На головну

Фізичний сенс енергії Гіббса

  1.  A. вільна енергія дорівнює 0, зміна ентропії прагне до мінімально можливого значення, спостерігаються потоки енергії і речовини в навколишнє середовище і назад.
  2.  B. процес, при якому для повернення системи в початковий стан потрібні витрати енергії.
  3.  D. АТ називається перехід речовин крізь мембрану, що протікає з витратами хімічної енергії.
  4.  I. У ЯКОМУ СЕНС МОЖНА ГОВОРИТИ ПРО МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ?
  5.  II. ПОЛІТИКА: ПОНЯТТЯ І ГРОМАДСЬКИЙ СЕНС
  6.  IV. Акцентування теоретичного моменту по темі «Механічний зміст похідної», розгляд прикладів - 7 хвилин
  7.  V. Акцентування теоретичного моменту по темі «Геометричний зміст похідної», розгляд прикладів - 17 хвилин

Зміна вільної енергії дорівнює максимально корисній роботі, яку здійснює система в ізобарно-ізотермічному процесі.

За енергії Гіббса ми можемо визначити мимовільність протікання реакції:

?G> 0 (самопроіз-ий)

?G = 0 (рівноважний) Або оборотна

?G <0 (самопроіз-ий)

Мимовільність протікання реакцій (2-ий закон термодинаміки)

мимовільним називають процес, який протікає мимовільно без впливу зовнішніх факторів. Сущ. ще 1 функція сост.-я ентропія, яка показує мимовільність протікання реакцій

1850р. Клазіус - теплота не може мимоволі переходити від менш нагрітого тіла до більш нагрітого. Зворотний процес можна отримати, тільки надавши зовнішній вплив.

1896р. Больцман - в ізольованій системі мимовільно протікають тільки ті процеси, які супроводжуються збільшенням ентропії т. Е.: ?S> 0 (самопроіз-ий)

?S = 0 (рівноважний)

?S <0 (самопроіз-ий)

Больцман вивів систему зв'язує:

S = klnW, де S - ентропія, k - постійна Больцмана, W - число мікроскопічних станів системи (термодін. ймовірність).

Ентропія показує міру хаосу, т. Е. Невпорядкованими системи.

Питання 17. Хімічна кінетика. Закон діючих мас гомогенних і гетерогенних систем. Швидкість прямої і зворотної реакції. Константа швидкості хімічної реакції. Порядок і молекулярної реакції.

Хімічна кінетика- Це розділ хімії, що вивчає швидкості хім. реакцій. Основним завданням хім. кінетики явл. управління хім. процесом з метою забезпечення великій швидкості і максимального високого виходу цільового продукту. Все хім. реакції мають складний механізм.

механізм реакції - Це послідовність протікання проміжних стадій реакцій в результаті якої відбувається утворення кінцевих речовин.

лімітуючим реакція - Це найповільніша стадія (реакція).

Закон діючих мас:При постійній температурі швидкість хім. реакції пропорційна добутку концентрації реагуючих речовин, взятих у ступенях їх стехіометричних коефіцієнтів.

АА + ВВ - сС + dD

?прям= K [A]a[B]b n = a + b

?обр= K [C]c[D]d n = c + d

[] - Концентрація, a, b - коеф. при соотв. значенні молекул.

k - прямий і зворотної реакції - константа пропорційності і зв. вона константою швидкості хім. реакції.КС хім. реакціічісленно дорівнює швидкості реакції при концентрації реагуючих речовин рівних 1 моль / літр, т. е. КС дорівнює питомій швидкості реакції.

Швидкість хім. реакцій- Це число елементарних актів, що відбуваються в одиницю часу в одиниці об'єму (гомо) або на одиницю поверхні (гетеро).

АА + ВВ - сС + dD

Реакції, що протікають зліва направо і відображають процес взаємодії вихідних речовин зв. прямою реакцією. Реакції йдуть у зворотному напрямку зв. зворотного.

Швидкість гомогенної реакції визначається як зміна концентрації будь-якої речовини в одиницю часу.

vгом= C2-C1/ t2-t1= + - ?C / ?t

Знак «-» показує, що відбувається зменшення вих. речовин.

«-» - Пряма реакція;

«+» - Зворотна реакція, що показує збільшення продуктів реакції

v = + - dC / dt - Справжня швидкість хім. реакції.

Швидкість гетерогенної реакціївизначена кількістю речовини вступило в реакцію або отриманого в результаті реакції за одиницю часу на одиницю поверхні розділу.

vгетер= C2-C1/ t2-t1= + - ?Cs / ?t; v = + - dCs / dt

порядок реакціїце сума показників ступенів концентрацій реагентів в кінетичному рівнянні реакції.

Молекулярність реакції - Це мінімальне число молекул беруть участь в елементарних хімічних процесах. Молекулярність визначається числом молекул, одночасною взаємодією яких здійснюється елементарний акт хімічного перетворення.

існують мономолекулярні реакції - Це реакції, в яких акт хім. перетворення являє собою хім. перетворення 1 молекули (р-ції дисоціації), бімолекулярні реакції - Це реакції в яких елементарний акт здійснення. при зіткненні 2 молекул. І рідко тримолекулярного реакції - Зіткнення 3 молекул.

Константа швидкості реакції К не залежить від концентрації реагентів, але залежить від їх природи і температури. Фізичний сенс константи швидкості: До чисельно дорівнює швидкості реакції при концентраціях реагуючих речовин, рівних 1 моль / л.

 
 Модель атома. |  Питання 4. Розподіл електронів в багатоелектронних атомі. Принцип Паулі. Правило Гунда. Порядок заповнення електронних підрівнів. |  Питання 6. Ковалентний зв'язок. Властивості ковалентного зв'язку: міцність, полярність, насичуваності, спрямованість, гібридизація, кратність. |  Питання 7. Обмінний і донорно-акцепторні механізм утворення ковалентного зв'язку. |  Питання 9. методи молекулярних орбіталей (ММО) і валентних зв'язків (МВС). Порівняльна характеристика ММО і МВС. |  Питання 11. Водневий зв'язок і міжмолекулярної взаємодії. |  Питання 12. Комплексні сполуки: будова, характер зв'язку, дисоціація. Класифікація комплексних сполук. |  Питання 13. Хімічёская термодинаміка, термодинамічні параметри (Т, р, V). Внутрішня енергія. Перший закон термодинаміки. |  Вопрос19. Гомогенний і гетерогенний каталіз. Каталізатори та інгібітори |  Питання 20. хімічну рівновагу. Зсув хім. рівноваги при зміні умов протікання хім. процесів. Принцип Ле-Шательє. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати