Головна

Тема 1. Сучасна концепція маркетингу

  1. Антрапацэнтрызм як галоўны прынцып сучаснай лінгвістыкі
  2. Антрапацэнтрызм як галоўны прынцып сучаснай лінгвістыкі.
  3. Воєнні та політичні передумови утворення Української гетьманської держави. Державницька концепція Б. Хмельницького.
  4. Гісторыя і сучаснасць беларускага моўнага этыкету
  5. Кафедра маркетингу
  6. Кількісні критерії ефективності діяльності служби маркетингу
  7. Комплекс маркетингу.

1. Подбельский В. В. Язык Cu ++: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика,1995, - 560 с.

2. Страуструп Б. Язык программирования Сг ++. - М.: Радио и связь, 1991. - 352 стр.

3. Собоцинский В. В. Практический курс Turbo Cu ++. Основы объктно- ориентированного программирования. - М.: Свет, 1993. - 236 с.

4. Романов В. Ю. Программирование на языке Cu ++. Практический подход. - М.: Компьтер, 1993. - 160 с.

5. Уинер Р. Язык турбо Cu . - М.: Мир, 1991. - 384 с.

6. Юлин В. А., Булатова И. Р. Приглашение к Cu. - Мн.: Высш. Шк., 1990,- 224 с.

7. Котлинская Г. П., Галиновский О. И. Программирование на языке Cu. -Мн.: Высш. Шк., 1991. - 156 с.

Модуль.1. Сутність і принципи маркетингу.

Тема 1. Сучасна концепція маркетингу

МАРКЕТИНГ(від англійського market - ринок) - комплексна система організації виробництва і збуту продукції, орієнтована на задоволення потреб конкретних споживачів і одержання прибутку на основі дослідження і прогнозування ринку, вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, розробки стратегії і тактики поводження на ринку за допомогою маркетингових програм. У цих програмах закладені заходи щодо поліпшення товару і його асортименту, вивченню покупців, конкурентів і конкуренції, по забезпеченню цінової політики, формуванню попиту, стимулюванню збуту і рекламі, оптимізації каналів руху товарів і організації збуту, організації технічного сервісу і розширення асортименту сервісних послуг, що представляються. Маркетинг як породження ринкової економіки є у певному змісті філософією виробництва, цілком (від науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт до збуту і сервісу) підлеглим умовам і вимогам ринку, що знаходиться в постійному динамічному розвитку під впливом широкого спектра економічних, політичних, науково-технічних і соціальних факторів. Підприємства-виробники розглядають маркетинг як засіб для досягнення цілей, фіксованих на даний період по кожному конкретному ринку і його сегментах, з найвищою економічною ефективністю. Однак це стає реальним тоді, коли виробник має у своєму розпорядженні можливість систематично коректувати свої науково-технічні, виробничі і збутові плани відповідно до змін ринкової кон'юнктури, маневрувати власними матеріальними й інтелектуальними ресурсами, щоб забезпечити необхідну гнучкість у вирішенні стратегічних і тактичних задач, виходячи з результатів маркетингових досліджень. При цих умовах маркетинг стає фундаментом для довгострокового й оперативного планування виробничо-комерційної діяльності підприємства, складання програм виробництва, організації науково-технічної, технологічної, інвестиційної і виробничо-збутової роботи колективу підприємства, а управління маркетингом - найважливішим елементом системи управління підприємством.

Маркетингова діяльність повинна забезпечити:

* надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смаки покупців, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування фірми;

* створення такого товару, набору товарів (асортименту), що більш повно задовольняє вимогам ринку, ніж товари конкурентів;

* необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації.

У чому складаються основні принципи маркетингу?

В основі діяльності виробників, що працюють на основі принципів маркетингу, лежить девіз: робити тільки те, що вимагають ринок, покупець. Вихідним моментом, що лежить в основі маркетингу, виступає ідея людських нестатків, потреб, запитів. Звідси сутність маркетингу гранично коротко полягає в наступному: варто робити тільки те, що безумовно знайде збут, а не намагатися нав'язати покупцеві "неузгоджену" попередньо з ринком продукцію.

Із сутності маркетингу випливають основні принципи, що включають:

Спрямованість на досягнення кінцевого практичного результату виробничо-збутової діяльності. Ефективна реалізація товару на ринку в намічених кількостях означає, по суті, оволодіння його визначеною часткою відповідно до довгострокової мети, наміченої підприємством.

Концентрацію дослідницьких, виробничих і збутових зусиль на вирішальних напрямках маркетингової діяльності.

Спрямованість підприємства не на тимчасовий, а на довгостроковий результат маркетингової роботи. Це вимагає особливої уваги до прогнозних досліджень, розробки на основі їх результатів товарів ринкової новизни, що забезпечують високоприбуткову господарську діяльність.

Застосування в єдності і взаємозв'язку стратегії і тактики активного пристосування до вимог потенційних покупців з одночасним цілеспрямованим впливом на них.

Методи маркетингової діяльності полягають у тому, що проводяться:

* аналіз зовнішнього (стосовно підприємства) середовища, у який входить не тільки ринок, але і політичні, соціальні, культурні й інші умови. Аналіз дозволяє виявити фактори, що сприяють комерційному успіхові або перешкоджають йому. У підсумку аналізу формується банк даних для оцінки навколишнього середовища і його можливостей;

* аналіз споживачів, як реальних, так і потенційних. Даний аналіз полягає в дослідженні демографічних, економічних, соціальних, географічних і інших характеристик людей, що приймають рішення про покупку, а також їх потреб у широкому змісті цього поняття і процесів придбання ними як нашого, так і конкуруючих товарів;

* вивчення існуючих і планування майбутніх товарів, тобто розробка концепцій створення нових товарів і/або модернізації старих, включаючи їх асортимент і параметричні ряди, упакування і т. Д. Застарілі, що не дають розрахункового прибутку товари знімаються з виробництва і ринку.

* планування руху товарів і збуту, включаючи створення, при необхідності, що відповідають власних збутових мереж зі складами і магазинами і/або агентських мереж;

* забезпечення формування попиту і стимулювання збуту (ФОССТИС) шляхом комбінації реклами, особистого продажу, некомерційних престижних заходів ("паблік рілейшнз") і різного роду матеріальних стимулів, спрямованих на покупців, агентів і конкретних продавців;

* забезпечення цінової політики, що полягає в плануванні систем і рівнів цін на товари, що поставляються, визначенні "технології" використання цін, кредитів, знижок і т. П.

* задоволення технічних і соціальних норм регіону, у якому збувається продукція, що означає обов'язок забезпечити належну безпеку використання товару і захисту навколишнього Середовища, відповідність морально-етичним правилам, належний рівень споживчої цінності товару;

* управління маркетинговою діяльністю (маркетингом) як системою, тобто планування, виконання і контроль маркетингової програми й індивідуальних обов'язків кожного учасника роботи підприємства, оцінка ризиків і прибутків, ефективності маркетингових рішень.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Максимальне підвищення якості життя | Тема 3. Управління на принципах маркетингу | Модуль.2. Функції маркетингового управління | Тема 1. Система маркетингової інформації | Середовище маркетингу - дослідження ринку | Внутрішнє дослідження на ринку | Портфель продуктів | Тема 3. Організаційна структура маркетингу | Товар і його рівні | Класифікація товарів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати