На головну

Економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності

 1.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
 2.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
 3.  I група Організаційно-стимулюючі методи
 4.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
 5.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
 6.  I. Об'єкти, методи і завдання інженерної геології
 7.  I. ПРЕДМЕТ, МЕТОДИ І СТРУКТУРА ЮРИДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Мета занять: студенти вивчать економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності і навчаться використовувати їх для вирішення практичних завдань.

завдання:

В ході роботи на заняттях студенти:

u вивчать різні види економіко-математичних методів аналізу;

u дізнаються специфіку застосування методів;

u розглянуть особливості застосування різних методів ;.

Основні поняття: методи елементарної математики, кореляція, кореляційний аналіз, варіаційний ряд, закони розподілу, вибірковий метод, регресія, теорія ігор, теорія масового обслуговування, економіко-математичне моделювання, імітаційне моделювання, евристичні методи, балансові методи, графічні методи, моделювання, детермінований факторний аналіз, стохастичний факторний стохастичне моделювання, комплексна оцінка, сума місць, бальна оцінка, ранжування, показники (результативні, факторні, приватні, спільні).

питання:

 1. Класифікація економіко-математичних задач економічного аналізу.

2. Роль математичних методів в економічному аналізі.

 1. Визначення прямого факторного аналізу і синтезу.

4. Кореляційний і регресійний аналіз.

5. Визначається тісноти зв'язку між аналізованими показниками.

 1. Основні види моделей і етапи процесу моделювання.
 2. Детерміноване моделювання і аналіз факторних систем.
 3. Стохастичне моделювання та аналіз факторних систем.

9. Як Ви розумієте детерміновану і стохастичну залежність між економічними показниками?

10. Наведіть приклади використання методів подовження, розширення і скорочення факторних систем господарської діяльності.

11. Які способи вирішення детермінованих факторних систем Ви знаєте?

12. Балансові методи та їх застосування.

13. Графічні методи та їх застосування.

14. Як Ви уявляєте процес економіко-математичного моделювання?

15. Що таке імітаційне моделювання? Яка роль ЕОМ в процесі імітаційного моделювання?

 1. Методи аналізу кількісного впливу факторів на результативний показник при різних видах взаємозалежностей.
 2. Евристичні методи аналізу та їх роль в економічному аналізі.
 3. Комплексна оцінка результатів фінансово-господарської діяльності та дискусійні моменти в її визначенні.
 4. Система показників інтенсифікації і ефективності виробництва, інтегральні показники, економіко-математичні методи.
 5. Шляхи підвищення ролі аналізу в системі прийняття управлінських рішень в умовах багатоваріантності управління.

Прогнозований результат:

В результаті роботи на заняттях студенти:

u знають економіко-математичні методи аналізу;

u вміють вибирати області застосування різних економіко-математичних методів;

u вміють застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань.

література:

підручники:

1. Баканов М. І, МельнікМ. В., Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу: підручник / Под ред. М. І. Баканова - М .: Фінанси і статистика, 2007.

2. Шеремет А. Д. Теорія економічного аналізу: підручник М .: Инфра-М, 2011

джерела:

3. Любушин Н. П. Економічний аналіз: підручник для вузів - М .: Юніті-Дана, 2010, с. 113-152.

Інтернет ресурси:

4. Гриньов Г. П. Теорія економічного аналізу: http://www.e-college.ru/xbooks/xbook206/book/index/index.html?go=part-003 * page.htm
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ |  Єкатеринбург |  Вимоги до результатів освоєння дисципліни |  II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ |  Розділ I. Наукові основи економічного аналізу |  заняття 2 |  Місце і роль економічного аналізу в системі управління |  Види економічного аналізу та їх роль в управлінні господарською діяльністю |  Система комплексного економічного аналізу і пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності |  З ДИСЦИПЛІНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати