Головна

Е. А. Полякова

ЛОГІКА

Конспект лекцій

Москва 2008

Автор: Полякова Е. А., кандидат педагогічних наук, доцент

Логіка: Конспект лекцій / Полякова Е. А. - М .; МІЕМП, 2008.,

Конспект лекцій призначений для студентів очної форми навчання та

заочної форми вихідного дня всіх спеціальностей. друкується за

рішенням науково-методичної ради Московського інституту

економіки, менеджменту і права.

© Полякова Е. А., 2008

© Московський інститут економіки, менеджменту і права, 2008

зміст

Вступ... ... 6

Глава 1. Предмет, мета і основна задача логіки як науки ... 7

Логіка як наука ... ... 7

Особливості процесу пізнання ... 8

Форма думки ... ... 8

Глава 2. Роль мови ... ... 9

Поняття мови ... ... 9

Аспекти вивчення мови ... ... 10

Види мови (за походженням) ... 10

Ім'я - основна смислова категорія мови ... 11

Види імен ... ... ... 11

Глава 3. Основні закони логіки ... ... 12

Поняття логічного закону ... .12

Закон тотожності ... ... 13

Законнесуперечливий ... ... 13

Закон виключеного третього ... 14

Закон достатньої підстави ... 14

Глава 4. Поняття ... ... 15

Поняття як форма мислення ... 15

Зміст і обсяг поняття ... 16

Логічні прийоми формування понять ... 16

Види понять ... ... 17

Відносини між поняттями ... 18

Логічні операції з поняттями ... 21

Глава 5. Судження ... ... 24

Судження як форма мислення ... 24

Прості судження ... ... 25

Складні судження ... ... 27

Відносин між простими судженнями ... 28

Глава 6. Логіка питань ... ... 30

Сутність і структура питання ... 30

Види питань ... ... 31

Правила постановки простих і складних питань ... 32

Глава 7. Умовивід. Дедуктивні умовиводи ... 33

Поняття умовиводу ... ... 34

Дедукція ... ..34

Безпосередні умовиводи ... 35

Опосередковані умовиводи. простий категоричний

силогізм ... ... 36

Загальні правила категоричного силогізму ... ... 39

Скорочений силогізм ... ... 40

Складний силогізм і його види ... .41

Складноскороченого силогізм ... 41

Дедуктивні висновки зі складних суджень ... 42

Глава 8. Індукція логічна ... ... 47

Поняття індукції ... ... 47

Види індукції ... ... 48

Індуктивні методи встановлення причинних зв'язків ... 50

Поняття ймовірності ... ... 53

Глава 9. умовивід за аналогією ... .54

Поняття аналогії ... ... 54

Види аналогії: аналогія властивостей і відносин ... 54

Види аналогії за ступенем достовірності висновків ... 55

Глава 10. Гіпотеза і її види ... ... 56

Поняття гіпотези ... ... 56

Види гіпотез ... ... 56

Побудова і спростування гіпотез ... 57

Глава 11. Логічні основи теорії аргументації ... 58

Поняття аргументації ... ... 58

Склад аргументації ... ... 59

Структура аргументації ... ... 60

Способи аргументації ... ... 61

Правила в доказі і спростуванні ... 63

Помилки в доказі і спростуванні ... 63

Стратегія і тактика аргументації ... 64

Поняття про софізми і логічні парадокси ... 67

Список літератури... ... ... 68

Вступ

Логіка є обов'язковою дисципліною у вищих навчальних закладах, особливо на юридичних спеціальностях. Необхідність вивчення логіки для фахівців всіх напрямків обумовлена ??тим, що будь-яка наука, будь-який вид діяльності людини грунтуються на принципах і законах логічного мислення.

Людина завжди прагнув пізнати навколишній світ і самого себе. Для цього їм були винайдені різні способи пізнання. Ефективне пізнання неможливе без логічно правильного мислення.

Людина не народжується з розвиненим абстрактним мисленням. Це результат постійної розумової діяльності. Вивчення логіки - один з найбільш ефективних способів розвитку абстрактного мислення.

Мета даного навчального посібника - надання допомоги у вивченні логіки студентам очної та заочної форм навчання, в розумінні та освоєнні основних питань курсу.

Завданнями даного навчального посібника є:

1. Развитее логічної культури студентів на основі навчання логічним операціям, розвитку абстрактного мислення, вдосконалення логічної пам'яті.

2. Знайомство з логічними принципами наукового дослідження, з такими його складовими, як пояснення, визначення, узагальнення, класифікація, доказ, спростування і т. Д.

3. Навчання правилам аргументації, навичкам раціонального переконання в науковій дискусії.

В результаті вивчення даного курсу студенти повинні

1. знати:

- Основні закони, прийоми, форми і операції мислення;

- Правила аргументації;

2. вміти:

- Застосовувати свої знання в мисленні;

- Володіти навичками переконання і наукової дискусії.

В основі даного навчального посібника лежать лекції, прочитані в Сергієво-Посадському філії МІЕМП на очному та заочному відділеннях з 2004 - 2008 рр. Програма курсу «Логіка» складена на основі Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

 
 Московський інститут економіки, менеджменту і права 1 сторінка |  Московський інститут економіки, менеджменту і права 2 сторінка |  Московський інститут економіки, менеджменту і права 3 сторінка |  форма думки |  поняття мови |  види мови |  види імен |  ОСНОВНІ ЗАКОНИ ЛОГІКИ |  ПОНЯТТЯ |  види понять |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати