Головна

Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку

  1.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  2.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  3.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
  4.  II. Документи, що подаються при огляді транспортних засобів
  5.  II. Джерела коштів підприємства.
  6.  III. Огляд транспортних засобів
  7.  IV. Оформлення результатів огляду транспортних засобів

Грошові кошти являють собою акумульовані в грошовій формі активи організації, що знаходяться в її касі у вигляді готівки і грошових документів, на банківських розрахункових, валютних і спеціальних рахунках, в виставлених акредитивах, чекових книжках, перекладах в дорозі і ін. Обсягом наявних у організації грошей , як найважливішого засобу платежу за зобов'язаннями, визначається платоспроможність організації - одна з найважливіших характеристик її фінансового становища.

Грошові кошти знаходяться в постійному русі. Ними розраховуються з постачальниками та підрядниками, з покупцями, з замовниками, з бюджетом та позабюджетними фондами, з банками, з працівниками, з різними юридичними і фізичними особами. Платоспроможними вважаються організації, що володіють достатньою кількістю коштів для розрахунків за наявними у них поточними зобов'язаннями. Але всякі зайві запаси грошових коштів приводять до уповільнення їх обороту, а в умовах інфляції - і до прямих втрат за рахунок їх знецінення. Тому ефективне управління грошовими потоками має важливе значення для всієї підприємницької діяльності організації.

Все це надає особливого значення обліку грошових коштів як найважливішого інструменту управління грошовими потоками, контролю збереження, законності та ефективності використання коштів, підтримки повсякденному платоспроможності організації.

Основними функціями бухгалтерського апарату з обліку грошових коштів є забезпечення контролю за дотриманням касової і розрахунково-платіжної дисципліни, ефективністю використання власних і позикових коштів, забезпечення схоронності готівки і документів в касі. Тому основними завданнями бухгалтерського обліку грошових коштів є:

- Контроль правильності документального оформлення, законності і доцільності операцій з готівкою і безготівковими коштами, повне і своєчасне

відображення їх в обліку;

- Забезпечення збереження грошових коштів і документів в касі, регулярне проведення інвентаризацій, виявлення їх результатів і організація своєчасного стягнення з винуватців нестач;

- Забезпечення своєчасності, повноти та достовірності розрахунків за всіма видами платежів і надходжень, стягнення дебіторської та погашення кредиторської заборгованостей;

- Виявлення можливостей більш раціонального використання і вкладення вільних грошових коштів.

 
 Н. Е. Левченко |  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК |  Види обліку та їх характеристика |  Функції бухгалтерського обліку |  Основні правила ведення бухгалтерського обліку |  Класифікація засобів підприємства за функціональною ролі і видам |  Класифікація формування коштів підприємства |  Методологічна основа бухгалтерського обліку. |  Бухгалтерський баланс, його будова і значення |  Зміни в бухгалтерському балансі під впливом господарських операцій |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати