Головна

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці

  1.  I. Виробничі умови праці
  2.  II. Раціональний режим праці
  3.  III. Органи нагляду за станом охорони праці
  4.  III. Створення оптимальних умов праці на робочому місці
  5.  V1: Трудові ресурси підприємства. Нормування і оплата праці
  6.  А. Види ринку праці
  7.  А. Як конкуренція проявляється на ринку праці

Синтетичний облік розрахунків з персоналом (що складається і не перебувають в обліковому складі організації) з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомоги, пенсій працюючим пенсіонерам та інших виплат), а також по виплаті доходів по акціях і інших цінних паперів даної організації здійснюється на рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці". Цей рахунок, як правило, пасивний. За кредитом рахунка відображають нарахування з оплати праці, допомог за рахунок відрахувань на державне соціальне страхування, пенсій та інших аналогічних сум, а також доходів від участі в організації, а за дебетом - утримання із нарахованої суми оплати праці та доходів, видачу належних сум працівникам і виплачені вчасно суми оплати праці та доходів. Сальдо цього рахунку, як правило, кредитове і показує заборгованість організації перед робітниками і службовцями по заробітній платі та інших зазначеними платежами.

Операцію з нарахування і розподілу оплати праці, що включається у витрати виробництва та обігу, оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 20 "Основне виробництво" (оплата праці виробничих робітників)

Дебет рахунку 23 "Допоміжні виробництва" (оплата праці робітників допоміжних виробництв)

Дебет рахунку 25 "Загальновиробничі витрати" (оплата праці цехового персоналу)

Дебет рахунку 26 "Загальногосподарські витрати" (оплата праці персоналу адміністрації)

Дебет рахунку 29 "Обслуговуючі виробництва і господарства" (оплата праці працівників обслуговуючих виробництв і господарств) Дебет інших рахунків витрат (28, 44, 45, 91, 97)

Кредит рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці" (на всю суму нарахованої оплати праці).

Нарахування оплати праці по операціях, пов'язаних з заготовлением і придбанням виробничих запасів, устаткування до установки і здійсненням капітальних вкладень, відбивають, як уже зазначалося в двох попередніх розділах, за дебетом рахунків 07, 08, 10, 11, 15 і кредитом рахунка 70.

Допомоги по тимчасовій непрацездатності та інші виплати за рахунок страхових внесків відображають за дебетом рахунка 69 "Розрахунки по соціальному страхуванню і забезпеченню" і кредиту рахунку 70.

Нараховані суми премій, матеріальної допомоги, допомоги, оплати праці по роботах, виробленим за рахунок коштів цільового фінансування і в процесі отримання інших доходів, відображають за дебетом рахунків 91 "Інші доходи і витрати", 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)", 86 "Цільове фінансування" і кредитом рахунка 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Нарахування доходів працівникам організації по акціях і вкладах в його майно оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 84 "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)"

Кредит рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

У деяких організаціях через сезонності виробництва відпустки працівникам надають протягом року нерівномірно. Тому для більш точного визначення собівартості продукції суми, що виплачуються працівникам за відпустки, відносять на витрати виробництва протягом року рівномірними частками незалежно від того, в якому місяці ці суми будуть виплачуватися. Тим самим створюється резерв для оплати відпусток працівникам. Організація може створювати резерв на виплату винагород за вислугу років.

Збережені суми відносять в дебет тих самих рахунків виробничих витрат, на які віднесена нарахована зарплата працівників, і в кредит рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат".

У міру відходу робітників у відпустку фактично нараховані їм суми за відпускний період списують на зменшення створеного резерву. При цьому становлять таку бухгалтерську запис:

Дебет рахунку 96 "Резерви майбутніх витрат"

Кредит рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Такий же записом оформляють нарахування працівникам винагород за вислугу років.

При нарахуванні сум щорічних та додаткових відпусток слід мати на увазі, що нараховані суми відпусток включаються до фонду заробітної плати праці звітного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у звітному місяці. У разі переходу частини відпустки на наступний місяць виплачена працівникам за ці дні сума відпускних відображається у звітному місяці як виданий аванс (за дебетом рахунка 70 і кредитом рахунка 50 "Каса"). В наступному місяці цю суму включають до складу фонду оплати праці і зазвичай відображають записом по нарахуванню відпускних сум (кредит рахунку 70 і дебет рахунків виробничих витрат або рахунку 96).

При натуральній формі оплати праці, тобто видачі працівникам як оплата праці готової продукції, товарів і ін., складають такі бухгалтерські записи:

¬

1) Дебет рахунків 20, 23, 25 і др.¦

¦> на суму нарахованої заробітної плати

Кредит рахунку 70 ¦

-

¬

2) Дебет рахунку 70 ¦ на суму виданої продукції, товарів,

¦> матеріалів в натурі за цінами реалізацію

Кредит рахунків 90, 91 ¦ ції, включаючи ПДВ та акцизний податок

-

¬

3) Дебет рахунків 90, 91 ¦ на виробничу собівартість го-

¦> готової продукції, фактичну себе-

Кредит рахунків 43, 41, 10 ¦ вартості товарів і матеріалів, ви-

- даних в порядку натуральної оплати

Утримання із сум нарахованої оплати праці списують з кредиту відповідних рахунків в дебет рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці".

Видачу сум заробітної плати та допомог оформляють наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Кредит рахунку 50 "Каса".

Не отримана вчасно вести оформляється наступній бухгалтерської записом:

Дебет рахунку 70 "Розрахунки з персоналом з оплати праці"

Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними дебіторами і кредиторами", субрахунок "Розрахунки за депонованих сум".

Залишки не виданої вчасно зарплати (задепонованих сум) після закінчення трьох днів повинні бути здані в банк на розрахунковий рахунок. При цьому становлять таку бухгалтерську запис:

Дебет рахунку 51 "Розрахункові рахунки"

Кредит рахунку 50 "Каса".

Облік розрахунків з депонентами ведуть у книзі обліку депонованої заробітної плати, що заповнюється за даними реєстру невиданий заробітної плати. Книгу відкривають на рік. Для кожного депонента в ній відводять окремий рядок, в якій вказують табельний номер депонента, його прізвище, ім'я, по батькові, депоновану суму та відмітки про її видачу. Суми, що залишилися на кінець року невиплаченими, переносять в нову книгу, що відкривається також на рік.

Подальшу виплату депонованої заробітної плати здійснюють за видатковим касовим ордером і відображають за дебетом рахунка 76 і кредитом рахунка 50 "Каса".

Останнім часом багато організацій виплачують заробітну плату працівникам з використанням банківських пластикових карт. Кожному працівнику в цьому випадку відкривається банківський рахунок на основі договору, що укладається або з працівником, або з роботодавцем (за заявою працівника).

Після перерахування заробітної плати на банківські рахунки працівників всім їм необхідно видавати розрахунковий листок за формою, затвердженою роботодавцем. При цьому виплата заробітної плати в безготівковій формі повинна здійснюватися не рідше двох разів на місяць. Банки зобов'язані здійснити перерахування грошових коштів клієнта не пізніше наступного операційного дня після отримання відповідного платіжного документа.

Витрати по видачі та обслуговування банківських карт несе або роботодавець, або працівник (з його згоди), або роботодавець і працівник одночасно.

Всі витрати організації, пов'язані з веденням банківських рахунків і видачею банківських карт, слід включати до складу інших витрат, а в податковому обліку - до складу позареалізаційних витрат. Сума цих витрат зменшує оподатковуваний прибуток організації. В організаціях, які застосовують спрощену систему оподаткування, зазначені витрати доцільно включити до витрат, пов'язані з оплатою послуг кредитних організацій.

Операції з виплати заробітної плати за пластиковими картками оформляють такими бухгалтерськими записами:

¬

Дебет рахунку 91 "Інші доходи і витрати" ¦ на суму витрат по оформленню

¦> карток і по обслуговуванню

Кредит рахунку 76 "Розрахунки з різними ¦ карткових рахунків

дебіторами і кредиторами "¦

-

¬

Дебет рахунку 76 ¦

¦> на перераховані суми

Кредит рахунку 51 "Розрахункові рахунки" ¦ зазначених вище витрат

-

¬

Дебет рахунку 57 "Переклади в шляху" ¦

¦> перераховані кошти для

Кредит рахунку 51 ¦ зарахування на карткові рахунки

-

¬

Дебет рахунку 70 "Розрахунки з персоналом ¦

по оплаті праці "¦ відображена виплата заробітної

¦> плати працівникам (при

Кредит рахунку 57 ¦ отриманні підтвердження банку)

-

 
 Від автора |  Види господарського обліку |  Визначення та основні завдання бухгалтерського обліку |  Користувачі бухгалтерської інформації |  Об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація |  Оцінка майна та зобов'язань |  Документування господарських операцій |  Рахунки і подвійний запис |  Синтетичний і аналітичний облік |  аналітичні рахунки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати