загрузка...
загрузка...
На головну

Каким будет результат вычисления данной функции, если в качестве

  1. B. Вероятность одновременного появления в результате опыта двух и более независимых событий равна произведению вероятностей этих событий;
  2. B. которые могут наступать одновременно в результате данного испытания.
  3. C) все возникающие в результате перевода курсовые разницы признаются как отдельный компонент собственного капитала.
  4. C) при переводе результатов работы предприятия и его финансового положения в валюту представления отчетности.
  5. C. которые несовместны и в результате каждого испытания появляется только одно из этих событий.
  6. C. которые никогда не могут наступать одновременно в результате данного опыта.
  7. II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования

1. Правила підготовки документів до наступного зберігання та використання.

2. Загальні правила опису документів постійного і тимчасового строків зберігання.

3. Порядок передачі справ до архіву.

Питання для самостійного вивчення:

1. Порядок складання, оформлення та затвердження актів про призначення до знищення документів та справ.

2. Робота з документами, що містять комерційну таємницю.

Мета заняття:

Ознайомити студентів з правилами підготовки документів до наступного зберігання і використання, загальними правилами опису документів, порядком передачі справ до архіву.

Ключові поняття і терміни:

Схоронність документів, експертиза цінності документів, експертна комісія, терміни зберігання документів.

Основна література:

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. / А. Н. Діденко - 4-те вид. - К.: Либідь, 2004. - 384 с.

2. Дудар З. в. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навч. посіб./ З. в. дудар, Л. д. самофалов, І. а. ревенчук. - Х. Компанія СМІТ, 2009.- 330с.

3. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навч. посіб. / Уклад. Л.І. Скібіцька. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

4. Данюк В. м., Кулаковська Л. п. Кадрове діловодство: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2006. - 240 с.

5. Тітенко Л. а. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006. - 192 с.

6. Тітенко Л. а. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навч. посіб./Л. а. тітенко, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 344 с.»

Додаткова література:

  1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - 4-те вид., переробл. і доповн. - К.: Видавництво А. С. К., 2003. - 400 с.
  2. Максименко В. ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. - 448 с.

3. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К.: «Академвидав», 2004. - 280 с. (Альма-матер)

  1. Чмут Т. к., Чайка Г. л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. - 5-те вид, стер. - К: Вікар, 2006. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

1. Документи з часу заведення (надходження) їх у діловодстві і до передачі у відомчий архів зберігаються за місцем формування у справи (у невеликих установах доцільне централізоване зберігання справ у канцелярії).

З метою підвищення оперативності пошуків документів справи розміщують відповідно до їх номенклатури. На корінцях обкладинок справ зазначаються індекси за номенклатурою.

У разі зберігання справ у структурних підрозділах збереження документів і справ забезпечують їх керівники і співробітники, відповідальні за документацію.

Справи повинні знаходитись у робочих кімнатах або спеціально відведених для цієї мети приміщеннях у шафах і столах, що замикаються, чим забезпечується повне збереження документів.

Документи, створені засобами обчислювальної техніки, зберігаються на загальних підставах.

Схоронність документів в установі забезпечується:

· наданням приміщення для відомчого архіву;

· обладнанням приміщення архіву засобами пожежогасіння, охоронної сигналізації;

· застосуванням спеціального обладнання для зберігання документів (стелажів, сейфів, картонажів та ін.);

· створенням оптимального волого-температурного і світлового режиму в приміщеннях архіву, проведенням санітарно-гігієнічних заходів.

Підготовка документів до наступного зберігання і використання включає такі види робіт:

· експертиза цінності документів;

· оформлення справ;

· складання описів справ;

· передача справ до відомчого архіву і забезпечення схоронності документів.

2. Експертиза цінності документів полягає у визначенні їх цінності з метою встановлення строків зберігання чи знищення та відбору на зберігання.

Експертна комісія призначається наказом директора підприємства у складі не менше ніж 3 особи з числа найбільш кваліфікованих працівників. Очолює комісію керівник підприємства.

ЕК здійснює такі функції:

· щорічно організовує відбір документів до збереження або знищення;

· розглядає описи справ постійного терміну зберігання, що підлягають передачі до відповідного Держархіву;

· розглядають пропозиції щодо зміни термінів збереження окремих категорій документів, установлених чинними переліками для внесення їх на затвердження у Держархіві;

· розглядає акти про виділення та знищення документів та справ підприємств, матеріали яких не підлягають передачі до Держархіву;

· бере участь у підготовці та розглядає номенклатуру справ підприємства.

Експертиза цінності документів проводиться на підставі номенклатур справ і переліків (типових, відомчих) документів із зазначенням строків зберігання. За результатами експертизи цінності документів складаються описи документів постійного і тимчасового строків зберігання та акти виділення документів та справ до знищення.

При проведенні експертизи цінності документів здійснюється відбір документів постійного та тимчасового зберігання для передачі їх до Держархіву, виділення до знищення справ, терміни зберігання яких закінчилися. Одночасно перевіряється якість та повнота чинної номенклатури справ, правильність визначення термінів збереження справ, дотримання порядку оформлення документів та формування справ.

За результатами експертизи цінності документів складаються описи справ постійного, тимчасового зберігання та за кадрами, а також акти виділення справ до знищення.

Після затвердження актів документи і справи, виділені для знищення, працівники служби документації або відомчого архіву організації здають господарчій службі установи або конторам із заготівлі вторинної сировини.

Документи установи формуються у справи, які підлягають оформленню при їх заведенні і після закінчення року. Справи постійного і тривалого зберігання підлягають повному оформленню, яке передбачає: підшивання в обкладинку з твердого картону; нумерацію аркушів у справі; складання підсумкового напису; складання (у разі необхідності) внутрішнього опису документів; оформлення обкладинки справи.

Сформовані у справи документи тимчасового зберігання оформляються спрощено: вони не підшиваються, аркуші не нумеруються, уточнення елементів оформлення обкладинки не проводиться.

3 . Практична цінність окремих документів підприємства різна. Деякі з них постійно використовують для довідково-інформаційної роботи, інші дуже швидко втрачають своє значення.

Для тривалого зберігання документів створюється архів підприємства, його веде окремо призначена особа, безпосередньо підпорядкована керівникові або його заступникові.

Перед передачею документів до архіву перевіряються і уточнюються терміни їх зберігання. Архів приймає документи згідно з описом.

Визначення термінів зберігання документів здійснюється з 1 січня року, що йде за роком завершення їх діловодством.

У процесі роботи створюється безліч документів, цінність яких різна, тому в підприємствах усі документи розподіляються по групам:

· документи тимчасового зберігання (до 10 років включно);

· документи тривалого зберігання (більше 10 років);

· документи постійного зберігання, які в терміни, що установлюються державними архівами, передаються до них.

В установах залежно від значимості документів установлюються такі терміни зберігання: 6 місяців, 1 рік, 3 роки, 5 років, 10 років, 15 років, 50 років та 75 років. Термін зберігання «ДМП» (доки мине потреба) означає, що документ має обмежене практичне значення, і термін його зберігання визначає саме підприємство.

Усі документи, які надходять до архіву, розміщуються в порядку щорічних надходжень. Документи постійного терміну зберігання зберігаються окремо від документів тимчасового терміну зберігання, а також від документів по кадрах.

Документи зберігаються в коробках або папках. Облік надходження та вибуття документів в архіві ведеться за допомогою спеціальної книги.

Питання для обговорення:

1. За допомогою чого забезпечується схоронність документів в установі?

2. Які види робіт включає підготовка документів до наступного зберігання і використання?

3. В чому полягає Експертиза цінності документів?

4. ЕК здійснює які функції?

5. За своєю практично цінністю документи поділяються на які групи?

6. Які існують терміни зберігання документів? Від чого залежить термін зберігання?

Каким будет результат вычисления данной функции, если в качестве

даты операции введена дата 3 мая 1998 года?

1. Строка: "1/2 1998 г."

2. Строка: "01.01.98 - 30.06.98"

3. Строка: "1-й - 2-й квартал 1998 г."

4. Строка:" 1 Полугодие 1998 г.

5. Данная функция использована некорректно.

172 Тестовые задания для самостоятельной подготовки к сертификации


1C: Профессионал. Сертификация по программе 1C: Бухгалтерия 7.7

9.57 В формуле типовой операции использована функция: Пери-

одСтр (НачМесяца (ДатаОперации), конГода (ДатаОперации))Каким будет результат вычисления данной функции, если в качестве даты операции введена дата 27октября 1998 года?

1. Строка: "4 Квартал 1998 г."

2. Строка: "01.10.98-31.12.98"

3. Строка: "2 Полугодие 1998 г.

4. Данная функция использована некорректно.

9.58 В формуле типовой операции использована функция: НомерДняНеде-ли (НачМесяца (ДатаОперации)) Каким будет результат вычисления данной функции, если в качестве даты операции введена дата 27 октября 1998 года (вторник), в то время как 01.10.98 - четверг?

1. Число: 2

2. Число: 4

3. Строка: "Вторник"

4. Строка: "Четверг"

5. Данная функция использована некорректно.

9.59 Для какой цели в формулах типовых операций используется функция "Формат"?

1. Функция всегда преобразует параметр из текстового формата в числовой.

2. Функция всегда преобразует числовой параметр в текстовый.

3. Функция форматирует один параметр, руководствуясь информацией, содержащейся в другом параметре.

4. Функция определяет формат параметра и формирует строку с названием формата, например "Строка", "Дата", "Число" и т. п.

9.60 Для какой цели в формулах типовых операций используется функция проверки логического условия (логические выражения)?

1. Данная функция проверяет заданное в качестве параметра логическое условие и выдает сообщение об ошибке, если условие не выполнено.

2. Данная функция проверяет заданное в качестве параметра логическое условие и в качестве результата выдает нулевое значение (если условие не выполнено), или значение, равное единице (если условие выполняется).

3. Данная функция проверяет заданное в качестве параметра логическое условие и завершает ввод информации в типовую операцию (если условие не выполнено), или продолжает ввод (если условие выполняется).

4. Функция позволяет в зависимости от выполнения или невыполнения заданного условия выбрать одну из двух формул расчета.

173 Тестовые задания для самостоятельной подготовки к сертификации


1C: Профессионал. Сертификация по программе 1С: Бухгалтерия 7.7

9.61 Какой смысл в логическом выражении имеет последовательность знаков "<>"?

1. Угловые скобки используются для выделения условия в структуре арифметического выражения.

2. Операция сравнения "не больше".

3. Операция сравнения "не меньше".

4. Операция сравнения "не равно".

5. Данные последовательность знаков бессмысленна.

9.62 Какой смысл в логическом выражении имеет последовательность знаков ">="?

1. Они используются для выделения условия из общего арифметического выражения.

2. Операция сравнения "не больше".

3. Операция сравнения "не меньше".

4. Операция сравнения "не равно".

5. Данные знаки не могут использоваться в операциях сравнения.

9.63 Какой смысл в логическом выражении имеет последовательность знаков "< ="

1. Они используются для выделения условия из общего арифметического выражения.

2. Операция сравнения "не больше".

3. Операция сравнения "не меньше".

4. Операция сравнения "не больше и не меньше".

5. Данные знаки не могут использоваться в операциях сравнения.

9.64 В формуле типовой операции использована функция:

?(Дата0перации<'15.10.98', НачГода (ДатаОперации), КонКварта-ла (ДатаОперации)) Каким будет результат вычисления данной функции, если в качестве даты операции введена дата 3 мая 1998 года?

L Дата "01.10.98"

2. Дата "01.01.98"

3. Дата "03.05.98"

4. Дата "15.10.98"

5. Дата "31.12.98"

6. Данная функция использована некорректно.

9.65 В формуле типовой операции использована функция:

? (Дата0перации< '15.10.2000', НачГода (ДатаОперации), КонКварта-ла (ДатаОперации))Каким будет результат вычисления данной функции, если в качестве даты операции введена дата 3 ноября 2000 года?

1. Дата "01.10.2000"

2. Дата "01.01.2000"

3. Дата "03.05.2000"

4. Дата "31.12.2000"

5. Данная функция использована некорректно.

174 Тестовые задания для самостоятельной подготовки к сертификации


1C: Профессионал. Сертификация по программе 1C: Бухгалтерия 7.7

9.66 В формуле типовой операции использована функция:

?(Дебет. Счет. валютный<>1, "Руб.","У. е."). Каким будет результат вычисления данной функции, если в дебете текущей проводки указан счет 94.2, а в плане счетов в графе вал у данного счета установлен признак "+,"?

1. Число 1

2. Строка"+"

3. Строка "Руб."

4. Строка "У. е."

5. Данная функция использована некорректно.

9.67 В формуле типовой операции использована функция:

(Дебет. счет. валютный>=1, "Руб.", "У. е."). Каким будет результат вычисления данной функции, если в дебете текущей проводки указан счет 94.2, а в плане счетов в графе «вал» у данного счета установлен признак"+"?

1. Число 1

2. Строка"+"

3. Строка "Руб."

4. Строка "У. е."

5. Данная функция использована некорректно,

9.68 В формуле типовой операции использована функция: ?( СуммаОпера-ции <=12 000, СуммаОперации*О.12, Сумма0перации*0.2 ). Каким будет результат вычисления данной функции, если в качестве суммы операции введено значение 10 ООО?

1.1200

2.1440

3.0.12

4.20000

5. Данная функция использована некорректно.

9.69 В формуле типовой операции использована функция: ?(СуммаОперации <=12 000, Сумма0перации*0.12, СуммаОперации*О.2).Каким будет результат вычисления данной функции, если в качестве суммы операции введено значение 20 ООО?

1.20000

2.4000

3.2400

4.24000

5. Данная функция использована некорректно.

175 Тестовые задания для самостоятельной подготовки к сертификации


1C: Профессионал. Сертификация по программе 1C: Бухгалтерия 7.7

9.70 В формуле типовой операции при расчете суммы второй проводки использована формула: Пров (1). Сумма *0.2 Каким будет результат вычисления данной функции, если сумма операции равна 20 000, а сумма первой проводки равна 38?

1.20000

2. 7.60

3.400

4.4000

5. Данная формула записана некорректно.

9.71 В первой проводке типовой операции в поле "Содержание проводки" введена формула: "инв.№ "+Дебет. субконто (1). код. Каким будет содержание этой проводки, если сумма операции равна 2000, сумма проводки равна 1000, а в качестве субконто дебетуемого счета выбран объект "Станок", причем его код в справочнике равен 4002?

1.4002 2.2000

3. инв.№4002

4. инв.№ 2000

5. Данная формула записана некорректно.

9.72 В первой проводке типовой операции в поле "Содержание проводки" введена формула: Дебет. Субконто (1). Наименование"+" инв № "+Дебет. субконто (1). код Каким будет содержание этой проводки, если в качестве субконто дебетуемого счета выбран объект с наименованием "Станок" и кодом 4002?

1.4002

2. Станок

3. 4002 Станок

4. Станок инв.№ 4002

5. Данная формула записана некорректно.

9.73 Какие атрибуты бухгалтерских счетов доступны для использования в формулах типовых операций?

1. Код, Наименование, Валютный, Количественный, Забалансовый, Активный, Пассивный.

2. Код, Наименование, Валютный, Количественный, Забалансовый, Активный, Пассивный, Аналитический.

3. Код, Наименование, Валютный, Количественный, Забалансовый, Активный.

4. Код, Наименование, Валютный, Количественный, Забалансовый, Активно-пассивный.

176 Тестовые задания для самостоятельной подготовки к сертификации


1C: Профессионал. Сертификация по программе 1С: Бухгалтерия 7.7___

9.74 Какая функция (метод) используется для выбора значений периодических констант и реквизитов?

1. Получить ()

2. Выбрать ()

3. ЗаДату ()

4. Дата ()

9.75 Во второй проводке типовой операции в поле "Содержание проводки" введена конструкция: Дебет. Субконто (1). вид (). Каким будет содержание этой проводки?

1. Наименование первого субконто счета дебета текущей (второй) проводки.

2. Наименование первого субконто счета дебета первой проводки.

3. Наименование вида субконто первого аналитического разреза счета дебета текущей (второй) проводки.

4. Наименование вида субконто первого аналитического разреза счета дебета первой проводки.

5. Конструкция записана некорректно.

9.76 Как правильно в пятой проводке типовой операции записать конструкцию для обращения к наименованию второго субконто третьей проводки кредитуемого счета? (Предполагается, что субконто имеет тип "Справочник")

1. Пров (3). кредит. счет. субконто (2). наименование

2. Пров (З). кредит. Субконто (2). наименование

3. Пров (5). кредит. счет. субконто (2). наименование

4. Пров (5). кредит. субконто (2). Наименование

5. Допустимы конструкции, указанные в ответах 1 и 2.

6. Допустимы конструкции, указанные в ответах 3 и 4.

9.77Во второй проводке типовой операции в поле "Сумма" введены формулы: БИ. периодм (ДатаОперации); БИ. сКд (Дебет. счет) Какоезначение будет иметь сумма этой проводки, если введена дата операции "03.01.98", а сумма операции 23400?

1. Дебетовое сальдо счета дебета второй проводки на конец января 1998 г.

2. Дебетовое сальдо счета дебета второй проводки на начало января 1998 г.

3. Дебетовое сальдо счета дебета второй проводки на 3 января 1998 г

4.23400

5. Данные формулы записаны некорректно.

177 Тестовые задания для самостоятельной подготовки к сертификации


1C: Профессионал. Сертификация по программе 1C: Бухгалтерия 7.7

9.78 В проводке типовой операции в поле "Сумма" введены формулы:

БИ. периодд ("1.01.98', '28.02.98'): БИ. до (Кредит. счет}Какоезначение будет иметь сумма этой проводки, если введена дата операции "13.02.98", а сумма операции 12345?

1. Кредитовый оборот счета дебета текущей проводки за январь-февраль 1998 г.

2. Дебетовый оборот счета кредита текущей проводки за январь-февраль 1998 г.

3. Кредитовый оборот счета дебета текущей проводки за 13 февраля 1998 г.

4. Дебетовый оборот счета кредита текущей проводки за 13 февраля 1998 г.

5.12345

6. Данные формулы записаны некорректно.

9.79 Как правильно в типовой операции указать период для обращения к итогам за 2-й квартал 1998 г.?

1. БИ. периодКв (2)

2. БИ. периодКв ('01.04.98')

3. БИ. периодКв ('11.05.98')

4. Допустимы все вышеперечисленные способы.

5. допустимы все вышеперечисленные способы, кроме первого.

9.80 Для расчета суммы проводки типовой операции введена формула:

БИ. СКд ("10.1 ","Кредит. Субконто (1))/БИ. СКд ("10.1", "К""Кредит. Субконто (1)). Какое значение будет рассчитано по этой формуле?

1. Отношение стоимостного дебетового остатка счета 10.1 к его количественному остатку без учета субконто.

2. Отношение стоимостного дебетового остатка счета 10.1 к его количественному остатку по всем субконто кредитуемого счета первой проводки.

3. Отношение стоимостного дебетового остатка счета 10.1 к его количественному остатку по первому субконто кредитуемого счета первой проводки.

4. Отношение стоимостного дебетового остатка счета 10.1 к его количественному остатку по первому субконто кредитуемого счета текущей проводки.

9.81 Для расчета суммы проводки типовой операции введена формула:

СуммаОперации - Пров (1,2). сумма.Какое значение будет рассчитано по этой формуле

1. Разность между суммой операции и суммой первой и второй проводок.

2. Разность между суммой операции и валютной суммой первой проводки.

3. Разность между суммой операции и количеством из первой проводки.

4. Разность между суммой операции и суммой второй корреспонденции первой проводки.

5. Формула записана некорректно.

178 Тестовые задания для самостоятельной подготовки к сертификации


1С: Профессионал. Сертификация по программе 1С: Бухгалтерия 7.71   2   3
загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати