На головну

Класифікація документів

  1. Антагонізм у мікроорганізмів. Антибіотики, характеристика, принципи одержання, одиниці виміру. Класифікація за механізмом дії на мікроорганізми.
  2. Бактеріофаг,історія вивчення. Структура, класифікація фагів за морфологією. Методи якісного і кількісного визначення бактеріофагів. Практичне використання бактеріофагів.
  3. Бухгалтерські документи та їх класифікація.
  4. Види та класифікація оренди
  5. Видова структура наукових документів
  6. Визнання та класифікація доходів
  7. Визначення та класифікація необоротних активів
№ пор. Ознаки Групи документів
1. За найменуванням Заяви, листи, довідки, службові записки, протоколи і т. ін.
2. За походженням Службові, або офіційні (вони створюються установами, підприємствами, службовими особами, які їх представляють), й особисті (їх створюють окремі особи і це не входить у коло їх службових обов'язків).
3. За місцем виникнення Внутрішні (чинні лише в межах установи, підприємства, в якому створені) і зовнішні (є результатом спілкування установи з іншими установами, організаціями тощо).
4. За призначенням Організаційно-правові; планові; інформаційно-довідкові й довідково-аналітичні; звітні; щодо особового складу (кадрові); фінансові; з матеріально-технічного забезпечення; договірні; колегіальних органів.
5. За напрямом Вхідні і вихідні документи
6. За формою Типові й індивідуальні
7. За термінами зберігання Документи тимчасового зберігання (до 10 років); документи тривалого зберігання (понад 10 років); документи постійного зберігання (без обмеження терміну).
8. За ступенем гласності Звичайні, таємні (секретні), для службового користування.
9. За стадіями створення Оригінали (створені документи), копії (повне відтворення оригіналу) і витяги (відтворення певної частини оригіналу).
За технікою відтворення Рукописні й відтворені механічним способом.

Сукупність процесів, що забезпечують документування управлінської інформації та організування роботи зі службовими документами, називається діловодством.

Сукупність взаємопов'язаних службових документів, застосовуваних у певній сфері діяльності чи галузі, називаєтьсясистемою документації.

Підставою для створення документів на підприємствах, в установах є необхідність засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом певного часу або постійно.

Документообіг- рух документів в установі, організації від часу їх створення чи одержання до закінчення виконання або надсилання. Сумарна кількість документів, що надійшли в організацію, в установу і створенні ними за певний період, становить обсяг документообігу.

Наукова дисципліна, що вивчає закономірності створення документів, розробляє методи оформлювання документів, принципи документообігу й побудови систем документації, називається документознавством.

   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Тема 1. Державна мова - мова професійного спілкування | Мовне законодавство та мовна політика в Україні. | Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. | Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. | Основні ознаки функціональних стилів | Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів | Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності | Професійне спілкування. Вимоги до професійного спілкування | Функції спілкування | Основні закони і стилі спілкування |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати