Головна

Розкрийте причинивиникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.

  1. Берестейська (1596 р.) унія та її вплив на подальший розвиток українського суспільства. Утворення братств. їх роль і місце у збереженні національного етносу.
  2. Бюджетний контроль на місцевому рівні
  3. Бюджетний процес на місцевому рівні
  4. Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування:правові й функціональні аспекти
  5. Видатки місцевих бюджетів
  6. Видатки місцевих бюджетів
  7. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариствав українському національному відродженні.

Українське козацтво як нова суспільна верства України почало формуватися з початку XVI ст. Термін «козак» вперше згадується в літописі 1240р.

Причини появи козацтва:

1) економічні: захоплення польськими, литовськими та українськими феодалами земель, нестача у селян власної орної землі, переселення та освоєння земель Подніпров'я та степів за дніпровськими порогами ("Дикого поля»);

2) соціальні: посилення феодального гніту українських селян та міщан з боку польських, литовських, українських феодалів; оформлення кріпосної залежності селян;

3) політичні: прагнення польської адміністрації перетворити козацтво на стражів південних рубежів Речі Посполитої від гурецько-татарських нападів, а також встановити контроль над втікачами за /ініпровські морої и;

4) національні: політика ополячення українського населення, гоніння на українську культуру та мову, наступ католицької церкви на права православного населення;

5) військові: виникли пізніше та були пов'язані зі зростанням небезпеки з боку Кримського ханства Козаки прагнули захистити рідну землю від спустошливих набігів татарських орд.

Соціальний склад козацтва був різноманітним: кріпосні селяни, міщани, а також усі незадоволені феодально-кріпосницькими порядками та національно-релігійним пригнобленням.

У XVI ст. основним центром розселення козацтва стало Запорожжя, або Низ (територія Дніпровських порогів). Звідси назва козаків - запорозькі або низові. Козаки заснували укріплені поселення - січі. На початку XVIст. вони заселили та освоїли Середнє Подніпров'я, Запоріжжя. У середині XVI ст. ватажок козацтва, канівський та черкаський староста Дмитро Вишневецький (Байда) об'єднав козаків. За Дніпровськими порогами виникає козацька республіка - Запорізька Січ.

Козаки займалися землеробством, вирощували сільськогосподарські культури. Нескінченні татарські набіги робили землеробство непостійним, тому до XVIIIст. козаки відчували нестачу хліба. Степи були пасовищами для дрібної та великої рогатої худоби. Розвинене було конярство. Козаки займалися полюванням, рибальством, бортництвом (збором меду диких бджіл). Промисли не приносили достатнього прибутку, тому все більше розповсюджувалися ремесла: теслярство, ковальство, виготовлення зброї (одне з основних ремесел), бондарство.

Кожен козак мав навички торговця: необхідно було обмінювати або продавати вироби власного господарства, військові трофеї. Через Подніпров'я проходили торгові

шляхи, козаки вдавалися до грабежів татарських купців. Із середини XVII ст. використовувалися можливості посередницької торгівлі.

Образ запорізького козака став символом захисника Батьківщини. Козацтво захищало українські землі від руйнівних набігів турецько-татарських загарбників, повернуло до життя спустошені татарськими ордами південноукраїнські землі.

Запорізькі козаки піднялися у військовій справі до рівня кращих європейських армій XVII-XVIII ст. їх вважали кращими піхотинцями. Козаки удосконалили сторожову та розвідувальну службу.

Із Запорізької Січі вийшли видатні історичні особи України: П. Дорошенко, Б. Хмельницький, П. Сагайдачний, І. Сірко, І. Богун та ін.

Документи останньої (Нової) Січі, що збереглися до наших днів, складають унікальний архівний фонд, який дозволяє об'єктивно вивчати історію України та сусідніх з нею країн.

Такі танці, як гопак та метелиця, зародилися на Запорізькій Січі. Кобзарство стало видатним явищем суспільного та духовного життя України. Запорізька Січ та козацтво були темами народних дум, пісень та легенд. Про Запоріжжя писали Вольтєр та Гоголь, Герцен та Чер-нишевський. Художник І. Рєпін написав відому картину «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

Висновок.Виникнення козацтва відіграє величезну роль у подальшій історії України. Козаки захистили південні рубежі від турецько-татарської агресії, виступили на боці пригнобленого українського народу, заклали основи української державності. Козацтво зробило величезний внесок узвільнення України від влади Речі Посполитої та створення української держави, а також в історію та культуру України.  12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Наступна

Порівняйте адміністративно-політичний устрій і становище соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст. | Рідний край у УІ-ХУст. | Схарактеризуйте суспільно-політичне становище східнослов'янських племінних союзів на території сучасної України напередодні утворення Київської держави (VIII-ІХст.). | Розкажіть про виникнення східнослов'янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення письменності за часів Київської Русі. | Проаналізуйте зміст українсько-російського договору 1654р., розкрийте його історичне значення. | Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-волинської держави. | Розкрийте роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні. | Схарактеризуйте господарське життя Київської Русі та Галицько-волинської держави. | Розкрийте зміст головних ідей діячів «Руськоїтрійці^. | Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидат-ніші пам'ятки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати