Головна

Показники складу, обсягу, динаміки, рівня використання оборотного капіталу.

  1.  C) всі виникаючі в результаті перекладу курсові різниці визнаються як окремий компонент власного капіталу.
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  4.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  5.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
  6.  III.2.6. демографічні показники
  7.  V. Аналіз використання трудових ресурсів

1: На сучасному етапі розвитку статистики в РК методологія обчислення національного багатства в значній мірі відповідає методології балансу національного господарства (БНХ), а не концепції системи національних рахунків (СНР).

національне багатство (НБ) у рамках балансу національного господарства - це сукупність накопичених матеріальних благ, якими володіє суспільство в даний момент часу.

національне багатство в рамках системи національних рахунків - це сукупність всіх нефінансових чистих фінансових активів за станом на певний момент часу.

Показник національного багатства використовується для характеристики майнового стану країни в цілому. Зростання національного багатства є одним з головних чинників економічного зростання країни.

У статистиці розрахунок показника національного багатства зазвичай здійснюється за станом на початок і кінець року.

Основне завдання статистики національного багатства полягає в характеристиці наявності і складу активів, які є елементами національного багатства, кількісній оцінці їх динаміки та ефективності використання на рівні секторів, галузей та економіки в цілому.

Для країни в цілому її національне багатство (власний капітал) є сукупністю нефінансових активів усіх господарюючих суб'єктів, що перебувають на економічній території країни і чистих вимог до інших країн.

Чиста вартість вимог до інших країн - це різниця між вартістю фінансових закордонних активів, власниками яких є резиденти даної країни, і сумою фінансових зарубіжних зобов'язань резидентів даної країни по відношенню до решти світу.

Розрахунок національного багатства і чистої вартість власного капіталу для кожної господарської одиниці і секторів економіки відбивається в спеціальних таблицях, які називаються балансами активів і пасивів. Дані баланси складаються на початок і кінець періоду.

Баланс активів і пасивів на початок (кінець) періоду

За допомогою порівняння показників балансу активів і пасивів на початок і кінець періоду можна визначити зміни вартості активів і національного багатства за період в результаті економічних операцій, а також під впливом інших факторів надзвичайного характеру.

Зміна вартість активів за період можна розрахувати за формулою:

A. Аt + 1 = At ??+? ек +? ін + Пр,

де Аt + 1 и At - Це вартість активу даного виду відповідно на початок і кінець періоду;

? ек - Це зміна вартості активу в результаті економічних операцій (виробництво, купівля-продаж, безоплатна передача), т. Е. Різниця між вартістю придбаних і вибулих активів;

? ін - Інші зміни вартості активів, пов'язані з діяльністю або явищами, які не належать до економічних операцій, наприклад, відкриття родовищ корисних копалин, стихійні лиха і т. П. Зміна вартості визначається як різниця між вартістю придбаних і вибулих активів, і відбивається в рівнянні з урахуванням знака;

пр - Це номінальне збільшення або зменшення вартості активу за період, обумовлене зміною його ціни, т. Е. Позитивна чи негативна холдингова прибуток.
 Методи аналізу основної тенденції розвитку в рядах динаміки. |  Найважливіші економічні індекси. |  Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. |  Методи виявлення та оцінки кореляційної зв'язку |  Галузеві класифікації видів економічної діяльності. |  Зайнятість і безробіття за методологією СНР. |  A. Амортизація основних фондів |  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості |  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів |  D. Статистика обладнання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати