Головна

Пояснювальна записка

  1.  I. Пояснювальна записка
  2.  I. Пояснювальна записка
  3.  Доповідна записка
  4.  Записка в Політбюро ЦК РКП (б)
  5.  Записка по прямому проводу В. І. Леніну з Петрограда 18 червня 1919 р
  6.  Записка по прямому проводу Народного секретаріату Української Радянської Республіки 24 лютого 1918 р
  7.  ЗАПИСКА З ВИМОГОЮ ВИКУПУ

Соціологія управління являє собою одну з молодих соціологічних дисциплін. Саме цією обставиною обумовлено те, що вона до цих пір не має свого загальновизнаного місця в системі соціологічного знання та сформованого понятійного апарату. Це створює чимало проблем як в системі соціологічної освіти, так і в осмисленні управління соціальними системами і процесами.

Ще в першій половині XX століття стало очевидним, що ставлення до виконавця як до об'єкта управління відживає своє. Взаємодія керівника і керованого все частіше стали розглядати як відношення двох суб'єктів (керуючого та керованого). Визнання існування нових управлінських відносин означало, що в соціальному управлінні виділено ще один предмет наукового аналізу. Причому такий, який до цього не використовувався жодної з наукових дисциплін, які розглядали управління як свого об'єкта. Тому поява нової наукової дисципліни - соціології управління - було цілком логічним і виправданим.

В сучасній соціальній думки соціологія управління розглядається як приватна соціологічна теорія. Її об'єктом є управління соціальними організованими системами. Як її предмета виступають управлінські відносини, процеси їх інституціоналізації та соціальні механізми оптимізації управлінського впливу. При цьому до управлінських відносин відноситься весь комплекс взаємозв'язків між суб'єктами діяльності в організаціях з приводу управління цією діяльністю. Оскільки ці відносини мають суб'єктивно-об'єктний характер, вони можуть розглядатися, з одного боку, як умови взаємодії суб'єктів управлінського процесу, а з іншого боку, як результат цієї взаємодії. Іншими словами, суб'єктно-об'єктні відносини в процесі управління визначаються вивченням як інститутів управління, так і соціальних результатів управлінських рішень, що приймаються.

Соціологія управління вивчає закономірності функціонування соціальних відносин в процесах управління, проблеми соціальної взаємодії в сфері управління, виявляє роль індивідів, соціальних груп, соціальних інститутів, їх взаємовідносин в управлінні соціальними системами різного рівня. Таким чином, управлінський процес розглядається як тип соціальної взаємодії.

Соціологія управління розглядає також процес становлення і функціонування певної сфери життєдіяльності і культури узгоджено діючої спільності людей, вивчає механізм соціальних змін і соціальних відносин, закономірності соціальних дій і поведінки в системах управління і процесах.

Основні цілі навчального курсу:

· Виявлення та висвітлення проблем соціології управління як галузі наукового знання, ознайомлення з соціологічними теоріями управління;

· Виявлення специфіки соціальних відносин в процесах управління;

· Ознайомлення з соціологічними методами аналізу управлінських процесів.

Дані цілі реалізуються в ході виконання наступних завдань навчального курсу:

· Знайомство з основними теоріями і підходами в соціології управління;

· Освоєння основних категорій і понять соціології управління;

· З'ясування взаємозв'язку управління з різними соціальними підсистемами суспільства;

· Знайомство з основними методами соціологічного аналізу процесів управління і практикою їх застосування.

В результаті вивчення курсу соціології управління студент повинен знати:

· Понятія соціології управління;

· Зміст основних теорій і концепцій;

· Методологічні та методичні підходи соціологічного аналізу процесів управління.

На основі отриманих знань студент повинен вміти:

· Використовувати методи соціології управління для аналізу проблем управління і управлінських ситуацій;

· Вибирати і застосовувати соціальні технології при реалізації управлінських рішень;

· Застосовувати методи і методики соціології управління в інформаційно-аналітичному і технологічному забезпеченні діяльності органів влади;

· Знати соціальні механізми функціонування трудової організації, взаємодії керівника з виконавцями і застосовувати їх на практиці.
 Місце дисципліни в структурі основної |  освітні технології |  Нормативні акти по соціології управління |  Методичні рекомендації (матеріали) для викладача |  Методичні вказівки для студентів |  Тема 2. Соціальна природа управління |  Тема 3. Управління як різновид суспільно-необхідної праці |  Тема 4. Сутність організації і проблеми самоврядування в ній |  Вимоги до оформлення |  Оформлення посилань і списку використаних джерел |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати