На головну

Точність і доречність мовлення. Складні випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів

  1. Вибір варіанту контрольної роботи. Підбір і вивчення літератури.
  2. Вибір видів проектованих ЗНО.
  3. Вибір виду транспортного засобу
  4. ВИБІР І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ
  5. Вибір і затвердження теми.
  6. Вибір і обґрунтування перерізів проводів ПЛ 10кВ
  7. Вибір методів аналізу в часовій області

1. Багатозначність слова. Точність і доречність мовлення.

2. Синоніми, пароніми та омоніми у мові фаху

3. Складноскорочені слова, абревіатури та графічні скорочення.

Особливе місце в лексичній стилістиці належить багатозначним словам, омонімам, синонімам антонімам.

Багатозначні слова-найширше представлені в художньому, публіцистичному, розмовному мовленні, де вони є засобом творення образності, емоційності, експресивності. У зазначених стилях багатозначні слова можуть уживатися і в прямому, і в переносному значенні, а в офіційно-діловому й науковому- як правило, лише у прямому значенні.

Омоніми- слова, однакові за звучанням і написанням, але зовсім різні за значенням: кома (стан людини і розділовий знак), ядро (горіх, будова клітини), тиск (атмосферний і кров'яний ).

Пароніми- слова, подібні між собою за звучанням і частково за будовою. Мовна практика свідчить, що за недостатньої уваги до лексичних значень слів такі слова часто не розрізняють і вживають довільно одне замість іншого, створюючи зміст висловленого.

Абонент - абонемент; адресат - адресант; ефектний -ефективний. Запам'ятайте значення слів-паронімів, що часто вживаються в мовленні медичного працівника: Апендикс - апендицит

Апендикс - червоподібний відросток сліпої кишки.

Апендицит - запалення апендикса. В'язи - м'язи

В'язи - шийні хребці, задня частина шиї.

М'язи - тканина живого організму, здатна скорочуватися,

забезпечуючи функцію руху частини тіла.

Кровний - кров'яний

Кровний - який має спільних предків.

Кровний - який міститься в крові або виник з крові ( кров "яна

плазма).

Стрес - струс

Стрес - загальна відповідь організму на дію внутрішніх або зовнішніх подразників(психічний стрес);

Струс -різкий коливальний рух, поштовх ( струс мозку).

Синоніми - це слова тієї ж самої частини мови, які означають те ж саме, але можуть відрізнятися одне від одного відтінками значення і вживання у мовленні. Синоніми бувають лексичні, морфологічні, синтаксичні, фразеологічні.

Поява синонімів та варіантів медичних термінів зумовлена декількома причинами, серед яких

найважливішими слід назвати:

1) паралельне вживання запозиченого та власнеукраїнського термінів;

2) розвиток медицини як науки, що супроводжується виникненням нових медичних понять та бажанням присвоїти поняттю найточнішу назву;

3) наявність кількох питомих термінів для розкриття одного поняття;

4) існування двох чи більше запозичених термінів, різних за походженням.

Лексичні синоніми - це подібні або тотожні за значенням слова. Використовуються у мовленні для уникнення повторів. Абсолютні синоніми виникають, коли замість власне українського слова використовується слово іншомовного походження з таким самим значенням: абіогенез - самозараження, абсорбція - вбирання, автоінфекція - самозараження, адаптація - пристосування, ін'єкція - вливання, впорскування, лейкемія - недокрів'я, ембріон - зародок, еритроцити - червонокрівці,оплески - аплодисменти, доказ - аргументи. Зловживати іншомовними словами не слід.

Абсолютні синоніми однаковою мірою називають та визначають певну медичну реалію,

наприклад: безголовість - ацефалія - природжена відсутність голови у плода внаслідок

аномалії розвитку; недокрів'я - анемія - стан, що характеризується зменшенням

еритроцитів і зниженням вмісту гемоглобіну в одиниці об'єму крові та ін.

Здебільшого слова-синоніми об'єднуються у певний синонімічний ряд. Декілька синонімів, що мають одне спільне значення, називаються синонімічним рядом.

Найуживаніше і стилістично нейтральне слово синонімічного ряду називають домінантною.

Наприклад, у медичній термінології поняття «виступ на тілі живого організму» іменується відросток, наріст, апофіз. Домінантними в цьому синонімічному ряду виступають терміни: відросток, наріст, які вживаються відповідно на позначення відгалуження будь-якого органа в будь-якому живому організмі, наприклад: відростки шийних хребців. У медичній термінології названі слова вживаються на позначення хворобливої пухлини, ненормального потовщення будь-якої частини організму людини. Термін апофіз означає лише виступ кістки, відросток, що є одним цілим з тілом кістки. Таким чином, виражаючи єдине поняття (виступ, наріст на чому-небудь), названі терміни пов'язані між собою (від загального до конкретного).

Так, у синонімічному ряду дбати, піклуватися, турбуватися, непокоїтися, хвилюватися, тривожитися найуживанішим і стилістично нейтральним є слово дбати.

У медичній термінології найбільш розповсюдженою є морфологічна варіантність. Тут можна виділити суфіксальний та префіксальний типи.

При суфіксальному варіюванні виділяються такі моделі: а) іменник з нульовим суфіксом у поєднанні з суфіксальним утворенням (вимір - вимірювання, набряк - набрякання,трема - тремтіння, кість - кістка, зондаж - зондування, натиск - натискування, висип- висипання, позіхи - позіхання, тощо);

б) однокореневі слова на позначення одного й того ж поняття, оформлені за допомогою різних суфіксів (безкостий - безкістковий,мигдальний - мигдалевий, рогівка - роговиця, больовий - болючий, зараження -заражування, накладання - накладення, опромінення - опромінювання, пересадження -пересаджування, знезараження - знезаражування

Другий тип морфологічної варіантності термінів полягає в оформленні однокореневих слів різними префіксами, наприклад: безплідність - неплідність,безстатевий - нестатевий, видужання - одужання, вроджений - уроджений,відмороження - обмороження, сповільнений - уповільнений тощо. З наведених прикладів видно, що, незважаючи на наявність деяких змін формальних засобів вираження, зміст термінів лишається незмінним.

У синонімічні зв'язки вступають не тільки терміни-однослови, але й складені назви, наприклад: перитоніт - запалення очеревини, апное - відсутність дихання, міома -

м'язова пухлина, сколіоз - бокове викривлення хребта, варикоз - розширення вен.  8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   Наступна

Пояснювальна записка | Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії. | Основні вимоги до мовлення | Перед тим, як вступати в спілкування, слід узяти до уваги. | Дискусія, культура мовлення під час дискусії | Мова і професія | Набір відповідних тактичних і мовних засобів у межах конкретного виду усного вербального спілкування. | Структура ділового спілкування. Техніка ділового професійного спілкування. | Проведення ділових переговорів, зустрічей нарад | Спілкування по телефону: культура телефонного діалогу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати