На головну

Предмет і система науки цивільного процесуального права. Система навчального курсу.

  1.  I. До-предметна структура імені
  2.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 1 сторінка
  3.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 2 сторінка
  4.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 3 сторінка
  5.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 4 сторінка
  6.  I. Визначення термінів і предмет дослідження
  7.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

1. наука ДПП- Це систематизований звід знань з проблем цивільного процесу та цивільного процесуального права.

2. Предмет науки- Це те, що дана наука вивчає.

Предмет науки цивільного процесуального права включає в себе кілька елементів:

- Цивільне процесуальне право (як вітчизняне, так і зарубіжних держав);

- Джерела і історія цивільного процесуального права;

- Судова практика, а також інша практика, здійснювана в рамках цивільно-процесуальних форм;

- Теоретичні дослідження в галузі цивільного процесуального права з метою його вдосконалення.

Ще в дореволюційній Росії вчені по-різному тлумачили предмет цивільного процесуального права. І в даний час немає єдності з цього питання. Умовно можна виділити три основні напрями тлумачення предмета науки цивільного процесуального права:

1) предмет визначається через однойменну галузь права;

2) в предмет, крім цивільного процесуального права, включається предмет та метод правового регулювання, судова практика, історія даної галузі права, відповідна галузь права за кордоном та інші явища;

3) предмет охоплює питання самої науки, громадянського процесуального права і правосуддя у цивільних справах.

Предмет науки цивільного процесуального права, як і предмет будь-якого пізнання, утворює певні явища, а не питання. Основним елементом даної галузевої юридичної науки є цивільне процесуальне право. Всі інші явища можуть бути включені в предмет науки на основі їх зв'язку з цивільним процесуальним правом. Зв'язок між елементами повинна бути міцною і обумовлює неможливість пізнання елементів поза їх зв'язки один з одним.

До елементів предмета науки цивільного процесуального права можуть бути віднесені:

1) цивільне процесуальне право - центральний елемент, нерозривність зв'язку з яким обумовлює формування предмета науки за рахунок включення в нього інших явищ;

2) нормативно-правові джерела цивільного процесуального права. Галузь права не може існувати без форми свого вираження, якої виступають нормативні акти, які містять норми цивільного процесуального права, тобто джерела права;

3) реалізація цивільного процесуального права, особливе місце в якій відведено судовій практиці;

4) наукові поняття, теорії, концепції - специфічний елемент предмета науки. З одного боку, це результат пізнання, з іншого - об'єкт вивчення на новому етапі пізнавальної діяльності;

5) історія названих вище елементів;

6) цивільне процесуальне право, джерела, судова практика і наука в зарубіжних країнах.

До предмету науки традиційно відносять діяльність не тільки суду, але і інших органів (третейського суду, нотаріату). Тому предмет науки цивільного процесуального права можна розуміти в широкому сенсі, що охоплює судову та іншу форму захисту цивільних прав та інтересів.

Таким чином, предмет науки цивільного процесуального права не обмежується певною галуззю права, а включає інші елементи.

3. Систему наукиможна поділити на такі розділи:

- Теоретичні питання Загальної та Особливої ??частин цивільного процесуального права;

- Судова практика, а також інша практика, здійснювана в рамках цивільно-процесуальних форм;

- Історія науки цивільного процесуального права;

- Наука цивільного процесуального права в зарубіжних державах.

Система науки завжди відображає предмет пізнання. Система може складатися із загальної та особливої ??частин за аналогією з системою цивільного процесуального права, а також включати питання діяльності несудових органів, віднесених до області пізнання даної науки.

Авторами "Курсу радянського цивільного процесуального права" запропоновано підрозділ системи науки на чотири частини: питання науки цивільного процесуального права, загальні питання цивільного процесуального права, питання судочинства, іноземний цивільний процес.

Аналогічним чином і виходячи з названих вище елементів предмета науки можна виділити в системі науки цивільного процесуального права такі частини:

1) питання цивільного процесуального права, що охоплюють загальну і особливу частини системи даної галузі права, включаючи історію розвитку;

2) питання цивільного судочинства, а саме: судова практика і проблеми правозастосування;

3) питання науки цивільного процесуального права з урахуванням історії її здійснення;

4) цивільний процес, цивільне процесуальне право і однойменна наука за кордоном;

5) питання діяльності інших органів (крім суду) з розгляду і вирішення цивільних справ.

Відповідно до предмету і системою науки цивільного процесуального права будується і однойменна навчальна дисципліна. У навчальну дисципліну не включається історія науки, окремі питання вивчаються в скороченому варіанті, що обумовлено відведеним часом на її викладання.

 
 Судові джерела цивільного процесуального права |  Принцип здійснення правосуддя тільки судами. Принцип рівності громадян і організацій перед законом і судом. |  Мова судочинства. Його гарантії. |  Принцип законності в цивільному судочинстві. |  Принцип диспозитивності. |  Принцип законності в цивільному судочинстві. |  Принцип змагальності. Принцип процесуальної рівноправності сторін. |  Принципи усності, безпосередності, безперервності. |  Суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, їх класифікація. |  Суд як обов'язковий суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин. Склад суду. Одноосібне і колегіальне розгляд цивільних справ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати