Головна

Тема 1.8. Основи бухгалтерської звітності

  1.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  2.  I. Процесуальні засади призначення і виробництва
  3.  II. Глава IIОснови теорії попиту та пропозиції
  4.  III. ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ
  5.  III. Основи надзвичайних ситуацій
  6.  III. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ
  7.  V. Основи надзвичайних ситуацій, викликаних аваріями і катастрофами на пожежо- та вибухонебезпечних об'єктах економіки.

Лекційні питання: Поняття і значення звітності. Види звітності. Склад і вимоги, що пред'являються до звітності. Порядок і терміни складання, подання і затвердження звітності.

Бухгалтерська звітність підприємства, установи є завершальним етапом облікового процесу. У ній відбивається наростаючим підсумком майнове та фінансове становище господарюючого суб'єкта, результат його господарської діяльності за звітний період. Показники звітності обґрунтовуються не тільки даними поточного обліку, але також інвентаризацією майна підприємства і його фінансових зобов'язань.

Значення бухгалтерської звітності підприємства підвищилася за останні роки в зв'язку з розширенням прав підприємств в умовах ринкової економіки, зміною системи планування і т.д. Використання даних поточної бухгалтерської звітності як засобу оперативного керівництва на самому підприємстві, а також інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, податковими, фінансовими і банківськими органами в даний час особливо важливо.

Згідно ПБО 4/99 «Бухгалтерська звітність організації» бухгалтерська звітність - єдина система даних про майнове і фінансове становище організації та про результати її господарської діяльності, що складається на основі даних бухгалтерського обліку за встановленими формами.

Мета бухгалтерської звітності полягає в наданні користувачам достовірної та повної інформації про майновий та фінансовий стан організації, про його зміни, а також фінансові результати її господарської діяльності.

Користувачами бухгалтерської звітності є юридичні або фізичні особи, зацікавлені в інформації про організацію. Бухгалтерська фінансова звітність в Україні представляє інтерес для двох груп зовнішніх і однієї групи внутрішніх користувачів.

1. -Безпосередньо зацікавлених в діяльності організації;

2. -Опосредованно зацікавлених в ній.

До першої групи належать такі зовнішні користувачі:

- Держава в особі податкових органів, які перевіряють правильність складання звітних документів розрахунку податків, визначають податкову політику;

- Існуючі та потенційні кредитори, для оцінки довіри до організації як до клієнта, посилення гарантій повернення кредиту, визначення умов кредитування, продовження кредиту, доцільності подання кредиту і т.д .;

- Постачальники і покупці визначають надійність ділових зв'язків з даним клієнтом;

- Існуючі та потенційні власники засобів організації, яким необхідно визначити збільшення або зменшення частки собьтвенних засобів і оцінити ефективність використання ресурсів керівництвом організації;

- Зовнішні службовці, які цікавляться даними звітності з точки зору рівня зарплати та перспектив роботи в даній організації.

До другої групи зовнішніх користувачів бухгалтерської звітності відносяться ті, хто безпосередньо не зацікавлений в діяльності організації. Однак вивчення звітності їм необхідно для того щоб захистити інтереси першої групи користувачів звітності.

До цієї групи належать:

- Аудиторські служби, що перевіряють відповідність даних звітності встановленим правилам з метою захисту інтересів інвесторів;

- Консультанти з фінансових питань використовують звітність з метою вироблення рекомендацій своїм клієнтам щодо розміщення їх капіталів в ту чи іншу компанію;

- Біржі цінних паперів, що оцінюють інформацію, представлену в звітності, при реєстрації, відповідних, організацій, які приймають рішення про припинення діяльності будь-якої компанії, що оцінюють необхідність зміни методів обліку складання звітності;

- Законодавчі органи;

- Юристи, які потребують звітної інформації для оцінки виконання умов контрактів, дотримання законодавчих норм при розподілі прибутку і виплату дивідендів, а також для визначення умов пенсійного забезпечення;

- Преса та інформаційні агентства використовують звітність для підготовки оглядів, оцінки тенденцій розвитку і аналізу діяльності окремих підприємств і галузей, розрахунку узагальнюючих показників фінансової діяльності;

- Державні організації за статистикою, які використовують звітність для статистичних узагальнень по галузях і порівняльного аналізу та оцінки результатів діяльності на галузевому рівні.

До внутрішніх користувачів звітності відносяться:

- Вище керівництво організації;

- Керуючі відповідних рівнів, які за даними звітності визначають правильність прийнятих інвестиційних рішень і ефективність структури капіталу, визначають основні напрямки дивідендної політики, складають прогнозні форми звітності і здійснюють попередні розрахунки фінансових показників майбутніх звітних періодів, оцінюють можливості злиття з іншою організацією або її придбання, структурної реорганізації.

До бухгалтерської звітності пред'являються наступні вимоги: доречність, істотність, нейтральність, порівнянність достовірність і повнота. При складанні і поданні бухгалтерської звітності необхідно керуватися ФЗ, ПБУ 4/99 і іншими положеннями з бухгалтерського обліку, Планом рахунків та інструкцією по його застосуванню.

Відповідно до наказу Мінфіну РФ від 22.07.2003 № 67н «Про форми бухгалтерської звітності організацій» організації є юридичними особами за законодавством РФ (кроєм кредитних організацій, страхових організацій та бюджетних установ) складають проміжну і річну бухгалтерську звітність

До складу річної бухгалтерської звітності включаються такі форми:

- Бухгалтерський баланс (форма № 1);

- Звіт про прибутки і збитки (форма № 2);

В якості додатків до бухгалтерського балансу і звіту про прибутки і збитки складаються:

- Звіт про зміни капіталу (форма № 3);

- Звіт про рух грошових коштів (форма № 4);

- Додаток до бухгалтерського балансу (форма № 5);

- Звіт про цільове використання отриманих коштів (форма № 6). »

пояснювальна записка, а також аудиторський висновок, що підтверджує достовірність бухгалтерської звітності організації, якщо вона відповідно до федеральних законів підлягає обов'язковому аудиту. У разі, якщо організація сама прийняла рішення про проведення аудиту бухгалтерської звітності, аудиторський висновок, також може бути включено до складу бухгалтерської звітності.

Організації, які отримують бюджетні кошти, у складі бухгалтерської звітності повинні представляти звітну інформацію про характер використання бюджетних коштів за формами, встановленими Міністерством фінансів РФ.

Представлена ??бухгалтерська звітність додається до супровідного листа організації, оформленим в установленому порядку і містить інформацію про склад представляється бухгалтерської звітності.

Для складання бухгалтерської звітності звітною датою вважається останній календарний день звітного періоду. Відповідно до ст. 14 ФЗ звітним роком для всіх організацій є календарний рік з 1 січня по 31 грудня включно.

Першим звітним роком для новостворених організацій вважається період з дати їх державної реєстрації по 31 грудня відповідного року, а для організацій, створених після 1 жовтня -по 31 грудня наступного року.

При ліквідації звітність складається з початку року до моменту ліквідації.

Організації, за винятком бюджетних і громадських організацій (об'єднань) та їх структурних підрозділів, які не здійснюють підприємницької діяльності і не мають крім вибулого майна оборотів з реалізації товарів (робіт, послуг), зобов'язані подавати річну бухгалтерську звітність протягом 90 днів після закінчення року. Організація повинна сформувати проміжну бухгалтерську звітність не пізніше 30 днів після закінчення звітного періоду.

У межах зазначених термінів конкретну дату подання бухгалтерської звітності встановлюється засновниками організації або загальними зборами. При цьому річна бухгалтерська звітність повинна представлятися не раніше 60 днів після закінчення звітного року. Запропонована річна бухгалтерська звітність повинна бути затверджена в порядку, встановленому установчими документами організації.

День подання організацією бухгалтерської звітності визначається за датою її поштового відправлення або датою фактичної передачі за належністю.

Річна бухгалтерська звітність організації (крім бюджетних організацій) є відкритою для зацікавлених користувачів. У випадках, передбачених законодавством РФ, організація публікує річну бухгалтерську звітність та підсумкову частину аудиторського висновку.

Загальні вимоги до змісту бухгалтерської звітності

1. Бухгалтерська звітність повинна бути складена російською мовою в валюті РФ.

2. Бухгалтерська звітність організації повинна включати показники діяльності всіх філій, представництв та інших підрозділів (включаючи виділені на окремі баланси)

3. Організація повинна при складанні бухгалтерського балансу, звіту про прибутки і збитки та пояснень до них дотримуватися прийнятих нею їх змісту та форми послідовно від одного звітного періоду до іншого.

4. По кожному числовому показнику бухгалтерської звітності, крім звіту, що складається перший звітний рік, повинні бути приведені дані мінімум за два роки - звітний і попередній звітному.

5. Показники бухгалтерської звітності повинні бути тотожні даним синтетичного і аналітичного обліку. Статті бухгалтерської звітності повинні підтверджуватися результатами проведеної інвентаризації майна і фінансових зобов'язань.

6. У бухгалтерській звітності не допускається залік між статтями активів і пасивів, статтями прибутків і збитків, крім випадків, коли такий залік передбачено відповідними положеннями з бухгалтерського обліку.

7. У формах бухгалтерської звітності наводяться всі передбачені в них показники. У разі незаповнення тієї чи іншої статті (рядка, графи) типової форми бухгалтерської звітності через відсутність у організації відповідних активів, пасивів, операцій ця стаття (рядок, графа) прокреслюється.

8. Бухгалтерську звітність підписують керівник та головний бухгалтер організації. У тому випадку, коли бухгалтерський облік ведеться на договірних засадах спеціалізованою організацією (централізованою бухгалтерією) або фахівцем, - бухгалтерську звітність підписують керівник організації, керівник спеціалізованої організації (централізованої бухгалтерії) або фахівець, провідний бухгалтерський облік. Відповідальність осіб, які підписали бухгалтерську звітність, визначається відповідно до законодавства РФ.

9. ВАТ, банки, страхові організації, біржі та інвестиційні фонди зобов'язані опублікувати річну бухгалтерську звітність не пізніше 1 червня року, наступного за звітним роком.

Для підтвердження достовірності річної бухгалтерської звітності перед її складанням в організації обов'язково проводять повну інвентаризацію майна і фінансових зобов'язань, здійснюють вивірку всіх розрахунків, закривають всі рахунки бухгалтерського обліку, підраховують обороти, виводять сальдо і визначають остаточний фінансовий результат господарської діяльності організації за звітний період.

 
 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ |  МОДУЛЬ 1. |  Облікові вимірники, що використовуються в бухгалтерському обліку |  Нормативне регулювання бухгалтерського обліку |  Поняття облікової політики підприємства |  Тема 1.2. Предмет і методи бухгалтерського обліку |  Класифікація господарських засобів підприємства |  Класифікація джерел утворення господарських засобів |  Класифікація джерел утворення господарських засобів |  Питання 1. Структура, будова, призначення бухгалтерського балансу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати