Головна

Методи аналізу і обробки соціологічних даних

  1.  A. Для остаточного висновку не вистачає даних.
  2.  Системи управління базами даних наступного покоління
  3.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  4.  I група Організаційно-стимулюючі методи
  5.  I Створення таблиць бази даних
  6.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  7.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.

Емпіричні дані, отримані в ході соціологічного дослідження, ще не дозволяють зробити вірні висновки, виявити закономірності і тенденції, перевірити висунуті програмою дослідження гіпотези. Отриману первинну соціологічну інформацію слід узагальнити, проаналізувати і науково інтегрувати. Іншими словами, необхідно застосувати методи аналізу і обробки емпіричних даних.

У соціології під методами аналізу і обробки соціологічної інформації розуміють способи перетворення емпіричних даних, отриманих в ході соціологічного дослідження. Перетворення проводиться з метою зробити дані доступними для огляду, компактними і придатними для змістовного аналізу, перевірки дослідних гіпотез і інтерпретації. Хоча неможливо провести досить чітку межу між методами аналізу і методами обробки, під першими зазвичай розуміють складніші процедури перетворення даних, які переплітаються з інтерпретацією, а під другими - в основному рутинні, механічні процедури перетворення отриманої інформації.

Тим часом аналіз і обробка соціологічної інформації як цілісне утворення становить етап емпіричного соціологічного дослідження, в ході якого за допомогою логіко-змістовних процедур і математично-статистичних методів на основі первинних даних розкриваються зв'язки досліджуваних змінних.

З певною часткою умовності методи обробки інформації можна розділити на первинні і вторинні. Для первинних методів обробки вихідною інформацією є дані, отримані в ході емпіричного дослідження, т. Е. Так звана «первинна інформація»: відповіді респондентів, оцінки експертів, дані спостереження та ін. Прикладами таких методів є угруповання, табулювання, розрахунок багатовимірних розподілів ознак, класифікація та ін.

Вторинні методи обробки використовують, як правило, для даних первинної обробки, т. Е. Це методи отримання показників, що розраховуються по частотах, згрупованих даних і кластерам (середніх величин, заходів розсіювання, зв'язків, показників значущості і т. Д.). До методів вторинної обробки можна також віднести методи графічного представлення даних, вихідною інформацією для яких служать відсотки, таблиці, індекси.

Методи аналізу і обробки соціологічної інформації можуть бути розділені також на універсальні, які придатні для аналізу більшості видів інформації, і спеціальні, придатні лише для аналізу даних, представлених в спеціальному вигляді інформації (наприклад, аналіз соціометричних даних або контент-аналіз текстів).

З точки зору використання технічних засобів виділяють два види обробки соціологічної інформації: ручну і машинну (з використанням засобів обчислювальної техніки). Ручну обробку використовують в основному в якості первинної при невеликих масивах інформації (від декількох десятків до сотні анкет), а також при відносно простих алгоритмах її аналізу. Вторинну обробку інформації проводять за допомогою мікрокалькулятора або іншої обчислювальної техніки. Прикладом соціологічних досліджень, в яких часто використовується ручна обробка, є пілотажні, експертні та соціометричні опитування.

Однак основним засобом аналізу і обробки даних в даний час є персональні комп'ютери, на яких здійснюється первинна і більшість видів вторинної обробки та аналізу соціологічної інформації. При цьому аналіз і обробка соціологічної інформації на ПК проводяться, як правило, за допомогою спеціально розроблених машинних програм, що реалізують методи аналізу і обробки соціологічних даних. Ці програми зазвичай оформляються у вигляді спеціальних наборів програм або так званих пакетів прикладних програм аналізу соціологічної інформації. У великих соціологічних центрах аналіз і обробка соціологічної інформації поряд з пакетами прикладних програм спираються на архіви і банки соціологічних даних, що дозволяють не тільки зберігати необхідну інформацію, а й ефективно використовувати її при здійсненні вторинного аналізу соціологічних даних.


ВИСНОВОК Методи соціологічних досліджень є універсальний інструмент для пізнання великого комплексу соціальних проблем. У той же час, можливості, які надають ці методи фахівцям, дозволяють їх використовувати в діяльності психологів, соціальних працівників, журналістів, економістів, менеджерів по персоналу. При цьому необхідно знати, що вибір методу обумовлюється рядом причин. Перш за все - проблемою, метою і завданнями дослідження. Найбільш популярним з методів соціологічних досліджень є соціологічне опитування. У ХХ столітті метод піддався детальній розробці і був вдосконалений. Зараз ми знаємо кілька різновидів: анкетування, інтерв'ювання; поштовий, телефонний та пресовий опитування. Робота з персоналом вимагає постійного вивчення різних аспектів стану колективу, поповнення його новими членами. Для цих видів роботи незамінними є деякі методи соціологічного дослідження.

 
 ВСТУП |  ГЛАВА 1 МЕТОДОЛОГІЯ І МЕТОДИКА СОЦІОЛОГІЇ |  ГЛАВА 2 МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ |  спостереження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати