На головну

D. Статистика обладнання

  1.  F-статистика
  2.  VI. Вимоги до розміщення обладнання в приміщеннях дошкільних освітніх організацій
  3.  А-з використання вироб-го обладнання
  4.  АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ І ОБЛАДНАННЯ
  5.  Аналіз використання обладнання і виробничих потужностей.
  6.  Аналіз складу устаткування.

У складі основних виробничих фондів особливо важливе місце належить машинам та комп'ютерного обладнання як активної частини основних фондів, безпосередньо пов'язаної з впливом на предмети праці і виробництвом продукції.

До завдань статистики обладнання входить аналіз наявності, складу, стану і використання двох груп обладнання - виробничого і енергетичного.

виробничим обладнанням називаються знаряддя праці, які використовуються для безпосереднього впливу на предмет праці в процесі виробництва продукції. При вивченні виробничого обладнання велике значення мають угруповання обладнання за виробничим і технологічним призначенням, за методом впливу на предмет праці, за ступенем автоматизації та іншими ознаками.

енергетичним обладнанням називаються знаряддя праці, які використовуються при виробництві різних видів енергії і перетворенні одного виду енергії в інший.

Чисельність наявного обладнання враховується за станом на певну дату і в середньому за період. Також при обліку обладнання використовуються показники потужності.

Потужність - це здатність обладнання виробляти певну роботу в одиницю часу.

Потужність виробничого обладнання може характеризуватися різними показниками, наприклад кількістю виробленої продукції в одиницю часу, кількістю сировини, що переробляється в одиницю часу і ін.

Під потужністю енергетичного обладнання розуміється кількість енергії, виробленої або споживаної в одиницю часу.

Для аналізу ефективності використання обладнання використовується система статистичних показників, до якої входять показники використання устаткування за чисельністю, часу, потужності і обсягу роботи.

До показників використання устаткування за чисельністю відносяться:

1) частка працював обладнання в загальній чисельності наявного обладнання;

2) частка працював обладнання в загальній чисельності встановленого обладнання.

До показників використання устаткування за часом роботи відносяться:

1) коефіцієнт змінності, що характеризує кількість змін, які в середньому працювала кожна одиниця устаткування протягом доби:

2) коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування, який розраховується як відношення часу, фактично відпрацьованого обладнанням, до одного з фондів часу (календарному, режимному або плановому).

До третьої групи відносяться показники використання устаткування по потужності, або коефіцієнти інтенсивного навантаження устаткування:

де ? М - Середня фактична потужність обладнання;

Ммах - Потенційна потужність обладнання.

Коефіцієнти інтегрального навантаження характеризують використання обладнання за обсягом робіт. Вони розраховуються як відношення фактично виконаного обсягу робіт до максимально можливого обсягу роботи за цей період.

Узагальнюючим показником виробничого потенціалу підприємства є показник виробничої потужності, т. Е. Максимально можливого обсягу річного випуску продукції або переробленої сировини при повному використанні виробничого обладнання в умовах встановленої номенклатури продукції і режиму роботи підприємства:

3: Показники використання оборотного капіталу

Матеріальні оборотні кошти як елемент національного багатства відповідно до міжнародних стандартів охоплюють:

1) усі товари і послуги, створені в поточному або попередніх періодах і збережені виробниками для використання у власному виробництві, іншого використання або наступного продажу;

2) товари, придбані господарськими одиницями з метою їх перепродажу без попередньої обробки;

3) державні матеріальні резерви.

На відміну від основних фондів, які беруть участь в кількох виробничих циклах і використовуються більше одного року, матеріальні оборотні кошти знаходяться в поточному господарському обороті і цілком споживаються протягом одного виробничого циклу.

У складі матеріальних оборотних коштів виділяють наступні типи економічних активів:

1) сировину та матеріали - сукупність матеріально-речових цінностей, які їх власники мають намір використовувати в якості предметів праці у власному процесі виробництва (сировина, основні і допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тара і т. Д. ). Дані товари в процесі виробничого використання змінюють свою натурально-речову форму і повністю переносять свою вартість на виготовлений продукт;

2) незавершена продукція - це продукція (роботи, послуги), що не пройшла повний технологічний цикл в межах підприємств і, як правило, не призначена для передачі іншим господарським одиницям без подальшої обробки;

3) готова продукція - це сукупність придбаних товарів, що зберігаються у виробників до відправки їх споживачам або торговельним посередникам;

4) товари для перепродажу - це сукупність придбаних товарів, що зберігаються на підприємстві з метою їх подальшого перепродажу без обробки;

5) державні матеріальні резерви - запаси зерна, стратегічних матеріалів та інших товарів, що мають особливе значення для країни.

Наявність матеріальних оборотних коштів, що знаходиться в розпорядженні у фірми, розраховується за формулою середнього залишку оборотних коштів на кінець місяця:

де ОН - Вартість оборотних коштів на початок місяця;

ОК - Вартість оборотних коштів на кінець місяця.

Відмінність в принципах оцінки запасів матеріальних оборотних коштів, передбачених рекомендаціями СНС і прийнятих у вітчизняній практиці обліку і статистики, стосується обліку сировини і матеріалів і незавершеного виробництва.

На рівні підприємства все господарські засоби поділяються на дві групи за своїм складом і функціональної ролі в процесі виробництва:

1) необоротні активи (в тому числі основні фонди, нематеріальні активи та довгострокові фінансові вкладення);

2) оборотні активи.

До оборотних активів належать:

1) запаси;

2) грошові кошти;

3) дебіторська заборгованість;

4) короткострокові фінансові вкладення;

5) інші оборотні активи.

У категорію запаси включаються виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція та товари, т. Е. Ті елементи, які відносяться до категорії матеріальних оборотних коштів, і витрати майбутніх періодів.

У складі виробничих запасів виділяють наступні групи:

1) сировину, матеріали, покупні напівфабрикати;

2) паливо і пальне;

3) тара;

4) запасні частини;

5) малоцінні і швидкозношувані предмети з терміном служби менше одного року і вартістю, що не перевищує встановленого рівня;

6) насіння, корми, посадковий матеріал;

7) тварини на відгодівлі і молодняк тварин.
 Методи аналізу основної тенденції розвитку в рядах динаміки. |  Найважливіші економічні індекси. |  Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. |  Методи виявлення та оцінки кореляційної зв'язку |  Галузеві класифікації видів економічної діяльності. |  Зайнятість і безробіття за методологією СНР. |  Року вующего року |  Показники складу, обсягу, динаміки, рівня використання оборотного капіталу. |  Класифікації та групування національного багатства |  A. Амортизація основних фондів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати