На головну

Тест №1 2 страница

  1. 1 страница
  2. 1 страница
  3. 1 страница
  4. 1 страница
  5. 1 страница
  6. 1 страница
  7. 1 страница

А) інтрон починається з пари GU, а закінчується UG;

Б) екзон починається з пари GС, а закінчується СА;

В) інтрон починається з пари АТ, а закінчується АG;

Г) екзон починається з пари АU, а закінчується СG;

Д) інтрон починається з пари АG, а закінчується ТС.

37. Для лабораторних досліджень шпателем взяті клітини слизової оболонки ротової порожнини. Такі клітини розмножуються ...

А) мітотично й амітозом; Б) тільки мітотично; В) тільки амітозом;

Г) тільки мейозом; Д) мітозом і мейозом.

38. Хромосоми еукаріотичних клітин складаються з. . .

А)ДНК та білка з домішком хромосомної РНК;

Б)РНК та білка з домішком хромосомної ДНК;

В)тільки з ДНК;Г)тільки з РНК; Д) з ДНК та РНК.

39. Правильний початок синтезу продукта активності гена (білкової молекули) при трансляції визначають кодони:

А) АСG, АUG; Б) UСА, GUU; В)САU, UUА; Г) АСА, GGС; Д) АUG, GUG.

40. Термінуючими нонсенс-кодонами, що визначають закінчення синтезу поліпептидного ланцюга є:

А) UАА,UАG , UGА; Б) АUG, ААС, ССG ; В) АUU, GСU, ААА; Г) GGG, САU, UСА;

Д) GGС, АСU, UGА.

41. Напівконсервативним механізмом реплікації ДНК в еукаріотичних клітинах є:

А) У-тип; Б) 5΄-3΄-тип; В) θ-тип; Г) 3΄-5΄-тип; Д) δ-тип.

42. Нуклеотиди, що входять до складу молекул ДНК та РНК, відрізняються:

А) будовою залишку фосфорної кислоти; Б) будовою вуглеводів;

В) кількістю залишків фосфорної кислоти; Г) присутністю ковалентних зв'язків;

Д) кількістю азотистих основ.

43. Експресія генів ретровірусу ВІЛ (розвиток СНІДу) пов'язана з ...

А) транскрипцією РНК-полімеразою клітини-хазяїна вірусної ДНК;

Б) транскрипцією вірусом власного геному;

В) реплікацією ДНК віруса;

Г) трансляцією поліпептидних молекул віруса;

Д) лізогенією.

44. Правильна послідовність основних стадій біосинтезу білка ...

А) транскрипція → кон'югація, В) трансляція → транскрипція,

С) фотосинтез → транскрипція, Д) транскрипція → трансляція,

Е) денатурація → фотосинтез.

45. Правильна послідовність компактизації ДНК:

1 нуклеосомний рівень; А глобула з восьми молекул гістонів і накрученого на неї

фрагмента ДНК (лінкерна ДНК);

3 утворення петельних Б хроматинова фібрила, "фазування" нуклеосом;

доменів; В утворення хромомерів;

4 утворення соленоїда; Г спіральна укладка ниток ДНК.

2 супернуклеосомний

рівень.

46. Визначити правильну послідовність головних етапів трансляції та події, що відбуваються на цих етапах:

1 елонгація поліпептидного ланцюга; А утворення пептидного зв'зку між попереднім і

2 активація амінокислот наступним амінокислотними залишками

3 ініціація синтезу поліпептидного Б утворення аміноацил т-РНК

ланцюга

4 термінація синтезу В зв'язування навантаженої амінокислотою т-РНК

з А-ділянкою рибосоми у сайті і-РНК у еукаріотів

(АUG) або прокаріотів (GUG)

Г транслокація (переміщення) утвореної пептидил т-РНК з

А-ділянки рибосоми в Р-ділянку з одночасним зсувом іРНК на

один триплет

Д у місці знаходження сигнальних кодонів UAA, UGA, UAG

відбувається звільнення поліпептидил т-РНК, його гідроліз за

допомогою пептидилтрансферазної активності рибосоми

47. Правильна послідовність процесів, що відбуваються у профазі редукційного поділу мейозу:

А) деспіралізація ДНК, триває її реплікація; Б) кон'югація хромосом; В) кросинговер;

Г) утворення бівалентів; Д) утворення хіазм.

48. Правильна послідовність проведення геноінженерних робіт:

А) виділення або штучний синтез гена; Б) формування гібридної (рекомбінантної) ДНК;

В) обробка кільцевої векторної молекули ДНК рестриктазою з утворенням ДНК лінійної форми;

Г) добір клонів трансформованих клітин на селективному середовищі;

Д) введення гібрида у клітину реціпієнта;

Е) доведення присутності рекомбінантних ДНК у клонах шляхом її виділення з клітин, обробки відповідними рестриктазами й аналіза утворених фрагментів методом електрофореза.

49. Правильна послідовність процесів, що лежать в основі реалізації генетичної інформації у клітині:

А) реплікація ДНК (ген); Б) зворотня транскрипція (кДНК); В) транскрипція (про і-РНК);

Г) процесінг (і-РНК); Д) сплайсінг (і-РНК); Е) трансляція (поліпептидний ланцюг).

50. Правильна послідовність процесингу:

А)ініціація транскрипції; Б) термінація транскрипції; В) кепірування; Г) утворення полі-А - добавки; Д) сплайсінг.

51. Правильна послідовність співвідносного розміщення структурних частин хромосоми:

А) хромосома - хроматида - хромонема - хромомера - нитка ДНК;

Б)хроматида - хромомера- хромонема - нитка ДНК - хромосома;

В) нитка ДНК- хромомера - хромонема - хроматида - хромосома;

Г) хромонема - хромомера - нитка ДНК- хромосома - хроматида;

Д) хромомера - нитка ДНК- хроматида - хромосома - хромонема.

52. Встановити відповідність між генетичними термінами та їх значенням:

1) плазмон А) сукупність генів ДНК пластид;

2) хондріом Б) найменший структурний елемент гена, зміна якого викликає появу

мутантного організму, дорівнює одному нуклеотиду;

3) рекон В) сукупність генів мітохондрій клітини;

4) мутон Г) сукупність генів цитоплазми, здатних до автореплікації і передачі

спадкової інформації;

5) пластом Д) найменший структурний елемент гена, який не поділяється під час

кросинговеру, функціонує як єдине ціле і складається з одного або

декількох нуклеотидів ДНК.

53. Встановити відповідність між генетичними термінами та їх значенням:

1) інтрон А) одиниця зчитування генетичної інформації, сукупність розміщених

послідовно структурних генів та їх регуляторних елементів;

2) оперон Б) ділянка гена еукаріотів, що не кодує генетичну інформацію;

3) цистрон В) одиниця біохімічної функції гена, що несе інформацію про побудову

цілої білкової молекули;

4) група зчеплення Г) спільна передача нащадкам генів у тих самих комбінаціях, які були у батьківських форм, пояснюється локалізацією генів в одній хромосомі;

5) зчеплення генів Д) сукупність усіх генів однієї хромосоми.

54. Дано: 1 - полі пептид; 2- полісахариди; 3 - триплет; 4 - полінуклеотид. Визначити правильну відповідь, в якій речовини вказані у відповідності з вказаною вище послідовністю:

А) 1 - жир; 2 - білок; 3 - нуклеотид; 4- вуглевод;

Б) 1 - ДНК; 2 - ген; 3 - білок; 4 - крохмаль;

В) 1 - білок; 2 - крохмаль; 3 - аденін; 4 - ДНК;

Г) 1 - міозин; 2 - крохмаль; 3 - АGC; 4 - РНК;

Д) 1 - гемоглобін; 2 - глюкоза; 3 - ген; 4 - ДНК.

55. Установіть відповідність між галузями генетичної інженерії і біотехнології та їх функціями:

1 генна інженерія; А використовує методи виділення клітин з

організму, культивування на поживних середовищах, об'єднання

соматичних клітин різних видів, родів, родин;

2 клітинна Б використовує методи перебудови геномів організмів виділенням або

(тканинна) введенням окремих генів або їх груп, синтез генів in vitro,

інженерія копірування і розмноження їх, введення у геном інших організмів;

3 ембріональна В використовує методи пересадки організатора із зміною впливу на

інженерія розвиток інших тканин організму;

4 клонування Г виділення соматичних клітин із організму і культивування на

поживних середовищах, введення їх ядер в енуклейовану яйцеклітину,

імплантація з утворенням зародка і цілого організму з використанням

тотипотентності.

56. Установіть відповідність між термінами та визначенням властивостей генетичного коду:

1 код триплетний; А один триплет кодує одну амінокислоту;

2 код вироджений; Б єдиний для всіх живих організмів від бактерій до людини;

3 код універсальний; В одну амінокислоту можуть кодувати декілька триплетів;

4 код однозначний; Г кожна амінокислота кодується трьома нуклеотидами;

5 код колінеарний Д генетична інформація може зчитуватися лише одним способом;

Е співпадання порядка розміщення кодонів в і-РНК та порядка

розміщення амінокислот у молекулі білка.

57. Кросинговер хромосом призводить ...

А) до зменшення різноманітності генів у популяції,

Б) до збільшення спадкової мінливості, яка надає матеріал для природнього добору,

В) до зниження ефективності природнього добору,

Г) до появи неспадкової мінливості,

Д) до зникнення нових спадкових комбінацій генів.

58. У диплоїдного організма не можуть опинитися разом алельні гени .....

А) у гомозиготній особині,

Б) у гетерозиготній особині,

В) у зиготі,

Г) у гаметі,

Д) у соматичній клітині.

59. Цитологічна основа гіпотези чистоти гамет заключається в тому, що:

А) гомологічні хромосоми і розміщені в них алельні гени розходяться в результаті мейоза в різні гамети, а потім при заплідненні парність хромосом відновлюється;

Б) гомологічні хромосоми з розміщеними в них неалельними генами розходяться в результаті мітоза в різні гамети, при заплідненні набір хромосом відновлюється, алельні гени успадковуються зчеплено;

В) негомологічні хромосоми з розміщеними в них генами розподіляються в мейозі нерівномірно, в зиготі при заплідненні набір хромосом відновлюється і всі гени успадковуються як окремі частки.

Г) гомологічні хромосоми і розміщені в них алельні гени не розходяться в гамети при мейозі;

Д) негомологічні хромосоми і розміщені в них алельні гени розходяться в різні гамети при мейозі, а потім під час запліднення об'єднуються в зиготі, причому алельні гени успадковуються незалежно.

60. В якому варіанті повністю і правильно вказані закономірності, які є характерними для генів?

1) алельні гени незалежно розподіляються в різні гамети,

2) генотип - це механічний набір генів,

3) гени можуть успадковуватися як зчеплено, так і незалежно один від одного,

4) один ген контролює розвиток декількох ознак, а також одна ознака може контролюватися декількома генами,

5) в генах не відбуваються мутації, гени не подвоюються.

А) 1, 3, 4 Б) 1, 2, 4 В) 2, 3, 5 Г) 1, 3, 5 Д)1, 2, 5.

61. Скільки різновидів хромосом у 10 соматичних клітинах жінки?

А) 23, Б) 46, В) 230, Г) 460, Д) 69.

62. Скільки різновидів хромосом у 10 соматичних клітинах чоловіка?

А) 24, Б) 46, В) 230, Г) 460, Д) 69.

63. У загальному вигляді генетичний апарат еукаріотів є таким : акцепторна зона - екзон - інтрон - екзон. Така структурно-функціональна організація обумовлює процес транскрипції. Якою буде структурно-функціональна організація мРНК?

А) екзон - екзон Б) екзон - екзон - інтрон В) екзон - інтрон - екзон

Г) акцепторна зона - екзон - інтрон - екзон Д) акцепторна зона - екзон - екзон- інтрон

64. Відомо, що загальна кількість кодонів у складі екзотів еукаріотів складає 64. Скільки кодонів кодує 20 амінокислот?

А) 61 Б) 64 В) 32 Г) 46 Д) 40.

65. Під час дослідження скам'янілих залишків тварини вдалося виділити і дослідити її ДНК. Аналіз ДНК показав, що співвідношення пуринових і піримідинових азотистих основ нуклеотидів (А+ Т/ Г+Ц) дорівнює 1,7. Це свідчить про те, що .......

А) вид, до якого відноситься тварина, належить до вищих організмів;

Б) розміри ДНК значні;

В) вид, до якого відноситься тварина, належить до нижчих організмів; Г) ця група генів є мутабільною;

Д) розміри ДНК є незначними.

66. Людина з каріотипом чоловіка має жіночий фенотип. У даному випадку діагностований ....

А) синдром Моріса; Б) синдром Патау; В) синдром Марфана; Г) синдром Дауна.

67. У людини з фенотипом жінки проведено визначення відсотку ядер клітин із статевим хроматином у букальному епітелії слизової оболонки щоки. У якому випадку можна підозрювати патологію ?

А) коли відсоток клітин із статевим хроматином дорівнює 0;

Б) коли клітин із статевим хроматином 20%;

В) коли клітин із статевим хроматином 40%;

Г) коли клітин із статевим хроматином 50%;

Д) коли клітин із статевим хроматином 80%.

68. У медико-генетичну консультацію звернувся чоловік з приводу безпліддя. В ядрах більшості клітин епітелію слизової оболонки щоки було виявлено одне тільце Барра (статевий хроматин). Причиною такого стану може бути ...

А) синдром Клайнфельтера; Б) синдром Патау; В) синдром Едвардса;

Г) синдром Дауна; Д) синдром Шерешевського-Тернера.

69. Визначити тривалість мітозу клітин епітелію дванадцятипалої кишки людини при умові, що генераційний час дорівнює 10,75 години, пресинтетичний період - 4,75 години, синтетичний - 4,5, постсинтетичний - 1 година:

А) 0,5 годин Б) 0,25 години В) 5 годин Г) 7, 25 години Д) 4 години.

70. При порушенні процесу деспіралізації ДНК порушений процес ...

А) транскрипції Б) трансляції В) трансформації Г) інверсії Д) індукції.

71. У поживне середовище з клітинами людини введений урацил з радіоактивною міткою. При радіоавтографії мічений урацил знайдуть в ....

А) рибосомах Б) клітинному центрі В) апараті Гольджі

Г) ендоплазматичному ретикулумі Д) лізосомах.

72. Після впливу колхіцину на клітину в метафазній пластинці людини знайдено на 23 хромосоми більше за норму. Це свідчить про те, що відбулася мутація, яка називається ....

А) трансверсія Б) поліплоїдія В) анеуплоїдія Г) інверсія Д) політенія.

ВИСОКИЙ РІВЕНЬ

І. Ввідкриті завдання з короткою відповіддю

У завданнях допишіть слова, яких бракує

1. Вставити пропущені слова:

Гени поділяють на __________ та _________. Гени, що контролюють синтез функціонально активних білків, називаються ________________. Гени, що кодують РНК та білки, які регулюють функцію інших генів, називають ____________. Продукти ______________ генів є _____________ , тобто такими, що діють на вістані. Крім __________ генів до складу геному входять __________ ділянки, які не кодують білки, але можуть зв'язувати продукти регуляторних генів і тим впливати на інтенсивність прояву, тобто ________________ генів. Ці нуклеотидні послідовності ДНК називають __________________. Частота фенотипового проявлення гена в популяції особин, які є його носіями, називається ___ гена. Процес самовідтворення ДНК називається _____________.

2. Вставити пропущені слова:

Процес самовідтворення ДНК називається _____________. В основі цього процесу лежить реакція ___________ синтезу. Одноланцюговим кільцевим ДНК деяких вірусів властивий _____тип синтезу ДНК , його механізм називають _______________. Найпоширенішим механізмом самоподвоєння ДНК у живій природі є _________________, він властивий дволанцюговим ДНК еукаріотів та деяких вірусів. Процес видалення і заміни ушкоджених ділянок ДНК називають __________________ біосинтезом. Невеликі протяжності нуклеотидів на кінцях __________ молекули можуть добудовуватися без наявності матриці ферментами ________________________. Цей процес у еукаріотів дуже важливий для збереження розмірів ____________ ділянок ДНК при поділі хромосом. У процесі __________ ДНК, як і інших молекул (РНК, білків) виділяють три основні стадії: ____________,_____________,__________.

3. Вставити пропущені слова:

У процесі __________ ДНК, як і інших молекул (РНК, білків) виділяють три основні стадії: ____________,_____________,__________. Хромосоми еукаріотів є ______________ структурами.

Одиниця реплікації ДНК називається ___________. Різні ________ у вищих еукаріотів активуються неодночасно: на початку, в кінці або всередині _________. Олігонуклеотид, до 3 - кінця якого фермент ________________ приєднує нуклеотиди, називається _______________. У зворотньому напрямку нарощування ланцюгу ДНК відбувається невеликими фрагментами - ___________________. Синтез молекул РНК розпочинається у певних місцях ДНК, які називаються _____________,

4. Вставити пропущені слова:

Синтез молекул РНК розпочинається у певних місцях ДНК, які називаються _____________, а закінчується в _____________. Послідовність ДНК, розмішена між ними, складає один ______________, який зчитується як одне ціле і являється одиницею транскрипції. В його межах синтез РНК здійснюється на одному з двох ланцюгів ДНК, який називають ________.

Коректне розміщення фермента транскрипції - ____________ по відношенню до стартового сайта забезпечує послідовність нуклеотидів з семи азотистих основ - __________________.

Ріст ланцюгу РНК шляхом приєднання вільних рибонуклеозидтрифосфатів з одночасним вивільненням неорганічного пірофосфату, називається ___________. У еукаріотів він відбувається у межах одного __________, у прокаріотів - _____________ оперону і з __________ промотору. Закінчення ситтезу РНК - ___________- відбувається у спеціальній ділянці ДНК, яка містить ________________.

5. Вставити пропущені слова:

Процес перетворення проіРНК у дозрілу РНК називається ____. При ___________ відбувається вирізання ____________ за правилом ___________. Кількість ДНК у гаплоїдному наборі хромосом називають ___________________. Сукупність генетичної інформації, властива соматичній клітині даного організму, називають __________. Сукупність ознак і властивостей даного організму називається _____________. Кожна функція або ознака забезпечується функцією одного або декількох білків (інколи РНК). Структуру цих білків кодують ____________ - асоційовані з регуляторними послідовностями фрагменти молекули ДНК, які відповідають одиниці транскрипції -___________. На відміну від прокаріотів гени еукаріотів характерізуються ______________, тобто короткі кодуючі ділянки ДНК - _____________ чергуються з довгими некодуючими - ___________.

ІІ. Відкриті завдання з розгорнутою відповіддю

Завдання потребує розгорнутої відповіді в довільній формі.

Викладайте основні положення у логічній послідовності, використовуйте біологічні терміни і поняття, зробіть висновки та узагальнення

1. Предмет, завдання і методи генетики людини (антропогенетики). Сучасні розділи генетики людини: цитогенетика, генетика розвитку, імуногенетика, екологічна генетика, біохімічна генетика, медична генетика, психогенетика.

2. Особливості людини як об′єкту генетичних досліджень. Коротка історія науки, її витоки.

3. Поняття про спадковість людини. Будова статевих клітин людини та їхнє утворення.

Генетичне визначення статі людини.

4. Морфо - функціональна характеристика та класифікація хромосом. Каріотип людини.

5. Будова хромосом на мікроскопічному,субмікроскопічному та молекулярному рівнях. Гетерохроматин та еухроматин.

6. Мітоз як механізм нестатевого розмноження еукаріотів. Фази мітозу. Будова метафазних хромосом та динаміка їх структури у клітинному циклі. Амітоз. Поняття про мітотичну активність тканини.

7. Мейоз як цитологічна основа утворення і розвитку статевих клітин ( гамет). Фази та стадії першого та другого мейотичних поділів. Принципові відмінності поведінки хромосом у мейозі та у мітозі. Гаплоїдна та диплоїдна кількість хромосом. Механізми, що призводять до генетичної різноманітності гамет.

8. Статеві клітини людини, їх цитогенетична характеристика. Гаметогенез у людини і вищих тварин: сперматогенез та оогенез .

9. Процес запліднення. Біологічні особливості репродукції людини.

10. Мейотичний та мітотичний кросинговер. Нерівний кросинговер. Порівняння цитологічних та генетичних карт хромосом.

11. Вплив структури хромосом, статі та функціонального стану організма на частоту кросинговера. Вплив факторів зовнішнього середовища на частоту кросинговера.

12. Молекулярні механізми реалізації спадкової інформації. Гени структурні, регуляторні, синтезу т-РНК, р-РНК. Мобільні генетичні елементи. Екзонно- інтронна організація генів (геному) еукаріотів.

13. Будова ДНК. Реплікація ДНК, її етапи.

14. Транскрипція. Етапи транскрипції. Процесинг і сплайсинг. Регуляція генної активності.

15. Трансляція, її етапи. Генетичний код та його властивості.

8. 2. ЗАКОНОМІРНОСТІ УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК У ЛЮДИНИ

ДОСТАТНІЙ РІВЕНЬ

1. Як називаються організми, в потомстві яких спостерігається (1) та не спостерігається (2) розщеплення за певною ознакою?

А) 1 - моногібридними, 2 - дигібридними,

Б) 1 - гетерозиготними, 2 - гомозиготними,

В) 1 - гаплоїдними, 2 - диплоїдними,

Г) 1 - гомогаметними, 2 - гетерогаметними,

Д) 1 - гемізиготними, 2 - гомозиготними.

2. Яка частина потомства з домінантним фенотипом, одержаного від моногібридного схрещування двох гетерозигот, даватиме подальше розщеплення ознак?

А) ½, Б) 1/3, В) ¼, Г) ¾, Д) 2/3.

3. Яка кількість фенотипів спостерігатиметься у нащадків двох гетерозигот при моно генному успадкуванні і при умові неповного домінування?

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4, Д) 5.

4. Яка кількість фенотипів спостерігатиметься у нащадків двох гомозигот в першому поколінні при неповному домінуванні?

А) 1, Б) 2, В) 3, Г) 4, Д) 5.

5. У перекладі з латини "parentale" означає:

А) паралельний, Б) гібридний, В) дочірній, Г) домінантний, Д) батьківський.

6. У перекладі з латини "filiale" означає:

А) батьківський, Б) потомство, походження, В) дочірній, Г) рецесивний, Д) домінантний.

7. В якому рядку подані лише гомозиготні генотипи?

А) Аа, Вв, АА, АаВВ,

Б) Аа, ВВ, ААвв, АаВВ,

В) АА, ВВ, Аа, Аавв,

Г) АА, Вв, аа, ААВВ,

Д) АА, ВВ, ААВВ, аа.

8. Яким терміном позначають сукупність зовнішніх та внутрішніх ознак організму?

А) генотип, Б) гомозигота, В) фенотип, Г) алель, Д) гетерозигота.

9. В якому рядку подані лише гетерозиготні генотипи?

А) Аа, Вв, АА, ВВ, Аа, Сс.

Б) Аа, СС, ААвв, ВвСС, ААВв.

В) АА, Вв, ввСС, аавв, АаВВ.

Г) АА, сс, Вв, ВВСС, АаВв.

Д) Аа, Вв, АаВв, ВвСс, АаСс.

10. Скільки різновидів гамет може бути у людини за ознакою ІУ групи крові (генотип ІА ІВ )?

А) 2, Б) 3, В) 4, Г) 8, Д) 1.

11. У результаті якого з наведених схрещувань всі особини гібридного покоління будуть однаковими за генотипом і за фенотипом?

А) Аа х Аа В) Аа х аа Д) АА х аа

Б) АА х Аа Г) АаВв х АаВв

12. У результаті якого з наведених схрещувань у потомстві утворюються дві рівні генотипові та фенотипові групи?

А) Аа х Аа, В) Аа х аа, Д) АА х аа,

Б) АА х Аа, Г) АаВв х АаВв.

13. Які ймовірні генотипи батьків, всі діти яких мають ІУ групу крові системи АВО?

А) Р: ♀ ІА і0 х ♂ ІА ІА

Б) Р: ♀ ІА ІВ х ♂ і0і0

В) Р: ♀ ІА і0 х ♂ ІВІВ

Г) Р: ♀ ІА ІА х ♂ ІВІВ

Д) Р: ♀ ІА ІА х і0і0

14. Які генотипи матимуть батьки, якщо в наступному поколінні спостерігається таке розщеплення за фенотипом: 3:1 та 9:3:3:1?

А) Р: Аа х АА, 3:1, АаВВ х АаВв 9:3:3:1,

Б) Р: Аа х Аа, 3:1, АаВв х АаВв 9:3:3:1,

В) Р: АА х аа, 3:1, ААВВ х аавв 9:3:3:1,

Г) Р: Аа х аа, 3:1, АаВВ х ААВв 9:3:3:1,

Д) Р: Аа х Аа, 3:1, АаВВ х Аавв 9:3:3:1.

15. Які ознаки у людини вважаються рецесивними?

А) руде волосся, нормальна кількість пальців, сірі очі, нормальний зріст;

Б) ластовиння, полідактілія, нормальний зріст, зелені очі;

В) блакитні очі, пряме волосся, раннє облисіння, полідактілія;

Г) нормальний зріст, полідактілія, карі очі, раннє облисіння;

Д) карликовість, полідактілія, раннє облисіння, пряме волосся.

16. Скільки типів гамет утворює тригетерозигота, якщо алельні гени розміщені у різних гомологічних хромосомах?

А) 2, Б) 4, В) 6, Г) 8, Д) 16.

17. У людей групи крові системи Rh формуються у результаті взаємодії двох генів одного локуса. Ці гени утворюють і визначають ...

А) три генотипа і два фенотипа; Б) три генотипа і чотири фенотипа;

В) чотири генотипа і два фенотипа; Г) шість генотипів і фенотипів.

18. Надмірна волохатість вушних раковин (гіпертрихоз) визначається геном У-хромосоми. Яка ймовірність народження дитини з такою аномалією?

А) 50%; Б) 15% В) 25% Г) 100% Д) 12,5%.

19. Який з наведених типів успадкування захворювань людини зустрічається найчастіше?

А) поліфакторіальний; Б) аутосомно-домінантний; В) аутосомно-рецесивний;

Г) зчеплений із статтю; Д) хромосомні перебудови.

20. Глухота може бути обумовлена двома різними рецесивними алелями, розташованими в негомологічних хромосомах. Глухий чоловік з генотипом ааВВ одружився із глухою жінкою з генотипом ААвв. У них народилося четверо дітей. Скільки з них є глухими?

А) жодного немає; Б) один; В) двоє; Г) троє: Д) четверо.

21. Зріст людини визначається кількома парами незчеплених генів. Якщо не враховувати вплив факторів середовища та умовно припустити, що зріст контролюється трьома парами неалельних генів, то в умовній популяції низькорослі люди мають у генотипі усі рецесивні алелі цих генів і зріст 150 см, а високорослі - усі домінантні алелі і зріст 180 см.

Який зріст має людини з генотипом А1а1А2а2А3а3?

А) 170 см Б) 150 см В) 160 см Г) 165 см Д) 175 см.

22. В якому випадку закон незалежного розподілення (комбінування) генів у гаметах є справедливим?

А) коли пари алельних генів знаходяться в різних парах гомологічних хромосом,

Б) коли пари алельних генів знаходяться в одній парі гомологічних хромосом,

В) коли в процесі мейоза при кон'югації гомологічних хромосом відбувається кросинговер,

Г) коли пари алельних генів розміщені в статевих хромосомах,

Д) коли пари алельних генів розміщені тільки в аутосомах.

23. В сім'ї було четверо дітей: високий блондин, невисокий брюнет, високий брюнет, невисокий блондин. Який генотип мав батько цих дітей, якщо відомо, що їхня матір була невисокою брюнеткою?

А) високий брюнет, Б) високий блондин, В) невисокий брюнет,

Г) невисокий блондин, Д) високий з рудим волоссям.

24. Який метод використовується в генетиці людини для вивчення впливу факторів середовища на формування його фізичних та психологічних особливостей?

А) генеалогічний, Б) біохімічний, В) цитогенетичний,

Г) гібридологічний, Д) близнюковий.

25. За якою максимальною кількістю моногенних ознак є можливим незалежне розподілення генів у гаметі людини?

А) 4, Б) 8, В) 23, Г) 46, Д) 92.

26. Яку кількість в % складають від загальної кількості нащадків гомозиготні за обома ознаками особи, одержані від схрещування двох дигетерозиготних батьків?

А) 12,5; Б) 50; В) 25; Г) 40; Д) 10.

27. У двох темноволосих батьків народилася дитина із світлим волоссям. В якому ряду правильно вказані генотипи батьків?

А) ВВ х ВВ, Б) Вв х Вв, В) Вв х ВВ, Г) вв х вв, Д) Вв х вв.

28. Яка найбільша ймовірність того, що при схрещуванні організмів ВвСс потомство матиме лише одну з домінуючих ознак?

А) 9/16, Б) 8/16, В) 6/16, Г) 3/16, Д) 15/16.

29. Скільки можливих фенотипів нащадків спостерігатиметься у батьків, гетерозиготних за трьома парами ознак? (Домінування повне, гени не зчеплені).

А) 27, Б) 64, В) 8, Г) 40, Д) 10.

30. Який генотип утворюватиме наступні гамети: ¼ АВС, ¼ АВс, ¼ аВС, ¼ аВс?

А) АаВВСс, Б) АаВвСС, В) ААВвСС, Г) АаВвСс, Д) ААВвСс.

31. Які мають бути генотипи батьків, якщо 50 з 102 їхніх нащадків мають домінантний фенотип?

А) АА х Аа, Б) Аа х Аа, В) АА х аа, Г) аа х аа, Д) Аа х аа.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Тест №1 4 страница | С персональным компьютером | Клавиша, которая обеспечивает перемещение курсора в конец текущей строки | Освоение Windows | С помощью графического редактора Paint можно ... | Перемещение и копирование объектов | Архивация данных. Защита компьютера от вирусов | Укажите программы-архиваторы. | Настройки общего доступа папки открываются... | Работа в Word. Создание и красочное оформление документов |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати