На головну

Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності

  1. A) Загальна інформація
  2. B. Является ли мышление частным случаем информационного процесса?
  3. C) указать функциональную валюту предприятия и метод перевода, использованный для определения вспомогательной информации.
  4. C. Неадекватность исходной методологической установки теоретико-информационного процесса феномену целостности мышления
  5. Exercise 2. Озаглавьте текст.
  6. Exercise 4. Найдите в тексте инфинитивные конструкции.
  7. HTML не является языком программирования, он только управляет расположением информации в окне браузера.

Текст (від лат.textum - тканина, сплетіння, поєднання) - це писемний або усний мовленнєвий масив, що становить лінійну послідовність висловлень, об'єднаних у тематичну і структурну цілісність.

Лінійно розташована сукупність речень є одиницею тексту. Найменша одиниця тексту - надфразна єдність, абзац.

Надфразна єдність - це сукупність семантично й граматично поєднаних висловлень, що характеризуються єдністю теми й особливим синтаксичним зв'язком компонентів. У діалозі надфразна єдність складається з питань й відповідей; репліки й реакції. Синоніми надфразної єдності - складне синтаксичне ціле, прозаїчна строфа, гіперсинтаксема й ін.

Одиницями тексту є також розділи, підрозділи, глави (в більшому вимірі).

Абзац - (від нім. аbsatz - відступ) - це структурно-змістова одиниця членування тексту, що характеризується єдністю теми і графічного позначення, відступом праворуч у початковому рядку, яким починається виклад нової думки.

Структурно текст може відповідати реченню, слову, сполуці. Якщо ці одиниці мають цілісну інформацію, яка відповідає певній комунікативній ситуації, наприклад:

1. Красно говорить, а слухати нічого (Нар. творчість).

2. Вихід. Навчальна частина.

За способом репрезентації тексти поділяють на письмові, усні та друковані.

Залежно від ситуації спілкування значна частина текстів може матеріалізуватися як у писемній, друкованій формі (накази, протоколи, акти, телеграми тощо), так і в усній (судові промови, бесіди тощо).

Основні ознаки тексту:

· Зв'язність - основним показником якої є розвиток теми і формальні засоби (семантично близькі слова і фрази, граматичні й стилістичні одиниці тощо). Показниками зв'язності є: лексичні (синоніми, антоніми, пароніми, повтори), морфологічні (сполучники, сполучні слова, вказівні займенники, деякі прислівники тощо), синтаксичні (порядок слів, порядок розташування частин), стилістичні (еліпс, градація, питальні речення тощо) одиниці; інтонація, наголос, паузи; ситуації спілкування.

· Цілісність, яка забезпечується змістовою (єдність, теми, змісту), комунікативною (мета спілкування), структурною і формально-граматичною (єдність мовленнєвих жанрів) цілісностями.

· Членованість. Будь-який текст можна комунікативно членувати на частини для полегшення сприйняття інформації адресатом.

· Інформативність уособлює інформативний масив тексту, що міститься не лише в його вербальній організації, а випливає з її взаємодії з авторською і читацькою свідомістю. Кожен текст створюється заради передачі інформації.

· Завершеність - ознака текстів, що передбачає їхню формальну і змістову закритість.

Елементи і компоненти тексту поєднуються такими видами зв'язку:

Ø Контактний - пов'язані елементи знаходяться поряд.

Ø Дискантний - здійснюється на відстані: об'єкт, що згадувався в першому абзаці, знову стає предметом уваги в наступних абзацах, через певну кількість речень іншого змісту.

Ø Ланцюговий або послідовний - певний елемент попереднього речення стає вихідним пунктом для наступного і вимагає подальшого розгортання думки.

Ø Паралельний - речення граматично рівноправні. Характерна ознака цього зв'язку - єдність видо-часових присудків.

Ø Перспективний - вказує, про що мовитиметься далі.

Ø Ретроспективний - певний фрагмент тексту вимагає від адресата пригадування змісту попередніх частин.

Крім змісту, частини тексту пов'язуються за допомогою лексичних (повтори слів, синоніми, спільнокореневі слова, займенники, прислівники) і граматичних (сполучники, вставні слова, неповні й риторичні речення) засобів.

Виокремлюють два основні види тексту - монологічний і діалогічний.

Отже, текст є основною одиницею мовленнєво-професійної діяльності. Не можна навчати усному і писемному монологу без урахування професійної спрямованості тексту.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тема 1. Державна мова - мова професійного спілкування | Мовне законодавство та мовна політика в Україні. | Поняття національної та літературної мови. Найістотніші ознаки літературної мови. | Мова професійного спілкування як функціональний різновид української літературної мови. Професійна мовнокомунікативна компетенція. | Основні ознаки функціональних стилів | Функції спілкування | Основні закони і стилі спілкування | Невербальні засоби спілкування | Праксодика і екстралінгвістика. | |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати