На головну

VI. ТИПОВІ ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

  1.  B. Роботи натрій-калієвого насоса.
  2.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  3.  I Розділ роботи «Розробка концепції
  4.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5.  I. Порядок підготовки курсової роботи
  6.  I. МЕТА РОЗРОБКИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  7.  I.1. Порядок оформлення контрольної роботи

Контрольна робота є обов'язковим елементом заочного навчання, переважно орієнтованого на самостійне освоєння курсу (порівняно з очної та очно-заочною формою). Контрольна робота в ситуації заочної освіти сприяє кращій підготовці студента до іспиту, дозволяючи пропрацювати більшу частину тем курсу. Включення до складу роботи відмінних за типом і тематиці типів питань направлено на планове досягнення поставлених перед навчальним курсом завдань. Всі типи завдань контрольної роботи припускають самостійну роботу студента

Контрольна робота складена на підставі програми курсу і рекомендованих в програмі джерелах і літературі.

Основні типи контрольних завдань:

· Реферування статті або фрагмента книги;

· Аналіз джерел;

· Складання повчання або бесіди на задану тему.

Тематика контрольних завдань:

· Опис життєвого подвигу видатних пастирів Церкви;

· Пастирська аскетика;

· Богословська складова пастирського досвіду;

· Історія пастирства;

· Історія пастирської підготовки;

Загальні вимоги до змісту самостійної роботи:

· Точне відповідність питання і повнота відповіді;

· Правильне застосування богословської термінології;

· Аргументованість, обґрунтованість ключових положень відповіді;

· Самостійність: уміння самостійно осмислити прочитаний текст і сформулювати його головні ідеї, зведення до мінімуму цитат з навчальних посібників і допоміжної літератури;

· Логічність, ясність і академічний стиль викладу;

· Відповідність відповіді вимогам до його об'єму, лаконічність.

Загальні вимоги до оформлення контрольної роботи і відповідей.

Обсяг відповіді на кожне з питань не повинен перевищувати 2-3 сторінок машинописного тексту (не більше 5000 знаків). У кожній відповіді повинні бути точні посилання на використані джерела та літературу із зазначенням сторінок. До перевірки надається друкований текст: розмір кегля - 12; інтервал - 1,5; поля - 1,5 см.

Коментар до типам контрольних завдань:

під реферування розуміється виклад основних ідей тексту. Реферат не є підбором авторських цитат, але є переважно парафраз (переказ) реферованих тексту. Оцінюється вміння самостійно усвідомити і викласти найважливіші думки останнього. Відповідь не приймається, якщо не передані основні ідеї заданого тексту або не дотримані задана форма відповіді.

При виконанні завдань на аналіз джерела рекомендується наступний порядок дій:

1) перш читання джерела або групи джерел необхідно ознайомитися з лекційним матеріалом або із загальною літературою; при необхідності залучити довідкову літературу для отримання первинних відомостей про досліджуваному джерелі / групі джерел;

2) поставити мету і визначити завдання, які необхідно реалізувати при аналізі джерела або групи джерел;

3) уважно прочитати джерело або групу джерел і проаналізувати його відповідно до поставленої целью№

4) підвести підсумки аналізу, зробивши висновки, спираючись на текст джерела. Підсумки аналізу повинні бути безпосередньо пов'язані з поставленою метою.

Відповідь не приймається, якщо відсутній самостійний аналіз.

текст повчання або бесіди на задану тему передбачає наявність наступних обов'язкових моментів: 1) виклад основ віровчення з даного питання або розкриття богословського змісту, що святкується або скоєного таїнства; 2) співвіднесення їх з сьогоднішнім життям Церкви; 3) врахування особливостей сприйняття тієї чи іншої соціальної групи слухачів (якщо це зазначено в завданні), до якої адресована проповідь.

Відповідь не приймається, якщо хоча б одне з вищенаведених умов виявляється невиконаним.

Система оцінок при перевірці контрольних робіт.

Позитивна оцінка ставиться незалежно від того, отриманий очікуваний педагогом відповідь або учням запропонована його особлива версія. При перевірці звертається увага насамперед на самостійність і аргументованість відповіді.

на «відмінно»Оцінюється робота, в якій на всі питання даються вірні відповіді, які відповідають всім вимогам до змісту та оформлення відповідей.

на «добре»Оцінюється робота студента, вірно виконав не менше 2/3 завдань, або ж дав вірні відповіді на всі завдання, але залишив без уваги ті чи інші другорядні аспекти питання, яке допустило незначні фактичні помилки і стилістичні недоліки.

«задовільно»Оцінюється робота, в якій вірно виконано не менше половини завдань або ж на всі завдання контрольної роботи дані неповні, непослідовні у викладі, що допускають значні фактичні неточності, які мають стилістичні недоліки відповіді.

«Незадовільно» оцінюється робота, в якій вірно виконано менше половини завдань. Підставою для виставляння незадовільної оцінки також є порушення етики цитування (наведені чужі тексти без посилань на автора), а також недотримання формальних вимог - перевищення обсягу роботи, неправильне оформлення цитат, відсутність посилань на літературу.

 
 Православного Свято-Тихонівського гуманітарний університет 1 сторінка |  Православного Свято-Тихонівського гуманітарний університет 2 сторінка |  Православного Свято-Тихонівського гуманітарний університет 3 сторінка |  Православного Свято-Тихонівського гуманітарний університет 4 сторінка |  Православного Свято-Тихонівського гуманітарний університет 5 сторінка |  Православного Свято-Тихонівського гуманітарний університет 6 сторінка |  Православного Свято-Тихонівського гуманітарний університет 7 сторінка |  Православного Свято-Тихонівського гуманітарний університет 8 сторінка |  БОГОСЛОВСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ |  II. ПРОГРАМА КУРСУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати