На головну

Лекція 3. Міжнародно-правове регулювання і забезпечення колективних прав народів

  1. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  2. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  3. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  4. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  5. Антидемпінгове регулювання у світовій торгівлі.
  6. Апаратне забезпечення МПК
  7. Бюджетне регулювання, його цілі та методи.

1. Колективні права народів - третє покоління прав людини, їх взаємозв'язок з правами людини та громадянина. Міжнародні документи, що регулюють колективні права народів. Невід'ємні права народу.

2. Міжнародний механізм захисту прав народів.

Колективні права народів - третє покоління прав людини, їх взаємозв'язок з правами людини та громадянина. Міжнародні документи, що регулюють колективні права народів. Невід'ємні права народу.

Іноді колективні права народів називають "третім поколінням прав людини". Проте його основи закладені в тих міжнародних документах, в яких закріплені індивідуальні права і свободи людини і громадянина. Це - Статут ООН, Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р., Міжнародний пакт про цивільні і політичні права 1966 р., Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права 1966 р., Африканська Хартія прав людини і народів 1981 р. і низка інших документів.

Індивідуальні основні права і свободи людини і громадянина і колективні права народів мають загальну характерну межу - вони є невід'ємними від їх носія. В першому випадку вони невід'ємні від особи індивіда, а в другому - від народу як такового. Між правами і свободами людини і колективними правами народів немає якого-небудь бар'єру. Колективними правами користується весь народ і особи, що відносяться до даного народу. Колективні права народів укріплюють права і свободи окремої особи. Якщо колективні права порушуються, то це приводить до порушення прав і свобод людини.

Невід'ємними правами народу є право на існування, право на самовизначення, право на розвиток, право на суверенітет над своїми природними багатствами і природними ресурсами, право на сприятливе навколишнє середовище, право на рівноправ'я з іншими народами.

Право на існування підкреслює неприпустимість створення таких умов, які б призвели до зникнення того або іншого народу. Наприклад, недопустимий геноцид відносно певного народу, тобто його знищення за ознаками раси, мови, релігії. Право на існування означає підтримку державою, де проживає той або інший народ, генофонду народу, створення сприятливих умов для забезпечення його життя, захист прав і свобод будь-якого представника даного народу.

Право народів на самовизначення розуміють як, право всіх народів вільно встановлювати свій політичний статус вільно забезпечувати свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Ті держави, які несли або ще несуть відповідальність за управління несамокерованими і підопічними територіями, повинні, згідно Міжнародним пактам про права людини 1966 р., "заохочувати здійснення права на самовизначення і поважати це право" (ст. 3).

Африканська Хартія прав людини і народів 1981 р. закріпила наступні положення: "20.1. Будь-який народ має право на існування. Будь-який народ має безумовне і невід'ємне право на самовизначення. Він вільно обирає свій політичний устрій і забезпечує свій економічний і соціальний розвиток відповідно до своєї вільно вибраної політики. Народи, що знаходяться у колоніальній залежності, мають право на звільнення від колоніального панування шляхом використання будь-яких заходів, визнаних міжнародним співтовариством". Даний документ ввібрав в себе ідеї, відбиті в Декларації ООН про надання незалежності колоніальним країнам і народам 1960 р. У ній, зокрема, йшла мова про те, що "на підопічних і несамокерованих територіях, а також у всіх інших територіях, що ще не одержали незалежності, повинні бути негайно вжиті всі заходи для передачі всієї влади народам цих територій. Відповідно до вільно вираженої ними волі і бажання, без будь-яких перешкод або обмовок і незалежно від раси, релігії або кольору шкіри з тим, щоб надати їм можливість користуватися повною незалежністю і свободою". Здійснення права народів на самовизначення найтіснішим чином пов'язане з реалізацією проголошеної Статутом ООН мети - досягнення загальної пошани і дотримання прав і свобод людини для всіх.

Даний взаємозв'язок яскраво виявився і в матеріалах Всесвітньої конференції з прав людини, що відбулася у Відні 14-25 червня 1993 р., де була прийнята Віденська декларація і програма дій. У цьому документі підкреслено, що всі народи мають право на самоврядування і через вказане право вони вільно визначають свій політичний статус і безперешкодно здійснюють свій економічний, соціальний і культурний розвиток. Враховуючи особливе положення народів, що знаходяться під колоніальним або іншими формами чужоземного панування, або іноземної окупації, всесвітня конференція з прав людини заявила, що визнає право народів вчиняти будь-які законні дії відповідно до Статуту ООН для здійснення свого невід'ємного права на самовизначення. Відмова в праві на самовизначення повинна розглядатися як порушення прав людини. Разом з тим Віденська декларація і програма дій, прийняті на Всесвітній конференції з прав людини 1993 р., виходять з того, що право народів на самовизначення не повинне тлумачитися як дозвіл або заохочення будь-яких дій, що порушують або підривають, повністю або частково, територіальну цілісність або політичну єдність суверенних і незалежних держав, що дотримуються принципу рівноправ'я і самовизначення народів і мають уряди, що представляють інтереси всього народу на їх території без будь-яких обмежень. Підґрунтям даного підходу є універсальність, неподільність, взаємозалежність і взаємозв'язана всіх прав людини. Міжнародне співтовариство повинне відноситися до прав людини глобально, на справедливій і рівній основі. Держави незалежно від різних історичних, культурних і релігійних особливостей зобов'язані захищати всі права людини і основні свободи.

Право народів на розвиток обговорювалося на міжнародній конференції, скликаній в 1981 р. Комісією міжнародного права ООН, де було зроблено висновок про те, що під розвитком народів слід розуміти процес, який постійно створює умови за яких кожна людина може законно користуватися своїми економічними, соціальними, культурними і політичними правами. Вона має право брати участь і одержувати вигоди від розвитку в сенсі постійного поліпшення рівня і якості життя. Право на розвиток своє юридичне закріплення одержало в ст. 22 Африканської Хартії прав людини і народів: "Всі народи мають право на економічний, соціальний і культурний розвиток, зберігаючи при цьому свою свободу, індивідуальність, а також рівні права в загальній спадщині людства. Держави зобов'язані індивідуально або колективно забезпечити здійснення права на розвиток".

Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про право на розвиток. Основою Декларації стало її положення про те, що право на розвиток є невід'ємним правом людини, через яку кожна людина і всі народи мають право брати участь в такому економічному, соціальному, культурному і політичному розвитку, при якому можуть бути повністю здійснені всі права людини і основні свободи. Не обійшла своєю увагою це питання і Всесвітня конференція з прав людини у Відні (1993 р.). Основним суб'єктом процесу розвитку повинна бути людина. Не можна посилатися на відсутність розвитку в цілях виправдання утиску визнаних прав людини. Держави зобов'язані співпрацювати одна з одною в справі забезпечення розвитку і усунення перешкод в даному питанні. Як сказано у Віденській декларації, для забезпечення стабільного прогресу в справі здійснення права на розвиток необхідні ефективні програми розвитку на національному рівні, а також справедливі економічні відносини і сприятливе економічне оточення на міжнародному рівні. Всесвітня конференція з прав людини 1993 р. звернулася до міжнародного співтовариства з пропозицією допомогти полегшити тягар зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються. Це допомогло б урядам даних країн більш повно реалізувати економічні, соціальні і культурні права їх народів.

Право народів на сприятливе навколишнє середовище відбите в Африканській Хартії прав людину і народів, в якій підкреслено, що "всі народи мають право на задовільне навколишнє середовище, що сприяє їх розвитку". Забруднення середовища перш за все представляє загрозу одному з основних прав людини - праву на життя. Загальна декларація прав людини 1948 р. вимагає від держав прагнути до того, щоб кожна людина мала право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для підтримки здоров'я і добробуту його самого і його сім'ї. Оскільки має місце скидання токсичних і небезпечних продуктів і відходів, перед державами стоїть завдання розробки і реалізації відповідних конвенцій. На це звернула увагу Всесвітня конференція з прав людини 1993 р. у Відні. Кожна людина має право користуватися результатами наукового прогресу і їх практичного застосування. Разом з тим прогрес у ряді областей, особливо у сфері розробок ядерної зброї, в біомедичних і біологічних науках, а також у області інформаційних технологій може мати потенційно негативні наслідки для недоторканності, гідності і прав людської особи. У зв'язку з цим необхідна тісна співпраця держав, щоб уникнути цих наслідків і таким шляхом забезпечити пошану прав і гідність людини. Така співпраця сприятиме здійсненню одного з основних, а по суті, головного права.

Право пошани загальної спадщини людства розуміють як неприпустимість привласнення будь-ким виняткового права власності на цю спадщину. Кожна людина в індивідуальному і колективному порядку володіє правом користування загальною спадщиною людства.

Під правом на комунікацію К. Вазак розуміє право на свободу інформації як віддзеркалення нового міжнародного інформаційного порядку.

Концепція "третього покоління прав людини" відображає нові тенденції в потребах взаємодії держав на міжнародній арені, яка раніше спиралася на ідеї взаємозалежності і співіснування. Ці ідеї тепер доповнюються ідеєю солідарності. Проте правове закріплення цієї ідеї вимагає вироблення певних критеріїв. Для даних цілей може прислужитися резолюція 41/120 Генеральної Асамблеї ООН "Встановлення міжнародних стандартів у області прав людини" від 4 грудня 1986 р. У ній, при розробці міжнародних стандартів у сфері прав людини, пропонується, зокрема, враховувати наступні положення:

1) держави - члени ООН і органи ООН повинні погоджувати нові норми з прав людини з існуючим зведенням міжнародно-правових норм в цій сфері;

2) нові норми в даній сфері повинні мати фундаментальний характер і ґрунтуватися на властивих людській особі гідності і цінності;

3) ці норми повинні бути достатньо чіткими, щоб бути джерелом, що піддається визначенню на основі здійсненних прав і обов'язків;

4) необхідно передбачати, де це доречно, реалістичні і ефективні механізми здійснення нових норм;

5) документи, в яких знайшли віддзеркалення нові норми, повинні користуватися широкою міжнародною підтримкою.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тексти лекцій | Права людини як предмет галузей міжнародного права. | Система міжнародного захисту прав людин та основних свобод. | Права людини в історичному аспекті. | Права людини і Статут ООН | Загальна декларація прав людини 1948 р. | Поняття громадянства. | Застосування права гранту . | Подвійне громадянство: поняття, переваги, проблеми | Іноземні громадяни. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати