На головну

До лабораторно-практичних занять з загальної хімії

  1.  I. Щодо підготовки до практичних занять
  2.  X. СИМВОЛ РИБИ В алхімії
  3.  Аналіз загальної суми витрат на виробництво.
  4.  Антропогенез. Положення людини в загальній системі природи. Риси, які доводять приналежність людини до кожної систематичної групи.
  5.  Б3. 1. Структура норм Загальної та Особливої ??частини КК. Види норм Загальної частини КК. Види диспозицій і санкцій норм Особливої ??частини КК.
  6.  Базові поняття хімії
  7.  Зап. Конституційні принципи правосуддя. Нормативно-правове регулювання судової системи в РФ. Суди загальної юрисдикції. Арбітражні суди в РФ.
 Вступ
 Контрольні питання
 1. Проектування реляційних баз даних
 1.1. Типи баз даних
 1.2. Нормалізація відносин в РБД
 1.3. Типи зв'язків і ключів в РБД
 Контрольні питання
 2. Створення БД і таблиць в СУБД Access
 2.1. Створення БД в СУБД Access
 2.2. Створення таблиць в режимі констуктор
 Контрольні питання
 3. Організація зв'язків між таблицями і заповнення таблиць
 Контрольні питання
 4. Запити в СУБД Access
 4.1. Запит на вибірку даних
 4.2. Створення запиту в режимі конструктор
 4.3. Запит з параметром
 4.4. підсумкові запити
 4.5. Запити з обчислюваним полем
 4.6. перехресні запити
 4.7. запит в режимі SQL
 Контрольні питання
 5. Форми в СУБД Access
 5.1. Створення форм на основі майстри форм
 5.2. побудова діаграм
 5.3. конструктор форм
 Контрольні питання
 6. Звіти в СУБД Access
 Контрольні питання
 література

РОБОТА З базами даних В СУБД ACCESS

Укладач Гурин Микола Іванович

Редактор М. Ф. Мурашко. Коректор Т. Є. Бекіш

Підписано до друку 10.04.2002. Формат 60х84 1/16.

Друк офсетний. Ум. печ. л. 4,5. Ум. кр.-Отт. 4,5. Уч.-вид. л. 3,9.

Тираж 200 прим. Замовлення.

Заклад освіти

«Білоруський державний технологічний університет».

Ліцензія ЛВ № 276 від 15.04.98. 220050. Мінськ, Свердлова, 13а.

Надруковано на ротапринті Білоруського державного

технологічного університету. 220050. Мінськ, Свердлова, 13.

Методичні рекомендації

до лабораторно-практичних занять з загальної хімії


Федеральне агентство з охорони здоров'я
 і соціальному розвитку

Північний науковий центр РАМН

Північний державний медичний університет

 
 ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ РОБОТІ СТУДЕНТІВ У лабораторні практикуми СГМУ |  Заняття 2. Будова атома. Хімічна зв'язок і будова молекул |  Заняття 3. Комплексні сполуки та їх властивості |  Заняття 7. Перше ПОЧАТОК (Перший закон) термодинаміки. термохімія |  Заняття 8. Друге ПОЧАТОК (другий закон) термодинаміки. ТЕРМОДИНАМІЧНІ ПОТЕНЦІАЛИ |  Заняття 9. Хімічна кінетика. Каталозі. хімічна рівновага |  Заняття 11. Вчення про розчини. Властивості розчинів електролітів |  Заняття 12. колігативні властивості. Осмос та осмотичний тиск |  Лабораторна робота |  Заняття 13. колігативні властивості. закон Рауля |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати