Головна

Правове регулювання необоротних активів

  1.  I. Правове становище трудящих жінок.
  2.  II. Розрахувати обсяги реактивів для приготування буферного розчину.
  3.  III. Антициклічної регулювання економіки.
  4.  III. Завдання і правове становище ГО-РВВС.
  5.  Автоматизація та регулювання технологічним процесом
  6.  Адміністративне регулювання - різноманітні заходи раціонування, ліцензування та квотування, контролю над цінами, доходами, валютними курсами, облікованим відсотком і т. Д.
  7.  Амортизація нематеріальних активів

Необоротні активи використовуються в господарській діяльності тривалий час (більше одного року), зберігаючи здатність приносити вигоду. До позаоборотних активів відносяться основні засоби, нематеріальні активи, дохідні вкладення в матеріальні цінності, обладнання до установки, вкладення у необоротні активи та інші.

Основні засоби - частина коштів праці, за допомогою яких людина впливає в процесі виробництва на предмет праці з метою вироблення певного товару (робіт, послуг).

Головною рисою основних засобів є те, що вони тривалий час в незмінній натуральній формі функціонують в процесі виробництва і поступово переносять свою вартість на виготовлений продукт у вигляді амортизаційних відрахувань.

У бухгалтерському обліку до основних засобів відносять ту частину коштів праці, яка служить понад рік. Це будівлі та споруди, машини та обладнання, інструменти, транспортні засоби.

Основні засоби експлуатуються в сфері виробництва, сфері обігу і у внепроизводственной сфері, створюючи сприятливі умови для відтворення робочої сили.

Основні засоби відображаються на синтетичному рахунку 01. Правове становище основних засобів регулюється ПБО 6/2001 «Облік основних засобів», затвердженим наказом Мінфіну Росії від 30 березня 2001 № 26н1. Структурно Положення складається з шести розділів і поширюється на всі організації, за винятком кредитних і бюджетних установ.

Положенням встановлюються умови, необхідні при прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів, а саме:

а) використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;

б) Використання протягом тривалого часу, т. е. строку корисного використання тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців.

в) Організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;

г) Здатність приносити організації економічні вигоди (дохід в майбутньому).

Строком корисного використання є період, протягом якого використання основних засобів приносить економічні вигоди (дохід) організації.

У п. 5 Положення наводиться перелік основних засобів: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші об'єкти.

У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

Відповідно до п. 6 ПБО 6/2001 одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Всі кошти праці строком корисного використання понад 12 місяців починаючи з 2002 р підлягають обліку на балансовому рахунку 01 «Основні засоби», менше 12 місяців - на балансовому рахунку 10 «Матеріали».

У п. 7 ПБО 6/2001 закріплено, що основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю, т. Е. Сумі фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків.

Згідно п. 8 ПБО 6/2001 до фактичні витрати з придбання об'єкта основних засобів включаються:

- Суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

- Суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних засобів;

- Реєстраційні збори, державне мито та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

- Митні збори та інші платежі;

- Невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням об'єкта основних засобів;

- Винагорода, що виплачується посередницької організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;

- Відсотки по кредитах банків, отриманим і використаним для придбання об'єктів основних засобів;

- Інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням об'єкта основних засобів.

Найпоширенішим способом надходження основних засобів є їх придбання за плату за договором купівлі-продажу.

Первісна вартість об'єкта основних засобів згідно з п. 14 ПБО 6/2001 може бути змінена тільки в разі добудови, дообладнання, реконструкції, модернізації, часткової ліквідації та переоцінки об'єктів основних засобів.

Оцінка об'єктів основних засобів, вартість яких при придбанні визначена в іноземній валюті, здійснюється згідно з п. 16 ПБО 6/2001 в рублях шляхом перерахунку іноземної валюти за курсом Банку Росії, що діє на дату придбання організацією об'єктів на праві власності, господарського відання, оперативного управління або договору оренди, т. е. на дату прийняття їх до бухгалтерського обліку.

Вартість інших об'єктів основних засобів переноситься на витрати з виробництва та реалізації товарів або продукції, виконання робіт або надання послуг протягом встановленого строку корисного використання через нарахування амортизації. Згідно п. 23 ПБО 6/2001 нарахування амортизації по об'єкту основних засобів не припиняється в усі час його використання, крім періоду відновлення (ремонту) тривалістю понад 12 місяців або перекладу на консервацію тривалістю понад три місяці.

Згідно п. 18 ПБО 6/2001 нарахування амортизації об'єктів основних засобів може проводитися одним із таких способів:

- Лінійним способом;

- Способом зменшеного залишку;

- Способом списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

- Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Застосування одного зі способів нарахування амортизації по групі однорідних об'єктів основних засобів виробляється протягом усього строку корисного використання об'єктів, що входять цю групу.

Відповідно до п. 20 ПБО 6/2001 визначення терміну корисного використання об'єкта основних засобів проводиться організацією при прийнятті об'єкта до обліку (введення його в експлуатацію).

Відповідно до п. 1 ст. 258 НК РФ строк корисного використання визначається організацією самостійно на дату введення об'єкта в експлуатацію з урахуванням постанови Уряду РФ від 1 січня 2002 № 1 «Про класифікації основних засобів, що включаються в амортизаційні групи» 1.

У бухгалтерському обліку термін корисного використання основних засобів, придбаних до 1 січня 2002 року, зміні не підлягає (якщо вони не піддавалися модернізації або часткової ліквідації).

Відповідно до п. 26 ПБО 6/2001 відновлення об'єкта основних засобів може здійснюватися за допомогою ремонту, модернізації та реконструкції.

Організація може розлучитися з належним їй об'єктом основних засобів (назавжди або тимчасово) по ряду причин:

- Продаж (реалізація) об'єкта основних засобів іншій особі;

- Передача об'єктів основних засобів у вигляді внеску в статутний капітал інших організацій;

- Ліквідація при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях;

- Інші причини.

Реалізація основних засобів, як правило, здійснюється за договором купівлі-продажу.

У бухгалтерському обліку фінансовим результатом від реалізації об'єкта основних засобів визнається різниця між його продажною ціною і залишковою вартістю об'єкта, збільшеної на суму понесених організацією витрат.

Фінансовий результат від реалізації об'єкта основних засобів (прибуток або збиток) відображається в бухгалтерській звітності в період передачі права власності від продавця до покупця.

Відповідно до п. 31 ПБО 6/2001 доходи і витрати від списання з бухгалтерського обліку об'єктів основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку в тому звітному періоді, до якого вони належать. Доходи і витрати від списання об'єктів основних засобів з бухгалтерського обліку підлягають зарахуванню на рахунок прибутків і збитків як операційних доходів і витрат.

Пункт 32 ПБУ 6/2001 присвячений розкриттю інформації в бухгалтерській звітності. У бухгалтерській звітності підлягає розкриттю інформація з урахуванням суттєвості.

Нематеріальні активи (НМА) - це облікові об'єкти, що не володіють фізичними властивостями, але дозволяють отримувати підприємству дохід постійно або протягом тривалого терміну їх експлуатації. До нематеріальних активів відносять права користування землею, природними ресурсами, авторські права, патенти, товарні знаки, торгові марки і т. Д. Нематеріальні активи, як і основні засоби, переносять свою вартість на готовий продукт частинами. Використовуються вони в сфері виробництва і сфері обігу.

Нематеріальні активи відображаються на синтетичному рахунку 04. Правове становище нематеріальних активів регулюється ПБО 14/2007

«Облік нематеріальних активів», затвердженим наказом Мінфіну Росії від 27 грудня 2007 р № 153н1.

Положення поширюється на всі комерційні організації, за винятком кредитних організацій та бюджетних установ, включає вісім розділів.

Умови, необхідні для прийняття об'єкта в якості нематеріального активу до бухгалтерського обліку:

а) Об'єкт здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому;

б) Організація має право на отримання економічних вигод, які даний об'єкт здатний приносити в майбутньому;

в) Можливість виділення або відділення (ідентифікації) об'єкта від інших активів;

г) Об'єкт призначений для використання протягом тривалого часу, т. е. строку корисного використання тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;

д) організацією не передбачається продаж об'єкта в теченіе12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він превишает12 місяців;

е) Фактична (первісна) вартість об'єкта може бути достовірно визначена;

ж) Відсутність у об'єкта матеріально-речової форми.

До нематеріальних активів (див. П. 4 ПБО 14/2007) відносяться, наприклад, твори науки, літератури і мистецтва; програми для електронних обчислювальних машин; винаходи; корисні моделі; селекційні досягнення; секрети виробництва (ноу-хау); товарні знаки і знаки обслуговування.

У складі нематеріальних активів враховується також ділова репутація, що виникла в зв'язку з придбанням підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини).

Нематеріальними активами не є: витрати, пов'язані з утворенням юридичної особи (організаційні витрати); інтелектуальні та ділові якості персоналу організації, їх квалі-фикация і здатність до праці.

Відповідно до п. 5 ПБО 14/2007 одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів є інвентарний об'єкт, який представляє сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору про відчуження виключного права на результат інтелектуальної діяльності або на засіб індивідуалізації або в іншому встановленому законом порядку , призначених для виконання певних самостійних функцій.

Як інвентарного об'єкта також може визнаватися і складний об'єкт, що включає кілька охоронюваних результатів інтелектуальної діяльності.

Відповідно до п. 6 ПБО 14/2007 нематеріальний актив приймається до бухгалтерського обліку за фактичною (первісної) вартості, визначеної за станом на дату прийняття його до бухгалтер-ському обліку.

Фактичної (первісної) вартістю нематеріального активу визнається сума, обчислена в грошовому вираженні, що дорівнює величині оплати в грошовій і іншій формі або величині кредиторської заборгованості, сплачена або нарахована організацією при придбанні, будівництві активу і забезпеченні умов для використання активу у запланованих цілях (див. П . 7 ПБО 14/2007).

Зміна фактичної (первісної) вартості нематеріального активу, за якою він був прийнятий до бухгалтерського обліку, допускається тільки у випадках переоцінки та знецінення нематеріальних активів (див. П. 16 ПБО 14/2007).

Вартість нематеріальних активів з визначеним строком корисного використання погашається за допомогою нарахування амортизації протягом строку їх корисного використання.

За нематеріальних активів з невизначеним строком корисного використання амортизація не нараховується (див. П. 23 ПБО 14/2007).

При прийнятті нематеріального активу до бухгалтерського обліку організація визначає термін його корисного використання. Строком корисного використання є виражений в місяцях період, протягом якого організація передбачає використовувати нематеріальний актив з метою отримання економічної вигоди (або для використання в діяльності, спрямованої на досягнення цілей створення некомерційної організації) відповідно до п. 25 ПБО 14/2007).

Для окремих груп нематеріальних активів строк корисного використання може визначатися виходячи з кількості продукції або іншого натурального показника обсягу робіт, очікуваного до отримання в результаті використання активів цього об'єкта.

При цьому визначення терміну корисного використання нематеріальних активів проводиться виходячи з:

- Терміну дії прав організації на результат інтелектуальної діяльності або засіб індивідуалізації і періоду контролю над активом;

- Очікуваного терміну використання активу, протягом якого організація зможе отримувати економічні вигоди.

Визначення щомісячної суми амортизаційних відрахувань по нематеріального активу здійснюється одним з наступних способів:

- Лінійним способом;

- Способом зменшеного залишку;

- Способом списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Вартість нематеріального активу, який вибуває або не здатний приносити організації економічні вигоди в майбутньому, підлягає списанню з бухгалтерського обліку (п. 34 ПБО 14/2007).

Відповідно до п. 37 ПБО 14/2007 відображення в бухгалтерському обліку організації операцій, пов'язаних з наданням (отриманням) права використання результату інтелектуальної діяльності або засоби індивідуалізації (за винятком права використання найменування місця походження товару), здійснюється на підставі ліцензійних договорів, договорів комерційної концесії та інших аналогічних договорів.

При розкритті в бухгалтерській звітності інформації про нематеріальні активи окремо розкривається інформація про нематеріальні активи, створених самою організацією (див. П. 41 ПБО 14/2007).

Відповідно до п. 42 ПБО 14/2007 для цілей бухгалтерського обліку вартість придбаної ділової репутації визначається розрахунковим шляхом як різниця між купівельною ціною, що сплачується продавцю при придбанні підприємства як майнового комплексу (в цілому або його частини), та сумою всіх активів і зобов'язань по бухгалтерського балансу на дату його покупки (придбання).

Довгострокові вкладення в матеріальні цінності відображаються на синтетичному рахунку 03 відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 № 94н1. Довгострокові вкладення в матеріальні цінності - це матеріальні цінності, придбані організацією для надання за плату в тимчасове користування з метою отримання доходу.

Рахунок 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» призначений для узагальнення інформації про наявність та рух вкладень організації в частину майна, будівлі, приміщення, обладнання та інші цінності, що мають матеріально-речову форму (т. Е. Матеріальні цінності), що надаються організацією за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) з метою отримання доходу.

Матеріальні цінності, придбані (надійшли) організацією для надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування), приймаються до бухгалтерського обліку на рахунку 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» за первісною вартістю виходячи з фактично зроблених витрат на придбання їх, включаючи витрати з доставки, монтажу і установці.

Матеріальні цінності, придбані (надійшли) організацією для надання за плату в тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) з метою отримання доходу, приймаються до бухгалтерського обліку за дебетом рахунка 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» в кореспонденції з рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи ».

Амортизація матеріальних цінностей, що надаються у тимчасове користування (тимчасове володіння і користування) з метою отримання доходу, враховується на рахунку 02 «Амортизація основних засобів» відокремлено.

Для обліку вибуття (продажу, списання, часткової ліквідації, передачі безоплатно та ін.) Матеріальних цінностей, які обліковуються на рахунку 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності», до нього може відкриватися субрахунок «Вибуття матеріальних цінностей». У дебет цього субрахунка переноситься вартість вибуває об'єкта, а в кредит - сума накопиченої амортизації. Після закінчення проце-дури вибуття залишкова вартість об'єкта списується з рахунку 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» на рахунок 91 «Інші доходи і витрати».

Аналітичний облік за рахунком 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності» ведеться за видами матеріальних цінностей, орендарям та окремих об'єктах матеріальних цінностей.

Вкладення у необоротні активи відображаються на синтетичному рахунку 08 відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності організацій, затвердженим наказом Мінфіну Росії від 31 жовтня 2000 № 94н. Рахунок служить для обліку витрат на придбання основних засобів, нематеріальних активів, дохідних вкладень в матеріальні цінності.

Рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи» призначений для узагальнення інформації про витрати організації в об'єкти, які згодом будуть прийняті в бухгалтерському обліку в якості основних засобів, земельних ділянок та об'єктів природокористування, нематеріальних активів, а також про витрати організації по формуванню основного стада продуктивного та робочої худоби (крім птиці, хутрових звірів, кролів, сімей бджіл, службових собак, піддослідних тварин, які враховуються у складі коштів в обороті).

До рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» можуть бути відкриті субрахунка:

08-1 «Придбання земельних ділянок»;

08-2 «Придбання об'єктів природокористування»;

08-3 «Будівництво об'єктів основних засобів»;

08-4 «Придбання об'єктів основних засобів»;

08-5 «Придбання нематеріальних активів»;

08-6 «Переклад молодняку ??тварин в основне стадо»;

08-7 «Придбання дорослих тварин»;

08-8 «Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт».

На субрахунку 08-1 «Придбання земельних ділянок» враховуються витрати з придбання організацією земельних ділянок.

На субрахунку 08-2 «Придбання об'єктів природокористування» враховуються витрати з придбання організацією об'єктів природокористування.

На субрахунку 08-3 «Будівництво об'єктів основних засобів» враховуються витрати зі зведення будинків і споруд, монтажу обладнання, вартість переданого в монтаж обладнання та інші витрати, передбачені кошторисами, кошторисно-фінансовими розрахунками та титульними списками на капітальне будівництво (незалежно від того, здійснюється це будівництво підрядним або господарським способом).

На субрахунку 08-4 «Придбання об'єктів основних засобів» враховуються витрати з придбання обладнання, машин, інструменту, інвентарю та інших об'єктів основних засобів, які потребують монтажу.

На субрахунку 08-5 «Придбання нематеріальних активів» враховуються витрати на придбання нематеріальних активів.

За дебетом рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи" відображаються фактичні витрати забудовника, що включаються до первісної вартості об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших відповідних активів.

Сформована первісна вартість об'єктів основних засобів, нематеріальних активів та інших прийнятих в експлуатацію та оформлених у встановленому порядку активів списується з рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» в дебет рахунків 01 «Основні засоби», 03 «Прибуткові вкладення в матеріальні цінності», 04 « нематеріальні активи »та ін.

На субрахунку 08-6 «Переклад молодняку ??тварин в основне стадо» враховуються витрати з вирощування та організації молодняку ??продуктивної і робочої худоби, перекладного в основне стадо.

На субрахунку 08-7 «Придбання дорослих тварин» враховується вартість дорослого і робочої худоби, придбаного для основного стада або отриманого безоплатно, включаючи витрати на його доставку.

Молодняк тварин, що перекладається в основне стадо, оцінюється за фактичною собівартістю. Молодняк всіх видів продуктивного та робочої худоби, що переводиться в основне стадо, списується протягом року з рахунку 11 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі» в дебет рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» за вартістю, яка значиться на початок звітного року, з приєднанням планової собівартості приросту або приросту за період з початку звітного року до моменту переведення тварин в основне стадо. При переведенні молодняку ??в основне стадо дебетується рахунок 01 «Основні засоби» і кредитується рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи». В кінці звітного року після складання звітної калькуляції різниця між вказаною вартістю перекладеного протягом звітного року молодняка худоби і його фактичною собівартістю списується додатково і сторнируется з рахунку 11 «Тварини на вирощуванні і відгодівлі» на рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи» при одночасному уточнення оцінки худоби на рахунку 01 «Основні засоби».

Придбані дорослі тварини оприбутковуються за дебетом рахунка 08 «Вкладення у необоротні активи» за фактичною собівартістю їх придбання, включаючи витрати з доставки. Дорослі тварини, отримані безоплатно, приймаються до бухгалтерського обліку за ринковою вартістю, до якої додаються фактичні витрати з доставки їх в організацію.

Витрати за завершеними операціями формування основного стада списуються з рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» в дебет рахунку 01 «Основні засоби».

На субрахунку 08-8 «Виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт» враховуються витрати, пов'язані з виконанням науково-дослідних, дослідно-конст-рукторскіх і технологічних робіт.

Витрати по науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам, результати яких підлягають застосуванню у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб організації, списуються з кредиту рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи» в дебет рахунку 04 «Нематеріальні активи ».

Витрати по науково-дослідним, дослідно-конструкторським і технологічним роботам, результати яких не підлягають застосуванню у виробництві продукції (виконанні робіт, наданні послуг) або для управлінських потреб або щодо яких не отримано позитивні результати, списуються з кредиту рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи »в дебет рахунку 91« Інші доходи і витрати ».

Сальдо за рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи» відображає величину вкладень організації у незавершене будівництво, незакінчені операції придбання основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів, а також формування основного стада.

При продажу, передачі безоплатно та ін. Вкладень, які обліковуються на рахунку 08 «Вкладення у необоротні активи», їх вартість списується в дебет рахунку 91 «Інші доходи і витрати».

Аналітичний облік за рахунком 08 «Вкладення у необоротні активи» ведеться:

- За витратами, пов'язаними з будівництвом і придбанням основних засобів, - по кожному будується або купується об'єкту основних засобів. При цьому побудова аналітичного обліку повинна забезпечити можливість отримання даних про витрати на будівельні роботи та реконструкцію; бурові роботи; монтаж обладнання; обладнання, яке потребує монтажу; обладнання, яке не потребує монтажу, також на інструменти та інвентар, передбачені кошторисами на капітальне будівництво; проектно-вишукувальні роботи; інші витрати по капітальних вкладеннях;

- За витратами, пов'язаними з придбанням нематеріальних активів, - по кожному придбаному об'єкту;

- За витратами, пов'язаними з формуванням основного стада, - за видами тварин (велика рогата худоба, свині, вівці, коні і т. Д.);

- По видатках, що з виконанням науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт, - за видами робіт, договорами (замовленнями).
 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |  ПОНЯТТЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ЗАВДАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. КОРИСТУВАЧІ бухгалтерської ІНФОРМАЦІЇ. |  ЗАКОНОДАВЧІ ВИМОГИ ДО БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. |  Правове регулювання КАПІТАЛУ І РЕЗЕРВІВ |  Правове регулювання кредиторської ЗОБОВ'ЯЗАНЬ |  ПОНЯТТЯ І нормативного регулювання ФІНАНСОВОГО І УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК підсистем ОБЛІКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО. |  Правове регулювання І ОСОБЛИВОСТІ статистичного обліку ЯК ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ В ОРГАНІЗАЦІЇ. |  ПОНЯТТЯ І нормативного регулювання ОПЕРАТИВНОГО ОБЛІКУ ЯК ВИДУ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ |  СУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА. |  СУЧАСНИЙ СТАН НАЦІОНАЛЬНИХ І про бухгалтерський облік, ПРИЙНЯТИХ У РФ. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати