Головна

Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Словники.

  1. V Орієнтація на соціальні норми у своєму поводженні з'являється в дитини близько 2 років.
  2. V1: Трудовые ресурсы предприятия. Нормирование и оплата труда
  3. Боротьба за возз»єднання Української держави (червень 1663- вересень 1676 р.) Внутрішня і зовнішня політика гетьманів П. Дорошенка, Д. Многогрішного.
  4. Братства та їх роль у протидії асиміляційним процесам української культури в ХVI - першій половині ХVII ст.
  5. Види покарань, умови та норми утримання засуджених та підслідних у різних типах пенітенціарних установ.
  6. Виды освещения, нормирование
  7. Визначення внутрішньої норми прибутку.

1. Особливості українського правопису.

2. Правопис прізвищ, імен та по батькові в українській мові.

3. Правопис складних іменників і прикметників. Правопис прислівників.

Українська мова характеризується більшою граматичною синонімією у порівнянні з російською. У практиці професійного спілкування цю системну особливість слід враховувати при вживанні прийменників, сполучників або оформленні слів відповідними суфіксами і закінченнями. Частіше за все під впливом російської мовної системи саме в них з'являються помилки, що руйнують ясність і точність документа або висловлювання.

Уживання прийменників «по», «в», «у», «на»

Російський прийменник «по» залежно від значення передається в українській мові прийменниками(або прийменниками сполученнями) по, з, за, на, через, у, щодо, стосовно, для, до, залежно від, під.

Прийменник «по» за своїм походженням має значення напрямку руху (по улице, по городу), а решта поширилася в російській мові на базі основного аж до тих, які не стосуються руху, в українській мові передається різними прийменниками:

- рух без конкретного напрямку або засіб руху: пересылать по поште- пересилати поштою;

- джерело інформації: по газетам пишут - у газетах пишуть;

- дотримання норм дії: действовать по закону - діяти за законом;

- пасивний рух: плыть по течению- пливти за течією;

- опосередкований рух: по требованию - на вимогу;

- дія або її відсутність через негативні обставини: по болезни- через хворобу, через помилку;

- дія у певний період: по праздникам - у свята;

- вмотивований рух: приехать по делу- приїхати усправі;

- дія для досягнення мети: коміссия по трудоустройству - комісія для працевлаштування;

- дія залежно від обставин: смотря по погоде - залежно від погоди;

- дія у певний період: по воскресенье включительно - до неділі включно;

-потенційна дія: им это по силам- їм це під силу.  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

Пояснювальна записка | Стилі, типи і форми мовлення | Формування навичок і прийомів мислення. | Види, форми, прийоми розумової діяльності. | Основні закони риторики. | Закони сучасної риторики | Етика - вчення про мораль, порядність. | Мовленнєвий етикет. | Отримувач інформації, співрозмовник | Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати