На головну

Організаційні документи.

  1. Адаптивні організаційні структури управління.
  2. Бюрократичні організаційні структури управління.
  3. Види та організаційні форми підприємств
  4. Довідково-інформаційні документи.
  5. Лекція 2. Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці.
  6. Лекція 3. Тема 2. Правові та організаційні основи охорони праці.
  7. Міжнародно-правові документи. Нормативні акти СНД

План:

1. Види та призначення організаційних документів.

2. Правила складання та оформлення організаційних документів.

Питання для самостійного вивчення:

1. Формуляр-зразок організаційних документів (статутів, положень, інструкцій, правил).

Мета заняття:

Ознайомити студентів з групами ОРД за функціональною ознакою; які види документів відносяться до групи організаційних; їх призначення, основі реквізити, порядок складання і правила оформлення.

Ключові поняття і терміни:

Організаційно-розпорядча документація (ОРД), статут, положення, інструкція, посадова інструкція, правила.

Основна література:

1. Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. / А. Н. Діденко - 4-те вид. - К.: Либідь, 2004. - 384 с.

2. Дудар З. В. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навч. Посіб./ З. В. Дудар, Л. Д. Самофалов, І. А. Ревенчук. - Х. Компанія СМІТ, 2009.- 330с.

3. Скібіцька Л.І. Діловодство: Навч. посіб. / Уклад. Л.І. Скібіцька. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 224 с.

4. Данюк В. М., Кулаковська Л. П. Кадрове діловодство: Навч. посіб. - К.: Каравела, 2006. - 240 с.

5. Тітенко Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ, 2006. - 192 с.

6. Тітенко Л. А. Діловодство з використанням комп'ютерної техніки: Навч. посіб./Л. А. Тітенко, Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. Ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2010. - 344 с.»

Додаткова література:

1. Глущик С. В. Сучасні ділові папери: Навч. посіб. для вищ. та серед. спец. навч. закл. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. - 4-те вид., переробл. і доповн. - К.: Видавництво А. С. К., 2003. - 400 с.

2. Максименко В. Ф. Сучасна ділова українська мова. - Харків: ТОР-СІНГ ПЛЮС, 2006. - 448 с.

3. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. - К.: «Академвидав», 2004. - 280 с. (Альма-матер)

4. Чмут Т. К., Чайка Г. Л. Етика ділового спілкування: Навч. посіб. - 5-те вид, стер. - К: Вікар, 2006. - 223 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

1. За функціональною ознакою всю організаційно-розпорядчу документацію (ОРД) поділяють на такі групи:

· Організаційну (статут, установчий договір, структура і штатний розклад, положення, посадова інструкція, правила). Ці документи визначають правове положення та основні завдання установ, підприємств та їх структурних підрозділів і окремих працівників.

· Розпорядчу (наказ, рішення, вказівка, розпорядження). Ці документи слугують як засіб передачі рішень іншим організаціям та конкретним особам.

· Довідково-інформаційну (акт, протокол, огляд, лист, доповідна і пояснювальна записки, довідка, звіт, характеристика тощо)

(рис. 1).

Організаційно-розпорядча документація

Організаційна Розпорядча Довідково-інформаційна
· Статут · Положення · Посадова інструкція · Правила · Наказ · Постанова · Рішення, вказівки, ухвали · Розпорядження · Лист · Протокол · Доповідна записка · Пояснювальна записка

Рис. 1 - Класифікація ОРД

Статут- це документ, яким оформлюється утворення підприємства.

У статуті визначається структура, функції і правове становище утвореної організації чи підприємства. Статут підписує керівник і затверджує власник майна, а потім він обов'язково реєструється в органах Міністерства фінансів (податкова інспекція), після чого новостворена установа може починати свою діяльність.

Текст статуту складається з таких розділів:

1. Загальні положення: на підставі чого створено підприємство, на підставі чого діє підприємство, чим керується підприємство у своїй діяльності.

2. Мета і завдання підприємства.

3. Основні функції.

4. Управління підприємством.

5. Права.

6. Порядок утворення і організація роботи.

7. Відповідальність.

8. Зовнішньоекономічна діяльність.

9. Реорганізація і припинення діяльності підприємства.

Типовий формуляр статуту містить у собі: герб, найменування відомства, підприємства, гриф затвердження, назву виду документа, дату і місце видання, заголовок до тексту, текст, підпис, відмітку про погодження.

Положення - це документ - правовий акт, що визначає (регламентує) основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозділів органу, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковуються; підписується керівником організації і затверджується вищим органом.

Зміст, формуляр положення, порядок оформлення і затвердження такі самі, як і в статуті.

Реквізити:

· Герб, назва відомства, організації, структурного підрозділу.

· Гриф затвердження.

· Назва виду документа (положення).

· Місце видання.

· Дата.

· Індекс.

· Заголовок до тексту.

· Текст.

· Підпис.

· Відмітка про погодження.

Інструкція - правовий акт, який створюється органами державного управління або керівництвом організації для встановлення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності та відносин установ, закладів, підприємств, службових осіб.

Види інструкцій: посадова, з техніки безпеки, з експлуатації різного обладнання та ін..

Інструкція затверджується вищими органами або керівниками організацій (чи їх наказом із зазначенням номера та дати видання).

Текст викладається у вказівному-наказовому стилі із формулюванням типу «повинен», «слід», «необхідно», «не дозволено». Текст документа має бути стислий точний, зрозумілий.

Реквізити інструкції:

· Назва виду документа (інструкція).

· Гриф затвердження.

· Заголовок (сюди іноді входить назва документа).

· Найменування відомства.

· Найменування підприємства.

· Найменування структурного підрозділу.

· Дата і місце видання.

· Індекс.

· Текст.

· Підпис.

· Види погодження.

Посадова інструкція - документ, що визначає організаційно-правове становище працівника у структурному підрозділі і забезпечує умови для його ефективної праці. Текст посадової інструкції містить розділи: загальна частина, функції, обов'язки, права, взаємовідносини, відповідальність працівника.

Інструкцію затверджує керівник установи або структурного підрозділу.

Інструктивний характер мають також такі правові акти, як правила, рекомендації, методичні вказівки та інші документи, які мають однакову правову природу.

Правила - службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови або вимоги, що регламентують певний порядок будь-яких дій, поведінки.

Групи: правила внутрішнього трудового розпорядку, правила підготовки документації для здавання до архіву, правила експлуатації ... та ін.

За формою та змістом правила подібні до інструкцій, іноді є їх складовою частиною. Реквізити правил:

· Гриф затвердження.

· Назва виду документа (правила).

· Заголовок (стислий виклад призначення правил).

· Дата і номер.

· Текст.

· Підпис особи, що відповідає за складання правил.

Питання для закріплення матеріалу:

1. Дайте класифікацію організаційно-розпорядчої документації.

2. Які документи відносяться до групи організаційних.

3. Які документи відносяться до групи розпорядчих.

4. Які документи відносяться до групи довідково-інформаційних.

5. Що таке статут?

6. Що таке положення?

7. Дайте визначення, що таке інструкція?

8. Що собою являє посадова інструкція?

9. Що таке правила?

Тема 3. 1  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Наказ має не тільки адміністративно-правове, а й виховне значення, тому мова наказу повинна відзначатися особливою точністю формулювань і високою культурою. | Довідково-інформаційні документи. | Класифікація протоколів | Документи щодо особового складу. | Обліково-фінансові документи. | Приймання, попередній розгляд і реєстрація службових документів. | Реєстрація документів. | Передача документів. | Форми для реєстрації документів і порядок їх заповнення. | Номенклатура справ. Формування і оформлення справ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати