Головна

SX, SY - среднеквадратические відхилення, змінних X і Y. 2 сторінка

  1.  1 сторінка
  2.  1 сторінка
  3.  1 сторінка
  4.  1 сторінка
  5.  1 сторінка
  6.  1 сторінка
  7.  1 сторінка
 варіант  Обсяг попиту, товару А шт.
 Ціна одиниці товару Б
 88,39  94,73  99,21  105,1  108,8  107,1  102,5  110,2  105,9  111,3
 96,82  101,9  105,4  110,0  112,8  111,5  108,0  113,9  110,6  114,8
 104,5  108,3  110,9  114,3  116,3  115,4  112,8  117,3  114,8  117,7
 111,8  114,3  116,0  118,2  119,5  118,9  117,2  120,0  118,5  120,4
 118,5  119,8  120,6  121,7  122,3  122,1  121,2  122,6  121,9  122,8
 125,0  125,0  125,0  125,0  125,0  125,0  125,0  125,0  125,0  125,0
 Річний рівень доходів споживачів, грн.

Крім того, є дані про зміну обсягу попиту на товар А зі зміною рівня доходів споживачів, які наведені в тій же таблиці.

Використовуючи наведені в таблиці 20 дані, визначте:

коефіцієнт перехресної еластичності попиту на товар А зі зміною ціни товару Б;

чи є товар А заміщує або доповнює товар Б;

коефіцієнт еластичності попиту на товар А зі зміною доходів споживачів.

Методичні рекомендації до виконання завдань 15 - 16

На практиці для характеристики особливостей кривої попиту зазвичай використовують відносний показник еластичності - коефіцієнт цінової еластичності,який розраховується за формулою:

,

де e D / Pкоефіцієнт цінової еластичності;

 - Зміна обсягу попиту;

 - Зміна ціни на продукцію.

Для визначення коефіцієнта цінової еластичності зазвичай визначається відрізок кривої попиту, на якому лежить точка існуючого попиту. При цьому обсяг попиту (  ) І ціна (  ) Характеризують середину інтервалу, на якому вимірюють DQ и DP:

; .

Сутність розрахунку цінової еластичності проілюстрована на рис. 5.

Мал. 5 - Сутність розрахунку цінової еластичності попиту

Розрахунок коефіцієнта цінової еластичності рекомендується проводити в табличній формі. Цінова еластичність попиту на певний товар залежить від його відмітних властивостей, які представляють цінність для покупця. Чим вище корисність цих властивостей для споживача, тим їм важче замістити даний товар в споживанні, і це дає підприємству деяку частку «ринкової влади» і можливість встановлювати більш високу ціну.

З урахуванням цінової еластичності попиту на продукцію підприємства може бути розрахована оптимальна ціна на цю продукцію, тобто визначено її єдине значення, що максимізує прибуток підприємства. Оптимальна ціна на продукцію підприємства може бути розрахована наступним чином:

,

де С - прямі витрати на виробництво одиниці продукту;

 - Цінова еластичність попиту на продукцію підприємства.

На попит, який пред'являється на продукцію підприємства, крім його власної ціни можуть також впливати ціни на товари-заступники і рівень доходів споживачів.

Зростання цін на один продукт викликає зростання попиту на товари, які заміщають його в споживанні і навпаки, як показано на рис. 6.

Мал. 6 - Сутність поняття перехресної еластичності попиту

Зміни обсягу попиту певного продукту по відношенню до зміни цін на інший продукт називається перехресної (взаємної) еластичністю, Яка розраховується за такою формулою:

,

де e D А / Бкоефіцієнт перехресної еластичності попиту на продукти А і Б;

QA - Обсяг попиту на продукт А;

PБ - Ціна продукту Б.

Для товарів, що заміщають один одного в споживанні, перехресна еластичність зазвичай позитивна, а для доповнюючих один одного - негативна.

З ростом (зниженням) доходів покупців обсяг попиту на продукт також не залишається незмінним. Він зростає (знижується) при всіх рівнях цін, як показано на рис. 7.

Однак це не означає пропорційного зростання обсягів попиту зі зростанням доходів. Зміни попиту можуть бути різні при різних змінах доходів. Для кількісної характеристики цих змін використовується коефіцієнт еластичності попиту за доходами, Який розраховується за формулою:

,

Мал. 7 - Сутність еластичності попиту за доходами

де e D / Rкоефіцієнт еластичності попиту за доходами;

Q - обсяг попиту;

R - величина доходу.

завдання 17

На ринку представлені чотири конкуруючі марки комп'ютера, які реалізуються їх виробниками за різними цінами і утримують різні частки ринку.

В результаті дослідження ринку було визначено склад атрибутів, які споживачі використовують в якості критеріїв вибору комп'ютерів, важливість для них кожного з атрибутів і оцінки рівня відчутного присутності атрибутів в кожній з марок. Вихідні дані, представлені в табл. 21.

Таблиця 21

Вихідні дані для розрахунку ціни на основі відчутною цінності товару

 атрибути  важливість  марки товару
А Б В Г
 Частка ринку, що утримується маркою,%  
 Ринкова ціна, грн.  
 Варіант 1
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому
 Варіант 2
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому
 варіант 3
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому

Продовження таблиці 21

 варіант 4
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому
 варіант 5
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому
 варіант 6
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому
 варіант 7
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому
 варіант 8
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому
 варіант 9
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому
 варіант 10
 продуктивність процесора
 Можливості роботи з графікою
 ресурси пам'яті
 післяпродажний сервіс
 Доставка додому

Використовуючи наведені в таблиці вихідні дані, визначте

оптимальний рівень ціни на кожну з марок комп'ютера, з відчутною споживачами корисності товару.

Методичні рекомендації до виконання завдання 17

Основна ідея методів встановлення цін на основі відчутної цінності товару полягає в наступному: рівень прийнятною для споживача ціни на продукт повинен визначатися сприймається цінністю цього товару.

Сприйнята цінність продукту - це наслідок процесу формування позиції покупця по відношенню до товару, який детально розглядався в темі, присвяченій аналізу відповідної реакції ринку. Для визначення ціни на основі сприймають цінності продукту слід згадати такі поняття, яккомпенсаційна модель формування позиції покупця (див. методичні рекомендації до виконання завдання 2). Практичне значення показників позиції покупців полягає в тому, що вони можуть розглядатися в якості запобіжного сприймається споживачами цінності кожної марки товару і використовуватися для визначення ціни продукції з урахуванням його сприймають цінності.

Щоб ціна кожної з оцінюваних марок була прийнята ринком, вона повинна бути зменшена або збільшена по відношенню до середньої ринкової ціни пропорційно цінності цієї марки для споживача.

На першому етапі слід зробити розрахунок показників позиції для кожної з порівнюваних марок продукту. На другому етапі слід розрахувати середньозважене значення показників позиції для всіх представлених на ринку марок з урахуванням часток ринку, які утримує кожної з них по формулі:

,

де  - Середньозважене значення показників позиції для всіх представлених на ринку марок однієї товарної групи;

Ai - Показник позиції споживача стосовно i -й марці;

PMi - Частка ринку, що утримується i -ої маркою;

n - число порівнюваних марок продукту.

Аналогічним чином слід розрахувати середньозважене значення ціни на продукти, представлені на ринку різними марками.

На наступному етапі необхідно визначити кількість грошових одиниць середньої ринкової ціни, що припадають на одиницю середньозваженого показника позиції для порівнюваних марок (вартісну оцінку одиниці корисності продукту).

,

де p ? - вартісна оцінка одиниці корисності продукту;

 - Середньозважене значення ціни для всіх представлених на ринку марок однієї товарної групи.

На завершальному етапі розрахунку слід розрахувати значення цін на кожну з конкуруючих марок з урахуванням їх сприймають споживачами цінності шляхом множення отриманої вартісної оцінки одиниці корисності продукту p ? на показник позиції споживача стосовно кожної з марок.

завдання 18

Для встановлення оптимальної ціни на свій продукт підприємство провело опитування споживачів. В ході опитування споживачі вказували максимально і мінімально прийнятну для них ціну на продукт підприємства. Результати опитування наведені в таблиці 22. Використовуючи дані таблиці 22,

побудуйте на одному графіку дві криві, що відображають кількості покупців, які при кожному можливому рівні ціни вказували його як мінімально і максимально прийнятний для них;

визначте ціну, при якій продукт згодні купувати максимальну кількість покупців;

Використовуючи дані таблиці 23,

визначте ціну, яка максимізує прибуток підприємства ..

Методичні рекомендації до виконання завдання 18

У різних споживачів одна і та ж ціна на продукт може викликати різні суб'єктивні відчуття.

Таблиця 22

Результати опитування покупців

 Ціна  Число покупців, які вказали ціну, як мінімально прийнятну  Число покупців, які вказали ціну, як максимально прийнятну
 варіанти  варіанти

Таблиця 23

Собівартість одиниці продукції

   варіанти
 Собівартість, грн.

Одні з них не згодні купувати продукт нижче певної ціни, оскільки це породжує у них сумніви в якості продукту. Інші ж не готові платити цю ціну, яку нині вважає невиправдано високою. Тому при одному і тому ж рівні ціни реальне число покупців продукту являє собою різницю між числом людей, які вважають ціну невиправдано низькою і невиправдано високою.

Знаючи кількість реальних покупців при кожному рівні ціни, крива попиту на продукт може бути побудована на графіку, на якому вісь 0Х відображає можливі рівні ціни, а вісь 0Y - кількість реальних покупців при кожному можливому рівні ціни.

Після цього нескладно розрахувати обсяг виручки при кожному рівні ціни і загальну собівартість, а отже, і прибуток від реалізації продукції. На основі таких розрахунків підприємство може визначити такий рівень ціни на продукт, який забезпечить йому максимальний прибуток.

завдання 19

При встановленні цін на свій продукт підприємство дотримується гнучкої цінової політики. У мережі роздрібної торгівлі товар продається за єдиною ціною, але якщо покупець надасть купон, вирізаний з рекламного оголошення підприємства в місцевих газетах, він може бути йому проданий за ціною зі знижкою зазначеної в купоні.

У таблиці 24 наведені дані про обсяги попиту на товар при різних рівнях цін і собівартості товару.

Використовуючи дані таблиць 24 і 25, розрахуйте:

Таблиця 24

Параметри кривої попиту на продукцію

 Варіант 1  Варіант 2  варіант 3  варіант 4  варіант 5
 Ціна  обсяг попиту  Ціна  обсяг попиту  Ціна  обсяг попиту  Ціна  обсяг попиту  Ціна  обсяг попиту
 варіант 6  варіант 7  варіант 8  варіант 9  варіант 10

 
 завдання 4 |  Тема 4. Маркетингові дослідження |  SX, SY - среднеквадратические відхилення, змінних X і Y. 4 сторінка |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати