На головну

Глобалізація бізнесу та нове системне проектування

  1. Глобалізація економічних процесів та формування нової економіки
  2. Глобалізація економічного розвитку: сутність, характерні риси і форми
  3. Елементи проектування організації.
  4. Завдання на дипломне проектування
  5. Завдання на проектування
  6. Завдання проектування організацій. Принципи побудови організаційної структури

Поява нових аспектів у маркетинговій стратегії підприємств, динамізм захоплення нових ринків, підкріплені конкуренцією, досягненнями в інформаційних технологіях, викликали до життя поняття «глобалізація бізнесу».

Ці процеси неможливі без сучасних засобів зв'язку, засобів автоматизації, засобів організації збереження, передачі, накопичення, оброблення та аналізу інформації.

Попит на нові інформаційні технології (ІТ) породжує все нові й нові пропозиції, що конкурують за рівнем оригінальності та сміливості цілей. Технології «всесвітньої павутини» міцно затвердились у практиці комунікацій та проектування інформаційних систем.

Сьогодні користувач, одержавши доступ до електронного каталогу товарів та послуг у режимі телеконференцій, виконує локальний фінансовий аналіз та замовляє товари віддаленим постачальникам. Рис. 1.4 ілюструє глобалізацію бізнесу.

Підвищення динамічності контактів підприємств із зовнішнім середовищем та розширення сфери застосування інформаційних технологій викликало структурні, функціональні та організаційні зміни у всіх сферах їх діяльності. З'являються підприємства, які постійно та гнучко реконструюють і розширюють сферу своєї діяльності.


Рис. 1.4. Схема, що ілюструє глобалізацію бізнесу

Це, у свою чергу, висуває нові вимоги до масштабних проектів інформаційних систем та підходів до їх проектування. Інформаційна система стала розподіленою ІС (РІС). Особливо це стосується інформаційних систем транснаціональних корпорацій.

При цьому з'явився «ланцюжок понять»: глобалізація бізнесу, кіберкорпорація, ВРR (Вusiness Рrocess Reengineering) - реінжиніринг, нове системне проектування (НСП) [ 18; 19].

Оперативність контактів між постачальниками та споживачами викликає «ефект зникнення відстані», що підвищує тиск споживачів на постачальників і стимулює конкуренцію між виробниками товарів та послуг.

ВРR - реінжиніринг (за визначенням М. Хаммера) - фундаментальне переосмислення та радикальна реконструкція бізнес-процесів з метою досягнення значних поліпшень у критично важливих у сучасних умовах рівнях критеріїв продуктивності - таких, як вартість, якість, послуги, швидкість. При цьому під бізнес-процесомрозуміють логічні серії взаємозалежних дій, що використовують ресурси підприємства для створення чи одержання в передбачуваному майбутньому корисного для замовника виходу, такого як продукт чи послуга [18].

У ВРR на перший план виведені нові цілі та методи:

- різке зниження витрат часу на виконання функцій;

- різке зниження кількості працівників та інших витрат на виконання функцій;

- глобалізація бізнесу, робота з клієнтами в режимі 24 х 365 ( 24 години на добу протягом 365 днів на рік);

- опора на збільшення мобільності персоналу;

- робота на майбутні потреби клієнта;

- прискорення просування нових технологій;

- рух в інформаційне суспільство.

При цьому підприємство в цілому розглядається як деяка віртуальна корпорація або кіберкорпорація. Для клієнта немає значення, де знаходиться її штаб-квартира, склад, банківський операційний зал. Перехід багатьох відомих корпорацій до нового бізнес-процесу дозволить значно скоротити штати, підвищити точність, швидкість оброблення інформації.

Табл. 1.1. ілюструє роль інформаційних технологій у ВРR (згідно з М. Хаммером) [18].

Таблиця 1.1

Роль інформаційних технологій у ВРR

Старе правило Технологія Нове правило
Інформація може з'явитися тільки в один час і в одному місці, як у файл-фолдері Розподілені бази даних Інформація може з'явитися одночасно в кількох місцях у разі потреби
Складну роботу можуть виконати тільки експерти Експертні системи Функції експерта може виконати генеральний менеджер
Фірми мають вибирати між централізацією і децентралізацією Телекомунікаційні мережі Фірми можуть одно-часно використовувати зручності централізації і децентралізації
Усе вирішують менеджери Інструменти підтримки прийняття рішень Кожний правцівник бере участь в прийнятті рішень
Польовому персоналу необхідний офіс для прийому, збереження та передачі інформації Бездротові комунікації, широкомовні мережі та портативні комп'ютери Польовий персонал (де б він не знаходився) може відсилати та приймати інформацію
Кращий контакт із потенційним покупцем - безпосередній контакт Інтерактивний оптичний диск Кращий контакт із потенційним покупцем - ефективний контакт
Хтось має відстежувати місцезнаходження предметів Автоматична ідентифікація Кожний предмет розрізняється індивідуально, включаючи місцезнаходження
Плани періодично переглядаються Високоякісне виконання обчислень, комп'ютерні мережі, мережне програмне забезпечення Плани переглядаються миттєво

 

НСП є інтеграцією підходів бізнесу, нових ІТ та соціопсихологічних методів, які дозволяють врахувати те, що у виробничих процесах працюють конкретні люди. Рис. 1.5 є ілюстрацією взаємозв'язку складових частин НСП [18,19].

Рис. 1.5. Система трьох складових нового системного проектування (НСП)

А - нові ІТ та їх власні методи проектування систем, що не пов'язані безпосередньо з організаційно-виробничими прикладними задачами;

В - бізнес як сума методів реконструкції керування підприємством;

С - соціопсихологія, психологія праці, інші методи врахування «людського фактору» (human factor);

АВ- методи побудови ІС для сучасних корпорацій, які не можуть вважатися закінченими, оскільки в них не врахований «людський фактор»;

ВР- методи бізнесу з урахуванням усіх необхідних рекомендацій соціопсихологів та оргконсультантів, але без методів нових ІТ;

АС- методи побудови прикладних програм, інтерфейсів користувачів, які враховують вимоги інженерної психології та ергономіки, але не методи проектування систем для сучасних корпорацій;

АВС- сфера нового системного проектування.

У парадигмі НСП у центрі бізнесу опиняється всебічна підтримка та посилення інформаційних і аналітичних можливостей діяльності

кожного працівника з урахуванням факторів національної, професійної, корпоративної культури. Тому відділення ІС від функціонування підприємства в цілому стає неприйнятним.

Реальне розроблення моделі організації у процесі проектування ІС являє собою тривалий ітераційний процес модифікації моделі як «згори донизу», так і «знизу догори». Концепція автоматизації «згори донизу» є протилежністю стихійної автоматизації «знизу догори» та традиційно пов'язується з реінжинірингом бізнес-процесів. Методологічною основою реінжинірингу є системне проектування. Якщо стихійна автоматизація «знизу догори» має еволюційний характер, то автоматизація «згори донизу» являє революцію, що тягне за собою великі потрясіння. Концепція реінжинірингу передбачає таку реорганізацію керування та перепроектуванні всієї КІС, що якнайкраще досягає мети керування.1   2   3   4
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати