На головну

Етика - вчення про мораль, порядність.

  1. I. Фонетика как наука.
  2. IV. Вивчення нового матеріалу - 20 хв.
  3. IV. Вивчення нового матеріалу.
  4. VI. ЕНЕРГЕТИКА ТА КІНЕТИКА ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
  5. XII. Экогенетика и экогенетические болезни
  6. Актер и эстетика театра Мейерхольда
  7. Андреев Е. И. Естественная энергетика-3 1 страница

Мораль - це система етичних цінностей, які визнаються людиною, найважливіший спосіб нормативної регуляції суспільних відносин, спілкування і поведінки людей в самих різних сферах суспільного життя. Норми моралі отримують свій моральний вираз в загальних уявленнях, заповідях, принципах проте, як має себе вести особа. Мораль завжди припускає наявність певного етичного ідеалу, зразка для наслідування.

Етику ділового спілкування слід враховувати в різних її проявах: у відносинах між підприємством і соціальним середовищем, між підприємствами, у середині одного підприємства. Між сторонами того чи іншого ділового спілкування існує своя специфіка. Завдання полягає в тому, щоб сформулювати такі принципи ділового спілкування, які не суперечать загальним принципам поведінки людей.

В основі етики ділового спілкування повинна бути координація, а по можливості і гармонізація інтересів.

Виконуючи професійні обов'язки, людина виявляє свої ділові та моральні якості, впливає через них на інших. При цьому вона виявляє свою професійну культуру. Це поняття означає відповідність поведінки, говоріння, слухання, мовлення в професійній діяльності загальноприйнятим моральним нормам і принципам, а також вимогам, що ставляться до професії. Як свідчать соціологи, в ображеної, виведеної з рівноваги людини продуктивність праці помітно знижується. Тому в колективі мають розмовляти спокійно, коректно, ввічливо, має панувати атмосфера доброзичливості і взаємоповаги.

В силу поглиблення професіоналізації праці перед спеціалістами різноманітних напрямів все

частіше виникають моральні колізії, вирішити які, спираючись тільки на професійні знання не можливо. Більше того, професійне захоплення, позбавлене моральних критеріїв та цінностей, може бути небезпечним як для самої людини, так і для оточуючих, а в більш широких масштабах - і для суспільства в цілому. Тому проблеми професійної етики не зайвий додаток до професійної освіти. Мовні знання - один з основних компонентів професійної етики. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання та діяльності, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

Бесіда медичного працівника - це діалог медика і хворого, і тому в процесі спілкування вона

несе в собі інформацію про фізичний і психологічний стан людини. Ніжність і теплота слів сама

по собі розкриває непомітні для лексики нюанси думки і прагнення людини.

Для повноцінного спілкування треба мати необхідний словниковий запас і вміти правильно будувати речення.

"Коли ти говориш неправильно, це не тільки саме по собі бридко, але й душі спричиняє лихо".

"Неохайність в мові, в одежі, в думках, на кінець, - хіба це не свідчення втрати істинного

професіоналізму?".

У пацієнтів можуть бути найрізноманітніші потреби в спілкуванні, їм може бути потрібна

порада, розрада, консультація. Те, наскільки медична сестра може задовільнити ці потреби,

залежить від її навичок спілкування та досвіду.

Мета бесіди медичного працівника з хворим - точно передати інформацію, зрозумілу

співрозмовнику.

Медична сестра здійснюючи медсестринський процес, повинна пам'ятати :

На першому його етапі «Первинна оцінка стану пацієнта» слід провести інтерв'ю з пацієнтом;

На другому - у спілкуванні з ним визначити проблеми;

На третьому - разом з пацієнтом спланувати догляд

На четвертому- шляхом діалогу з хворим навчити його самодогляду.

Через всі етапи проходить слово, спілкування з пацієнтом.

При підготовці до практичного заняття студент повинен знати теоретичний матеріал:

- сутність і зміст етики ділового спілкування.

- поняття етики ділового спілкування, її предмет та завдання.

- професійна етика

Студент повинен вміти:

- використовувати набуті знання у процесі спілкування

Робота в зошиті:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Пояснювальна записка | Стилі, типи і форми мовлення | Формування навичок і прийомів мислення. | Види, форми, прийоми розумової діяльності. | Основні закони риторики. | Отримувач інформації, співрозмовник | Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. | Суфіксальний спосіб. | Префіксальний та префіксально-суфіксальний способи. | Орфографічні та орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Словники. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати