На головну

Навколишній світ

  1.  ЗМІНІТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ СВІТ
  2.  Моделі і навколишній світ

(Природознавство іобществознаніе)

Специфічність змісту предметів, що становлять освітню галузь "Навколишній світ", впливає на зміст і форми контролю. Основна мета контролю - перевірка знання фактів навчального матеріалу, вміння дітей робити найпростішівисновки, висловлювати узагальнені судження, наводити приклади з додаткових джерел, застосовувати комплексні знання.

Класифікація помилок і недоліків, що впливають на зниження оцінки

помилки:

- неправильне визначення поняття,заміна істотної характеристики поняття несуттєвою;

- Порушення послідовності в описі об'єкта (явища) в тих випадках, коли вона є суттєвою;

- Неправильне розкриття (в оповіданні-міркуванні) причини, закономірності, умови протікання того чи іншого вивченого явища;

- Помилки в порівнянні об'єктів, їх класифікації на групи за істотними ознаками;

- Незнання фактичного матеріалу, невміння привести самостійні приклади, що підтверджують висловлене судження:

- Невміння виконувати малюнок, схему, неправильне заповнення таблиці; невміння підтвердити свою відповідь схемою, малюнком, ілюстративним матеріалом;

- Помилки при постановці досвіду, що призводять до неправильного результату;

- Невміння орієнтуватися, на карті, плані, труднощі в правильному показі вивчених об'єктів (природознавчих і історичних).

недоліки:

- Переважання при описі об'єкта несуттєвих його ознак;

- Неточності при виконанні малюнків, схем, таблиць, які не впливають негативно на результат роботи; відсутністьпозначень та підписів;

- Окремі порушення послідовності операцій при проведенні досвіду, що не приводять до неправильного результату:

- неточностіу визначенні призначення приладу, його застосування здійснюється після навідних питань;

- Неточності при знаходженні об'єкта на карті.

Особливості організації контролю за "Навколишнього світу"

Для контролю і оцінки знань і умінь з предметів цієї освітньої галузі використовуються індивідуальна і фронтальна усні перевірки, різні письмові роботи, які не вимагають розгорнутої відповіді з великою витратою часу, а також самостійні практичні роботи з картами, приладами, моделями, лабораторним обладнанням.

Фронтальне опитування проводиться як бесіда-полілог, в якому беруть участь учні всього класу. Учитель готує серію запитань по конкретній темі курсу, на які учні дають короткі обґрунтовані відповіді. Оскільки основна мета таких контрольних бесід - перевірка усвідомленості засвоєння навчальної програми, це визначає необхідність підбору таких питань, які перевіряють не тільки знання фактичного матеріалу (повторити статтю підручника, перерахувати, згадати і т.п.), але і вміння зіставити факти, вибрати альтернативу , порівняти, проаналізувати, знайти причину явища і т.п.

Індивідуальний усне опитування також має свої специфічні особливості на уроках з предметів даної освітньої галузі. Можна виділити наступні форми індивідуального опитування: розповідь-опис і розповідь-роздум.

Розповідь-опис. Учень дає послідовне, логічне опис об'єкта або явища навколишнього світу, що розкриває їх істотні ознаки і властивості. При оцінці цього виду розповіді враховуються повнота розкриття питання, виділення найбільш істотних ознак об'єкта, логічність викладу, передача свого ставлення до описуваного предмету. На позитивну оцінку заслуговує бажання учня відступити від тексту підручника, не повторити його дослівно, а висловити думку своїми словами, привести власні приклади з життєвого досвіду. Особливо наголошується використання додаткової літератури та ілюстративного матеріалу, самостійно виконаних малюнків і схем.

Розповідь-роздум перевіряє вміння учня самостійно узагальнити отримані знання, правильно встановити причинно-наслідкові, просторові і тимчасові зв'язку, використовувати набуті знання в нестандартній ситуації із застосуванням схем, таблиць, діаграм іт.п. Цей вид опитування дуже важливий для перевірки рівня розвитку школяра, сформованості логічного мислення, уяви, зв'язного мовлення-міркування.

При письмовій перевірці знань з предметів природничо-наукового і суспільствознавчої напрямки використовуютьсятакі контрольні роботи, які не вимагають повного, ґрунтовного письмової відповіді, що пов'язано з недостатніми можливостями писемного мовлення молодших школярів. Доцільні тому тестові завдання за кількома варіантами на пошук помилки, вибір відповіді, продовження або виправлення висловлювання та ін. Мають велике значення і роботи з індивідуальними картками-завданнями: діти заповнюють таблиці, малюють або доповнюють схеми, діаграми, вибирають правильну дату і т.п . Ці завдання доцільно будувати як диференційовані, що дозволить перевірити і врахувати в подальшій роботі індивідуальний темп просування дітей.

Цікавою формою письмового контролю сформованості уявлень про навколишній світ є графічні роботи. Тут вчитель перевіряє осмисленість наявних у школяра знань, вміння передати думку не словом, а чином, моделлю, малюнком-схемою.

Специфічною формою контролю, що поєднує в собі елементи як усного, так і письмового опитування, є робота з приладами, лабораторним обладнанням, моделями. Ця форма контролю використовується в основному на уроках, які формують природничі уявлення дітей. Основна мета цих перевірочних робіт: визначення рівня розвитку умінь школярів працювати з обладнанням, планувати спостереження або досвід, вести самостійно практичну роботу.

Норми опеньок за всі види перевірочних робіт з предметів освітньої галузі "Навколишній світ" відповідають загальним вимогам, зазначеним в даному доку


 
 ВИДИ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ |  МЕТОДИ І ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ |  Вимоги до оцінювання. |  Характеристика цифровий позначки і словесної оцінки |  Російська мова. |  Особливості організації контролю з російської мови |  Читання і читацька діяльність |  Особливості організації контролю за читання |  Освітня установа для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. |  Особливості адаптації першокласників до шкільного життя. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати