Головна

Зовнішні фактори попиту на інноваційну продукцію

  1.  II. Глава IIОснови теорії попиту та пропозиції
  2.  А) раціональні чинники
  3.  А. абіотичні фактори відповідно до структури біотопу поділяються на кліматичні, географічні, едафіческіе і гідрологічні.
  4.  абіотичні чинники
  5.  Агрофізичні ФАКТОРИ родючості ГРУНТУ
  6.  Аналіз ринку нерухомості. Фактори, що впливають на функціонування ринку нерухомості.
  7.  аналіз попиту

Для управління попитом підприємству, виробнику нової продукції, необхідно знати чинники, що впливають на величину і характер попиту. Фактори, що впливають на попит на нововведення, значно відрізняються від факторів попиту на традиційно пропоновану споживачам продукцію.

Всі фактори попиту на нову продукцію можна розділити на внутрішні, які стосуються діяльності об'єкта аналізу, і зовнішні, пов'язані, в основному, з особливостями функціонування зовнішнього середовища.

Розглянемо тепер зовнішні фактори попиту, Значна частина яких характеризує середовище проживання підприємства, що виробляє і (або) реалізовує нову науково-технічну продукцію.

1. загальноекономічне стан держави, якщо воно стабільно, рівень інфляції невисокий, то не порушується процес оновлення технічної бази виробничих підприємств, основних споживачів нової науково-технічної продукції, і на неї постійно існує попит, що стимулює науково-технічний прогрес в суспільстві. Економічна дестабілізація суспільства унеможливлює вкладення коштів в техніко-технологічні інновації через їх швидкого знецінення й недостатності погіршення фінансового стану підприємств-користувачів нововведень. Наслідком цього є падіння попиту на нову продукцію виробничого призначення.

Одночасно з тієї ж причини серед певних груп споживачів може виникнути і збільшитися попит на нову побутову техніку, придбання якої пов'язане зі спробою вкласти знецінені гроші в товари тривалого користування. Це необхідно враховувати виробникам при розробці виробничої програми та проведенні рекламної компанії. Навіть незначні, але активно рекламовані вдосконалення побутової техніки викликають в умовах інфляції неадекватно високий попит на неї.

2. Особливості політичної обстановки мають величезне значення для підприємств, що виробляють науково-технічну продукцію. Якщо для поставки нової науково-технічної продукції та товарів побутового призначення в конфліктні регіони політична нестабільність є гальмом, то для збуту військово-технічної продукції вона ж є стимулом, породжуючи і стимулюючи попит на нові види техніки, тобто даний фактор може діяти різноспрямовано.

3. Велике значення для стимулювання розробки, пропозиції та попиту на інноваційну продукцію має правове забезпечення господарської діяльності. Якщо наука і наукове обслуговування, виробництво і вкладення коштів у технічне переозброєння суб'єктів ринкової економіки користується податковими пільгами, це є потужним фактором, що стимулює розробку та впровадження науково-технічних нововведень, тобто попит на них навіть в умовах інфляції.

4. Несприятлива екологічна обстановка в регіоні і жорсткість заходів її державного регулювання є стимулом попиту на нову продукцію даного призначення, як виробничого, так і побутового споживання. Причому урбанізація, що викликає погіршення екології, з часом буде все більше стимулювати попит на засоби захисту, як навколишнього середовища, так і населення від її шкідливого впливу.

5. Одним з факторів попиту на нові вироби і технології є сам технічний прогрес і в зв'язку з його прискоренням швидке моральне старіння великого числа видів продукції. Якщо в сфері виробничого споживання відновлення техніки кілька гальмується наявністю нормативної бази на списання основних засобів, то в сфері особистого споживання це відбувається більш активно при одночасній дії фактора моди. Таким чином, закономірність науково-технічного циклу, періодичність внаслідок її дії переходу до якісно більш високому технічному рівню створює можливість виробництва принципово нової науково-технічної продукції для сфер виробничого і особистого споживання, стимулюючи позитивну динаміку попиту на неї.

6. Даний фактор співвідношення на ринку старої і нової продукції частково породжується дією попереднього. Оскільки попит на продукцію, пропоновану на ринку тривалий час, поступово згасає, це згасання викликає попит на її нові види, що призводить до циклічності попиту і стимулює оновлення продукції.

7. Важливе, стимулюючий попит, дія робить підвищення ефективності роботи споживача нововведень, підвищення фондовіддачі, зниження матеріаломісткості і трудомісткості, випередження конкурентів за якістю, часу випуску нової продукції та іншими показниками.

8. Одним з факторів попиту на продукцію є дієвість реклами, На яку, в свою чергу, впливає її вигляд і форма, місце і час проведення, тривалість рекламної компанії, а також психологічне сприйняття реклами споживачем нововведення.

9. доходи споживачів є фактором, що прямо впливають на характер попиту: чим вони вищі, тим більше попит. Причому це стосується попиту на нормальні товари або товари вищої категорії, до яких відноситься і попит на науково-технічну продукцію. (На відміну від нововведень при підвищенні доходів падає попит на товари нижчої категорії).

10. Наявність на ринку "старих" товарів аналогічного призначення є чинником, що знижує попит на нову продукцію. Отже, виробник повинен для формування попиту на неї при виході на ринок встановити ціну нижче, ніж ціна товарів-замінників. Тобто наявність товарів-замінників надає на попит на нові товари зворотний вплив.

11. Укрупненим фактором як би акумулює дію багатьох попередніх, таких, наприклад, як "політичний", "економічний", "правовий", невизначеність попиту на продукцію кінцевого, особливо побутового споживання, є невизначеність самої науково-технічної продукції. Даний фактор знижує попит, причому він діє постійно і породжується самою сутністю інновацій.

Зміст і процедура оцінки та відбору інноваційних проектів

Оцінка проекту - найважливіша процедура на початковій стадії проекту, але вона також представляє собою безперервний процес, який передбачає можливість зупинки проекту в будь-який момент у зв'язку з з'являється додатковою інформацією. Таким чином, це одна з процедур оперативного управління НДДКР. Вона повинна ґрунтуватися на чіткому формальному базисі і включати наступні компоненти:

- Виявлення чинників, що відносяться до проекту;

- Оцінку проектних пропозицій по цим факторам з використанням кількісної інформації або експертних оцінок;

- Прийняття або відмова від проектних пропозицій на основі зроблених оцінок;

- Виявлення областей, де потрібна додаткова інформація, і виділення ресурсів на її отримання;

- Зіставлення нової інформації з тією, що використовувалася при первинній оцінці;

- Оцінку впливу на проект виділених нових змінних;

- Прийняття рішення про продовження або припинення роботи над проектом.

При реалізації інноваційних проектів пріоритетними і підтримуваними з боку держави повинні бути ті проекти, які орієнтовані на кінцеві соціально-економічні результати.

Соціально-економічні характеристики

Соціальні (якість життя)

добробут

здоров'я

Особиста безпека

Культура

Освіта

побут

рівень зайнятості

Внесок у вирішення найважливіших проблем розвитку РФ

Забезпечення населення теплом і енергією

Забезпечення населення продовольством

Забезпечення населення медичними послугами і медикаментами

Забезпечення населення транспортом і зв'язком

Економічні (підвищення економічної ефективності)

Підвищення ефективності використання ресурсів: трудових, матеріальних, фінансових.

Створення нових економічно ефективних продуктів

Внесок у великі структурні зрушення в економіці

Ринкові параметри:

Конкурентоспроможність продукції на внутрішньому ринку: попит, заміщення імпорту, рентабельність продукції, економічна ефективність інвестицій, позиція в конкурентній боротьбі, комерційний ризик

Конкурентоспроможність продукції на зовнішньому ринку: попит, підвищення експортного потенціалу, економічна ефективність інвестицій, позиція в конкурентній боротьбі

Важливо відзначити, що показники верхнього рівня, пріоритетні напрямки (показники кінцевого результату), - це показники, важливі для рівня народного господарства в цілому. Вони є обов'язковими для оцінки і контролю на всіх наступних нижчих за ієрархією рівнях, вирішальних приватні задачі (соціально-економічні пріоритети і ключові проблеми; пріоритетні напрямки НТП; державні науково-технічні програми; проекти, які реалізують ці програми). На наступних рівні ключових проблем (наприклад, забезпечення теплом і енергією) додаються внутрішні автономно використовувані в таких межах характеристики.

Основні фактори, які повинні бути враховані в процедурі оцінки:

- Фінансові результати реалізації проекту;

- Вплив даного проекту на інші в рамках портфеля НДДКР корпорації;

- Вплив проекту в разі його успіху на економіку корпорації в цілому.

На першому етапі вибору проекту для впровадження вирішується питання: чи може фірма дозволити собі впровадження нового продукту або технології? Тут визначальними є критерії технічного гідності програми і її відповідності спеціалізації фірми.

На наступному етапі менеджери вирішують питання: чи повинні ми це впроваджувати і, нарешті, чому треба робити це саме таким чином? Які б витончені методи оцінки проектів ні використовувалися компанією, в кінцевому рахунку, рішення повинен приймати її вищий менеджмент. Він повинен дуже чуйно відчувати баланс між стабільністю, яку гарантує доведення до досконалості традиційного управління традиційною технологією, і зусиллями по впровадженню новітньої технології. Менеджеру при ухваленні рішення про долю проекту слід мати на увазі кілька типових помилок:

Помилка 1. При виборі нової технології менеджери виходять з її привабливості і грандіозних можливостей, які вона обіцяє.

Насправді треба виходити з того, наскільки вона буде задовольняти вимогам споживачів.

Помилка 2. При виборі нової технології необхідно виходити з аналізу теоретичної раціональності і доцільності її впровадження.

Насправді треба враховувати сильний вплив реальної практики і минулого досвіду.

Помилка 3. Всі удосконалення і нововведення в кінці кінців будуть сприйняті, впроваджені і перейняті.

Насправді треба усвідомлювати, що більшість з них не скінчиться і не повинно закінчитися успіхом.

Пам'ятайте: якщо менеджер буде весь час говорити нововведень "ні", то в більшості випадків він виявиться прав, але достатньо кількох помилок, щоб фірма зазнала краху.

Помилка 4. Технологічні удосконалення мають самостійну цінність. Насправді тільки споживач визначає їхню справжню цінність.

Помилка 5. Виграють принципово нові технології.

Насправді нове не завжди означає краще.

Помилка 6. Перспективи застосування нової технології зумовлюють її успішне впровадження. Насправді вирішальним фактором часто є інфраструктура, необхідна для її впровадження.

 
 Сутність і класифікація інновацій |  Функції інновацій в підприємництві |  Характеристика інноваційного процесу |  Стадії інноваційного процесу |  На кожному етапі інноваційного процесу є соціально-психологічні чинники, які або гальмують, або стимулюють, або якось видозмінюють цей процес. |  Загальна характеристика стадій життєвого циклу інновацій |  Структура життєвого циклу продуктових інновацій |  Специфіка інноваційного менеджменту |  Цілі і характеристика програми управління інноваціями |  Класифікація і характеристика методів управління інноваціями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати