На головну

ОСНОВНІ ЕТАПИ І ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФСЬКОЇ АНТРОПОЛОГІЇ

  1. III. Мисленето като процес на решаване на проблеми.
  2. Quot;Справедливість" як морально-етична категорія. Проблеми реалізації справедливості в конкретних умовах людського життя.
  3. Бактеріологічний метод дослідження. Етапи виділення чистої культури бактерій ті її ідентифікації
  4. Бактеріоскопічний метод дослідження. Етапи. Методика фарбування бактерій за Грамом
  5. Вибіркове спостереження та його основні завдання.
  6. Види, етапи і цілі кар'єри
  7. Виникнення і основні віровчення буддизму

Тема 1. Основні етапи розвитку антропологічного знання

Зміст теми.Проблематика сенсу життя в античній філософії й етиці. Проблеми людини в теоцентричній середньовічній філософії: Бог і людина, добро і зло, віра і знання. Гуманізм Відродження. Ранній утопічний комунізм. Томас Мор. Томазо Кампанелла. Становлення філософської антропології в Європі в ХVII ст. Активна роль суб'єкта пізнання і буття у філософії І. Канта, И.-Г. Фіхте, Ф. Шеллінга. Проблема самосвідомості (рефлексії) в системі Г. Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л. Фойєрбаха. Людина в соціально-філософській концепції К. Маркса. Антропологізм української філософії. Філософія серця Г. Сковороди. Проблеми індивідуальності і соборності ( В. Соловйов). Ідеї Боголюдини у філософії В. Соловйова і Н. Бердяєва. Проблеми волі і сенсу життя. Проблема соціальності й індивідуальності в ХХ столітті.

Терміни та поняття: сенс життя, Бог і людина, добро і зло, віра і знання, гуманізм, утопічний комунізм. антропологічний матеріалізм, філософія серця, індивідуальності і соборності, соціальності й індивідуальності в ХХ столітті.

Семінарське заняття на тему:

«Етапи розвитку антропологічного знання»

План:

1. Антропологічні проблеми в античній філософії й етиці.

2. Проблеми людини в теоцентричній середньовічній філософії:

3. Гуманізм та антропоцентризм епохи Відродження.

4. Антропологічні ідеї у Німецькій класичній філософії.

5. Антропологізм української філософії.

Література:

Основна:

1. Марков Б. В. Философская антропология. / Б. В. Марков. - СПб. : Издательство «Лань» , 1998. - с. 8 - 36.

2. Ананьев. Человек как предмет познания. / Б. Г. Ананьев. - . - СПб. : Питер, 1969. -с. 81 -103.

3. Григорьян Б. Т. Философская антропология. / Б. Т. Григорьян. - М. : Наука, 1982. - с. 11 - 30.

4. Емельянов Ю. Н. Введение в культурантропологию. / Ю. Н. Ємельянов. - СПб. : Научная мысль, 1992. - с. 15 - 38.

Допоміжна: [1; 21;32;33;43;47;76]

Самостійна робота:

1. Проблеми сенсу життя в античній філософії.

2. Антропологія Сократа.

3. Відображення антропологічних ідей епохи Відродження у філософії та в мистецтві.

4. Ранній утопічний комунізм.

Література: [115;121;125;179]

Індивідуальне навчально-дослідне завдання:

Доповідь на тему: Активна роль суб'єкта пізнання і буття у філософії І. Канта

Есе: Проблема соціальності й індивідуальності в ХХ столітті.

Аналітична розвідка на тему: Людина в соціально-філософській концепції К. Маркса.

Реферативна доповідь: Ідеї Боголюдини у філософії В. Соловйова і Н. Бердяєва.

Критерії оцінювання:

Усна відповідь - до 0.5 балів

Реферативна доповідь - до 1 балів

Доповнення - до 0,5 балів

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) - до 2 балів.

Тема 2. Предмет і система антропологічного знання

Зміст теми.Сучасне антропологічне знання як система; її елементи і структура. Соціальна антропологія як вчення про внутрішній духовний світ людини - творця і перетворювача соціально-культурної реальності. Об'єктивація продуктів духовного світу людини - основна проблема антропології. Міждисциплінарність антропологічного знання. Філософські основи антропології. Морально-виховна наповненість понять і категорій антропології: волі, творчості, гри, сенсу життя, відповідальності, сумління. Соціальна антропологія і становлення соціальних структур інформаційного суспільства (О. Тоффлер, Д. Белл, Т. Стоунвер, А. Турен, Г. Кан).

Терміни та поняття: антропологічне знання, соціальна антропологія, внутрішній духовний світ людини, соціально-культурна реальність, духовний світ, міждисциплінарність антропологічного знання, воля, творчість, гра, сенс життя, відповідальністі, сумління, інформаційне суспільство.

Семінарське заняття на тему:

«Система антропологічного знання».

План:

1. Сучасне антропологічне знання як система; її елементи і структура. Сутність теоретичної антропології.

2. Міждисциплінарність антропологічного знання.

3. Морально-виховна наповненість понять і категорій антропології: волі, творчості, гри, сенсу життя, відповідальності, сумління.

4. Витоки філософської антропології у ХХ столітті.

Література:

Основна:

1. Марков Б. В. Философская антропология. / Б. В. Марков. - СПб. : Издательство «Лань» , 1998. - с. 20 -40.

2. Боас Ф. Ум первобытного человека. / Ф. Боас. - М. : Прогрес, 1993. - с. 23- 37.

3. Казначеев В. П. Феномен человека. / В. П. Казначеев. - Новосибирск, Университетская книга, 1991. - с. 12 - 26.

4. Тэрнер В. Символ и ритуал. / В. Тэрнер. - М. : Наука, 1983. - с. 43- 56.

Допоміжна: [1; 21;32;33;43;47;76]

Самостійна робота:

1. Соціальна антропологія: предмет, методи, завдання.

2. В чому сутність об'єктивації продуктів духовного світу людини.

3. Які філософські основи антропології.

4. Соціальна антропологія і становлення соціальних структур інформаційного суспільства (О. Тоффлер, Д. Белл, Т. Стоунвер, А. Турен, Г. Кан).

Література:[1; 21;32;33;43;47;76;115;121;125;179]

Індивідуальне навчально-дослідне завдання:

1. Доповідь на тему: Сучасне антропологічне знання як система; її елементи і структура.

2. Есе: Антропологічні категорії: волі, творчості, гри, сенсу життя, відповідальності, сумління.

3. Аналітична розвідка на тему: Активність антропологічного суб'єкта і її основні форми - об'єктивація і спілкування.

4. Реферативна доповідь: Соціальна антропологія і становлення соціальних структур інформаційного суспільства.

Критерії оцінювання:

Усна відповідь - до 0.5 балів

Реферативна доповідь - до 1 балів

Доповнення - до 0,5 балів

Домашня письмова робота (реферат, есе тощо) - до 2 балів.

Тема 3. Категоріальний апарат філософської антропології, форми, методи та принципи пізнання

Зміст теми.Трирівневий характер категорій, що знаходяться в основі понятійного забезпечення соціально-антропологічного знання. Філософські категорії буття і небуття, природа і дух, суб'єкт і об'єкт, матеріальне та ідеальне, свідомість і самосвідомість - вихідні для соціальної антропології. Міждисциплінарні категорії - внутрішній і зовнішній світ людини, індивідуалізація і соціалізація, індивід, особистість основа власного понятійного апарату соціальної антропології. Людина як суб'єкт громадського життя. Активність антропологічного суб'єкта і її основні форми - об'єктивація і спілкування. Сутність і структура механізму опредметнення духовних сил людини. Сенс життя як основа внутрішньої самодетермінованості активності суб'єкта. Вибір і вчинок як її основні аспекти. Роль інтуїції і самоспостереження.

Методи філософської антропології: трансцендентальний, феноменологічний, герменевтичний, історичний, соціологічний, ідеологічний, кросскультурний. Прагматична орієнтація методології: структури повсякденності, психоаналіз і психотерапія, аналіз дискурсивних практик і дисциплінарні простори, етнометодологія. Методи оцінки і перевірки антропологічних гіпотез, прогнозів і експертиз: верифікація, фальсифікація, логічна коректність, реалізованість і можливі практичні наслідки.

Терміни та поняття:соціально-антропологічного знання, буття і небуття, природа і дух, суб'єкт і об'єкт, матеріальне та ідеальне, свідомість і самосвідомість, внутрішній і зовнішній світ людини, індивідуалізація і соціалізація, індивід, особистість, об'єктивація, спілкування, сенс життя, внутрішня самодетермінованість, вибір, вчинок, інтуїції, самоспостереження, трансцендентальний, феноменологічний, герменевтичний, історичний, соціологічний, ідеологічний, кросскультурний методи, структури повсякденності, психоаналіз, психотерапія, аналіз дискурсивних практика, дисциплінарні простори, етнометодологія, гіпотеза, прогнозів і експертиза, верифікація, фальсифікація, логічна коректність, реалізованість.

Семінарське заняття на тему:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ | ОСНОВНІ ПАРАДИГМИ ФІЛОСОФСЬКО- АНТРОПОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ ХХ СТОЛІТТЯ | Діалектика зовнішнього і внутрішнього в розвитку природи людини ». | Сутнісні риси антропогенезу.». | АНТРОПОЛОГІЯ ДУХОВНОГО ТА ТІЛЕСНОГО | БАЗОВІ ЦІННОСТІ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ | Тема 19. Сенс життя і шляхи його знаходження | IV. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ | Основна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати