 1+ об. Дт - об. Кт
 I. Майно підприємства |  Д К Сума |  Реєстраційний журнал господарських операцій. |  Синтетичний рахунок. |  Відомість за аналітичними рахунками до рахунку |  прямі непрямі |  Розподіл витрат пропорційно заробітній платі. |  Визначається методом - інвентаризація |  Характеристика рахунків процесу продажів. |  Перевірка, приймання та обробка документів. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати