Головна

Року вующего року

  1.  Адаптація ХР для існуючого проекту
  2.  У структурі ООП відповідного напряму, рівня і профілю підготовки бакалаврату
  3.  Дайте короткий опис відповідного рекламного звернення по TV.
  4.  діючої речовини
  5.  Машини, звернені в дохід держави, після їх реалізації реєструються з направленням відповідного повідомлення за місцем попередньої реєстрації.
  6.  Місце дисципліни (модуля) в структурі ООП відповідного напряму, рівня і профілю підготовки

Залежно від того, для яких цілей проводяться перспективні розрахунки про чисельність трудових ресурсів, застосовують різні методи їх розрахунку. Крім вищеназваних формул для характеристики трудового потенціалу застосовують наступну формулу розрахунку перспективної чисельності населення:

S n+1 = Sn (1 + K заг.пр/ 1000)t

де Sn - Чисельність населення на початок прогнозованого періоду;

t - Число прогнозованих років; Kзаг. Пр - коефіцієнт загального приросту населення за період, що передує прогнозованому.

В якості вихідної бази для розрахунку перспективної чисельності трудових ресурсів можуть бути використані дані про кількість населення за віком та коефіцієнти дожиття.

Показники чисельності працівників по галузях народного господарства діляться на абсолютні і відносні.

Абсолютний показник чисельності трудових ресурсів - це сума чисельності працездатного населення в робочому віці і чисельності працюючих підлітків і людей похилого віку.

Абсолютну чисельність трудових ресурсів отримують розрахунковим шляхом:

Абсолютна Все Число осіб в Число працюючих

Чисельність = населе - неробочому + пенсіонерів і

трудових ресурсів ня віці підлітків

Якщо у вихідних даних є чисельність трудових ресурсів на початок і кінець періоду (місяця, кварталу, року), то середня обчислюється як середня арифметична проста за місяць (квартал, рік).

В рамках підприємства або фірми основними показниками чисельності працівників є їх облікова, явочне і число фактично працюючих. Ці показники розраховують як на певну дату (моментниё показники), так і за досліджуваний період (інтервальні показники).

В обліковий склад включаються всі постійні, сезонні і тимчасові працівники, прийняті на роботу терміном на 1 день і більше.

У списковий склад не включаються учні шкіл, училищ, що проходять практику, а також працівники, залучені для разових (випадкових) робіт. У облікове число працівників на певну дату входять працівники: а) з'явилися в цей день на роботу; б) не з'явилися на роботу (через хворобу, що знаходяться в чергових або навчальних відпустках, що виконують державні або суспільні обов'язки і т. Д.), але складаються в списку працівників підприємства.

Явочное число показує число з'явилися на роботу працівників Число фактично працюючих - особи, що приступили до роботи. Середнє явочне число працівників одно явочному числу працівників за всі дні роботи, поділеній на число днів роботи підприємства.

Для характеристики чисельності працівників за певний період розраховують показник середньооблікової кількості працівників.

Наявність трудових ресурсів та їх розподіл за видами зайнятості, суспільним групам, галузям національного господарства, за формами власності організацій враховують в масштабах країни в спеціальній таблиці в формі балансу праці.

Баланс трудових ресурсів складається щорічно, показники в ньому даються в середньорічному обчисленні з розподілом по економічних районах, краях, областям, містам.

Баланс трудових ресурсів складається з двох розділів. У першому наводиться характеристика чисельності та складу трудових ресурсів, у другому - їх розподіл по галузях. Трудові ресурси в балансі поділяються на працездатне населення в працездатному віці та працюючих осіб старших вікових груп і підлітків.

Аналіз балансу трудових ресурсів дає можливість визначити рівень зайнятості трудових ресурсів країни, структуру їх розподілу між галузями і сферами діяльності, соціальний склад зайнятих, частку зайнятих в особистому підсобному та домашньому господарстві, ступінь участі осіб непрацездатного віку в суспільному виробництві, сформовані пропорції у розподілі трудових ресурсів між регіонами країни. Порівняння даних балансу трудових ресурсів за ряд років дозволяє оцінити ці показники в динаміці.

Робочий час - це частина календарного часу, що витрачається на виробництво продукції або виконання певного виду робіт. Для характеристики його використання застосовуються спеціальні показники. Вихідним є - календарний фонд часу - число календарних днів періоду, що припадають на одного працівника або колектив.

Показник календарного фонду часу відображає робочий та позаробочий час, т. Е число людино-днів явок і неявок на роботу.

У статистичної практиці в якості одиниці виміру робочого часу служать людино-день і людино-годину.

Людино-дні явок на роботу - це фактично відпрацьовані людино-дні і людино-дні цілоденних простоїв.

Людино-дні неявок на роботу - це дні невиходу на роботу з поважних і неповажних причин.

За даними обліку робочого часу в людино-днях визначають фонди робочого часу.

Облік робочого часу в людино-днях не дозволяє розкрити втрати робочого часу, які можуть мати місце всередині робочого дня, що зумовлено специфікою самого поняття «відпрацьований людино-день». Тому поряд з обліком робочого часу в людино-днях здійснюється облік в людино-годинах.

У людино-годинах враховується фактично відпрацьований час і внутрішньозмінні перерви всередині робочого дня. У статистичної звітності облік в людино-годинах ведеться тільки по робочим. Відпрацьованими людино-годинами вважається годину фактичної роботи одну людину. У свою чергу по режиму роботи відпрацьовані людино-години діляться на певні і понаднормові.

Список рекомендованої літератури:

1. Закон Республіки Казахстан «Про державну статистику». - Казахстанська правда, 2007, 7 травня.

2. Теорія статистики. Підручник під. Ред. Шмойловой Р. А. - Москва: Фінанси і статистика, 2006.

3. Єлісєєва І. І., Юзбашев М. М. Загальна теорія статистики. - М .: Фінанси і статистика, 2008.

4. Гусаров В. М. Теорія статистики. - М .: ІННТІ, 2000..
 Методи аналізу основної тенденції розвитку в рядах динаміки. |  Найважливіші економічні індекси. |  Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. |  Методи виявлення та оцінки кореляційної зв'язку |  Галузеві класифікації видів економічної діяльності. |  Класифікації та групування національного багатства |  A. Амортизація основних фондів |  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості |  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів |  D. Статистика обладнання |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати