На головну

II. РОЗПОДІЛ ТРУДОМІСТКОСТІ ПО РОЗДІЛАХ, ТЕМАМИ ДИСЦИПЛІНИ І ВИДІВ НАВЧАЛЬНОЇ РОБОТИ

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  4.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  6.  I. Формування дисципліни.
  7.  I. Формування дисципліни.

Навчально-тематичний план занять

(денна форма навчання)

Таблиця 1:

 № п / п  Розділ, тема дисципліни  ВСЕГОчасов (акад.)  Аудиторні робота (в акад. Годинах)  Самостійна робота (в акад. Годинах)
 лекції  Практ. заняття
 Розділ I. Наукові основи економічного аналізу
   Історія і перспективи розвитку економічного аналізу
 Предмет, зміст і завдання економічного аналізу
 Місце і роль економічного аналізу в системі управління
 Розділ II. Методологічні основи економічного аналізу
 Метод і методика економічного аналізу
 Економіко-математичні методи в економічному аналізі
 Організаційні основи та інформаційне забезпечення економічного аналізу
 Види економічного аналізу та їх роль в управлінні виробництвом
 Система комплексного економічного аналізу і пошуку резервів підвищення ефективності виробництва
 ВСЬОГО:
 РАЗОМ:
             

III. СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

 № п / п  Розділ, тема дисципліни  Зміст теми в дидактичних одиницях
 Розділ I. Наукові основи економічного аналізу
   Тема 1. економічний аналіз як наука і практика. Місце і роль економічного аналізу в системі економічних наук.  Наукові основи економічного аналізу, його місце в системі економічних наук. Класифікація основних груп економічних наук. Сутність економічного аналізу. Взаємозв'язок економічного аналізу з іншими науками. Пріоритети розвитку аналізу в сучасних умовах. Сучасна концепція розвитку економічного аналізу як науки. Історія і перспективи розвитку економічного аналізу діяльності підприємств в умовах розвитку ринкової економіки.
 Тема 2. Предмет, зміст і завдання економічного аналізу  Економічний аналіз як наука і як практика. Системність і комплексність економічного аналізу. Предмет економічного аналізу. Об'єкти економічного аналізу. Принципи економічного аналізу. Види економічного аналізу. Зміст і завдання економічного аналізу. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки.
 Тема 3. Місце і роль економічного аналізу в системі управління  Підприємство - основна ланка економіки, об'єкт управління та економічного аналізу. Підприємство як система. Керуюча та керована підсистеми підприємства. Господарська діяльність підприємства як керована підсистема і як об'єкт економічного аналізу. Поняття господарських процесів. Основні елементи господарської діяльності: техніка, технологія, організація виробництва і праці, виробничі відносини, реалізація продукції. Економічний аналіз діяльності підприємства як функція і елемент управління, як елемент керуючої підсистеми, як вид управлінської діяльності. Взаємозв'язок аналізу з плануванням, прогнозуванням, обліком, регулюванням, контролем та іншими видами управлінської роботи. Фінансовий і управлінський облік. Контролінг. Місце аналізу в системі управління діяльністю підприємства. Роль аналізу в інформаційному забезпеченні управління. Схема підготовки спільного рішення з управління виробництвом.
 Розділ II. Методологічні основи економічного аналізу
 Тема 4. Методи, методика і основні прийоми економічного аналізу  Вивчення економічних явищ в їх взаємозв'язку, в динаміці. Метод економічного аналізу: визначення, характерні особливості. Методика економічного аналізу та її елементи. Принципи методу економічного аналізу. Система аналітичних показників, їх класифікація, способи визначення. Проблеми забезпечення порівнянності, систематизації і зводиться показників. Абсолютні, відносні та середні величини. Порівняння як елемент методики економічного аналізу. Види порівнянь. Проблема порівнянності показників при порівнянні та шляхи її вирішення. Ряди динаміки. Індекси інфляції. Елімінування як один з найважливіших прийомів економічного аналізу. Його сутність і різновиди: спосіб ланцюгових підстановок, спосіб абсолютних та відносних (процентних) відхилень, індексний, інтегральний способи. Балансові ув'язки. Угруповання і деталізація як основні елементи методики економічного аналізу. Види, сутність угруповань і деталізації, умови їх застосування в аналізі. Графічний метод. Основні способи приведення показників до порівнянного виду. Структурний вивчення взаємозв'язків узагальнюючих і факторних показників. Балансовий метод. Порівняльний аналіз. Факторний аналіз. Класифікація задач економічного факторного аналізу. Узагальнення результатів аналізу. використання комп'ютерних програм для економічного аналізу.
 Тема 5. економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності  Загальна характеристика економіко-математичних методів аналізу. Класифікація економіко-математичних методів. Методи елементарної математики. Методи математичної статистики і теорії ймовірностей. Методи множинного і парного кореляційного аналізу. Варіаційний ряд. Закони розподілу. Вибірковий метод. Кореляція. Регресія. Дисперсійний і факторний аналіз. Економетіческіе методи. Методи математичного програмування і дослідження операцій: теорія ігор, теорія масового обслуговування. Економічна кібернетика. Методи моделювання і системного аналізу. Евристичні методи. Балансові методи. Графічні методи. Економіко-математичне моделювання як спосіб вивчення господарських процесів. Основні види моделей і етапи процесу моделювання. Детермінований факторний аналіз (прямий і зворотний), його моделі та методи: Індексний, ланцюгових підстановок, інтегральний, абсолютних і відносних різниць, балансовий, менших чисел, середньогоквадратичного. Стохастичний факторний аналіз (прямий і зворотний) і його завдання. Ланцюговий статичний метод факторного аналізу та аналіз динамічних рядів. Стохастичне моделювання, умови його застосування та методи. Класифікація факторів і вивчення внутрішньої структури связей.Аналіз кореляційних і регресійних моделей фінансово-господарської діяльності. Методи аналізу кількісного впливу факторів на результативний показник при різних видах взаємозалежностей. Комплексна оцінка результатів фінансово-господарської діяльності. Принципи і проблеми побудови комплексних оцінок: сума місць, коефіцієнти, бальна оцінка, ранжування і т. Д.
 Тема 6. Організаційні основи та інформаційне забезпечення економічного аналізу  Організація економічного аналізу. Внутрішній і зовнішній економічний аналіз. Основні етапи проведення аналізу. Принципи складання програми аналізу. Узагальнення і оцінка результатів економічного аналізу. Система економічної інформації та її основні елементи. Принципи організації інформаційного забезпечення економічного аналізу. Порядок підготовки інформації, перевірка достовірності та якості вихідних даних. Основні принципи побудови аналітичних таблиць. Проблема автоматизації збору і обробки економічної інформації.
 Тема 7. Види економічного аналізу та їх роль в управлінні господарською діяльністю  Класифікація видів економічного аналізу на основі функцій управління господарською діяльністю. Основні види економічного аналізу: теоретичний і конкретно-економічний; перспективний, оперативний, поточний; управлінський і фінансовий; повний і локальний; комплексний, системний, функціонально-вартісний, порівняльний і т. д; суцільний і вибірковий; аналіз виконання бізнес-плану; комплексний.Для кожного виду аналізу: сутність, завдання, об'єкти, суб'єкти, джерела інформації, послідовність проведення, методика, переваги і недоліки. Розвиток нових видів аналізу в сучасних умовах. Взаємозв'язок управлінського, виробничого та фінансового аналізу. Основні етапи проведення та програма аналізу. Особливості організації і методики різних видів економічного аналізу в системі управління господарською діяльністю.
 Тема 8. Система комплексного економічного аналізу і пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності  Поняття системи комплексного економічного аналізу. Система формування економічних показників як база комплексного аналізу. Види економічних показників і їх взаємозв'язок. Системний підхід до аналізу господарської діяльності та його етапи. Визначення, методика, основні принципи, послідовність проведення системного комплексного аналізу. Схема системного комплексного аналізу. Система синтетичних показників. Визначення і класифікація факторів і резервів підвищення ефективності господарської діяльності. Виробничий потенціал. Екстенсивні і інтенсивні фактори розвитку виробництва. Поняття і зміст комплексного управлінського аналізу і його завдання. Ефективність фінансово-господарської діяльності. Аналіз найважливіших показників ефективності господарської діяльності: техніко-організаційного рівня фінансово-господарської діяльності, використання основних виробничих засобів та матеріальних ресурсів, використання праці та її оплати, обсягу продажів і виробництва продукції, собівартості, прибутку і рентабельності, фінансових результатів, показників фінансового стану і платоспроможності підприємства. Розробка рекомендацій та заходів щодо підвищення ефективності господарської діяльності. Використання результатів комплексного економічного аналізу в системі управління підприємством.

III. СТРУКТУРА І ЗМІСТ практичних занять з дисципліни

В ході практичних занять студенти:

u сформують уявлення про економічний аналізі і його ролі в системі управління господарською діяльністю підприємства;

u вивчать методологію економічного аналізу;

u освоять методи економічного аналізу та умови їх використання;

u сформують навички використання результатів економічного аналізу для оцінки стану підприємства, виявлення резервів для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та розробки управлінських рішень.

 
 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛІНИ |  Єкатеринбург |  заняття 2 |  Місце і роль економічного аналізу в системі управління |  Методи, методика і основні прийоми економічного аналізу |  Економіко-математичні методи аналізу господарської діяльності |  Організаційні основи та інформаційне забезпечення економічного аналізу |  Види економічного аналізу та їх роль в управлінні господарською діяльністю |  Система комплексного економічного аналізу і пошуку резервів підвищення ефективності господарської діяльності |  З ДИСЦИПЛІНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати