На головну

Предмет методики розвитку мови і завдання курсу

  1.  A. Релятивизация понять як джерело розвитку пізнання
  2.  I етап - освоєння методики, запуск очисного механізму.
  3.  I. До-предметна структура імені
  4.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 1 сторінка
  5.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 2 сторінка
  6.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 3 сторінка
  7.  I. ДО-ПРЕДМЕТНА СТРУКТУРА ІМЕНІ 4 сторінка

Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку входить до складу педагогічних наук. Вона є одночасно галуззю методики російської мови та дошкільної дидактики і відноситься до прикладних наук, оскільки вирішує практичні завдання розвитку і виховання дітей.

Предметом її вивчення є процес оволодіння дітьми рідною мовою і навичками мовного спілкування в умовах цілеспрямованого педагогічного впливу. Вона вивчає закономірності педагогічної діяльності, спрямованої на формування правильної усного мовлення та навичок мовного спілкування у дітей дошкільного віку.

Можна виділити фундаментальні та прикладні завдання методики як науки. До числа фундаментальних завдань відносяться: а) дослідження процесів оволодіння дітьми рідною мовою, промовою, мовним спілкуванням; б) вивчення закономірностей навчання рідної мови; в) визначення принципів і методів навчання.

Прикладні завдання традиційно визначаються наступними питаннями:

· Чому вчити (які мовні вміння і мовні форми повинні засвоїти діти в процесі навчання);

· Як вчити (які умови, форми, засоби, методи і прийоми використовувати для розвитку мови);

· Чому так, а не інакше (обгрунтування методики розвитку мовлення).

«Чому навчати» - означає створення програм, дидактичних посібників; «Як вчити» - розробку шляхів і методів розвитку мови, систем занять і вправ, методичних рекомендацій для дошкільних установ і сім'ї. Третє питання передбачає обгрунтування обраній методики, а також перевірку програм і методичних рекомендацій на практиці (виноска: Львів М. Р. Словник-довідник з методики російської мови. - М., 1988. С.59-60).

Вивчення закономірностей процесу навчання дає матеріал, який використовується в двох напрямках:

1. методика створює свої теоретичні основи, теоретичну базу;

2. використовує ці основи для практичної розробки системи навчання рідної мови і мовного спілкування: завдань, принципів, змісту, організації, методів, засобів і прийомів.

Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку склалася в самостійну педагогічну дисципліну, відбрунькувавшись від дошкільної педагогіки порівняно недавно, в тридцяті роки нашого століття, під впливом суспільної потреби: забезпечити теоретично обгрунтоване рішення задач мовного розвитку дітей в умовах суспільного дошкільного виховання.

Методика розвитку мови складалася спочатку як емпірична дисципліна, яка грунтується на практичній роботі з дітьми. В узагальненні та осмисленні досвіду роботи з дітьми велику роль зіграли дослідження в області психології мови. Аналізуючи шлях розвитку методики, можна відзначити тісний взаємозв'язок методичної теорії і практики. Потреби практики з'явилися рушійною силою розвитку методики як науки.

З іншого боку, методична теорія допомагає педагогічній практиці. Вихователь, який не знає методичної теорії, не гарантований від помилкових рішень і дій, не може бути впевнений в правильності вибору змісту, методичних прийомів роботи з дітьми. Без знання об'єктивних закономірностей розвитку мови, користуючись лише готовими рецептами, педагог не зможе забезпечити належний рівень розвитку кожного вихованця.

Наукові дослідження впроваджуються в практику, збагачуючи її новим змістом, розробленими на науковій основі методами і прийомами мовного розвитку дітей. Практика в той же час допомагає теорії перевірити правильність зроблених висновків. Таким чином, взаємозв'язок методичної теорії і практики є обов'язковою умовою розвитку методики.

Методика розвитку мови як навчальна дисципліна стоїть у колі тих дисциплін, які складають основу професійно-освітньої програми підготовки фахівця дошкільного профілю. Це пояснюється соціальною значимістю мови, її роллю в системі вищих психічних функцій, в становленні і розвитку особистості.

Професійна підготовка фахівців включає засвоєння теорії розвитку дитячої мови і оволодіння вміннями керувати процесом розвитку мови і мовного спілкування. Оперування основними поняттями курсу, розуміння особливостей розвитку дитини, реальних педагогічних ситуацій, застосування теоретичних знань на практиці становлять основу формування педагогічного мислення фахівця. Зміст курсу в педучилище, коледжі, вузі визначається кваліфікацією майбутніх фахівців і рівнем підготовки випускників. В даний час розрізняють такі рівні професійної підготовки, як фактологічний (практичний), теоретичний і рефлективний. Перший рівень передбачає оволодіння певним запасом знань і вмінням орієнтуватися у всій емпіричної базі своєї професії. Другий рівень пов'язаний із засвоєнням знань про принципи функціонування об'єктів, третій вимагає знань про походження цих принципів, усвідомлення проблем, які стоять перед досліджуваної дисципліною.

Стосовно підготовки дошкільних фахівців за методикою розвитку мовлення це означає, що в педагогічному училищі основна увага приділяється практичній підготовці (перший рівень).

У коледжі посилюється увага до вивчення теоретичних основ методики, до обгрунтування форм, засобів, методів і прийомів роботи з дітьми. Випускник коледжу повинен:

· Знати основні принципи мовної комунікації і

· Володіти способами мовного спілкування з дітьми і дорослими;

· Розташовувати знаннями про організацію роботи з розвитку мовлення у взаємозв'язку з роботою, спрямованою на розумовий, моральний і естетичний розвиток дитини;

· Вміти здійснювати діяльність з відбору та використання дидактичного матеріалу;

· Вміти виявляти, аналізувати і оцінювати результати педагогічного впливу (другий рівень).

У вузі поглиблюється теоретико-методична підготовка, відповідна рефлективному рівню. Основні завдання викладання курсу в вузі:

· Озброїти студентів науково-методичними знаннями про процес розвитку мови і мовного спілкування дітей;

· Сформувати вміння бачити і розуміти вікові та індивідуальні особливості розвитку мови і мовного спілкування дошкільників на різних вікових етапах;

· Навчити визначати зміст мовної роботи з групою дітей і окремими дітьми, правильно вибирати найбільш ефективний шлях впливу на їх мова, аналізувати отриманий результат;

· Забезпечити засвоєння узагальнених уявлень про побудову педагогічного процесу навчання рідної мови, а також знань конкретних способів мовного розвитку дітей і умінь застосовувати їх в умовах, що змінюються;

· Сформувати вміння аналізувати і критично оцінювати досвід роботи інших, проводити експертизу програм розвитку дітей;

· Стимулювати вивчення інноваційного досвіду роботи з розвитку мовлення і прагнення створювати свої оригінальні способи впливу на мова дітей (третій рівень).

Практична готовність має багато спільного на всіх щаблях освіти і включає в себе комплекс професійних умінь організовувати дидактичний спілкування, застосовуючи різноманітні й ефективні способи педагогічного впливу і взаємодії з дітьми з метою домогтися позитивних результатів у навчанні мови і вихованні дітей. Умовно всі вміння можна об'єднати в п'ять блоків.

У перший блок умінь, спрямованих на вивчення мови дитини і орієнтування в умовах спілкування, входять три групи: вміння обстежити мова дітей, складати характеристики мовного розвитку, виділяти необхідні для майбутнього спілкування з дітьми особливості середовища їх розвитку.

Другий блок становлять вміння моделювати процес дидактичного мовного спілкування: складати перспективний план, план-конспект конкретного заходу з розвитку мовлення, планувати окремий комунікативний акт.

У третій і четвертий блоки входять вміння організовувати процес дидактичного спілкування і керувати ним: вміння привертати увагу дітей, встановлювати емоційний контакт з ними, забезпечувати мотивацію мовленнєвої діяльності; соціально-перцептивні вміння, вміння володіти мовою і використовувати невербальні засоби спілкування, створювати атмосферу співтворчості в процесі спілкування з дітьми.

П'ятий блок складають вміння аналізувати комунікативний акт з точки зору його ефективності для мовного розвитку дитини і узагальнювати отримані результати (виноска: Макарова В. Н. Формування готовності студентів до роботи з розвитку мовлення дітей дошкільного віку: Дисс. Канд. Пед. Наук. - М ., 1996).
 Предмет методики розвитку мови і завдання курсу |  Наукові основи методики розвитку мови і її зв'язок з іншими науками |  Глава VI. Методика виховання звукової культури мовлення дітей |  Роль рідної мови і мовлення в розвитку дитини |  Методи дослідження в методиці розвитку мови |  Глава II. З історії методики розвитку мовлення |  Розвиток методики в Росії |  Мета і завдання розвитку мовлення дітей |  Методичні засади розвитку мовлення |  Програма розвитку мови |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати