На головну

види сировини

  1.  Угруповання проявів ювелірного сировини
  2.  Класифікація сировини
  3.  Родовища ювелірного сировини в основних ефузивних породах
  4.  РОДОВИЩА ЮВЕЛІРНОГО СИРОВИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З діагенез
  5.  МЕХАНІЗАЦІЯ ПЕРЕРОБКИ льоносировина
  6.  Світові ресурси мінерального палива і сировини

3.1.1. Природне неорганічне сировину (нерудні корисні копалини)

сировина - Це вихідні речовини або суміші, які переробних в будівельні матеріали або вироби.

сировина ® переробка ® готовий матеріал (виріб)

Склад і властивості сировини - важливі фактори, що визначають спосіб переробки і якість будівельного матеріалу.

Основними сировинними матеріалами для виробництва будівельних матеріалів є природні матеріали.

Найбільш широко використовується неорганічне природ ное сировину (нерудні матеріали), які за хімічним з- ставу є оксидами (SiO2), силікатами і алюмосіліка- тами лужних і лужноземельних металів (Na, K, Ca, Mg), карбонатами і сульфатами кальцію і магнію . У меншому обсязі використовується органічна сировина (деревина, нафта, вугілля, газ).

Крім того, в якості основного компонента сировинної суміші або добавок можуть використовуватися побічні продукти різних галузей промисловості (відходи).


сировина


природна сировина


Побічні продукти промисловості (відходи)


Неорганічне Органічне (вуглеводні)

руди Нерудна

(Оксиди, силікати, алюмосі- Лікаті, карбонати, сульфати)

Природне неорганічне сировину (нерудні корисні іско паєм)

До цього виду відносяться широко поширені в при- роді гірські породи, що володіють необхідним хімічним і мінеральним складом, багатьма сприятливими фізико хімічними властивостями і привабливим зовнішнім виглядом.

- Особливості складу і властивостей деяких гірських порід, головним чином осадового походження, дозволяють розглядати їх як основну сировинну базу для виробництва в'яжучих речовин (вапна, гіпсу, цементу), кераміки, скла.

- Декоративні властивості інших гірських порід (граніту, габро, мармуру) дозволяють застосовувати їх в якості отделоч- них матеріалів після механічної обробки поверхні.

- Ще одна в великих кількостях використовується група - породи, що знаходяться в природі в пухкому стані (піски, гравій, природний щебінь). Вони практично без переробки використовуються як заповнювачі при виробництві бе- тонних і розчинних сумішей.


Таблиця 3.1.

Приклади використання гірських порід

  Гірська порода  Хімічний склад  застосування
 пісок  Кремені-зем (SiO2)  Заповнювач вбетонную, рас творах  Сировина для полученіястеклянних розплавів
 глина  алюмо-  керамічний  Сировина для кераміки,
 силікати  цегла, кера-  один з сировинних ком
 (SiO2,  мическая плит-  компонентів для отримання
 Al2O3)  ка  ПЦ клінкеру
 граніт  Сілікатиі алюмо- силікати  Блоки, плити, щебінь  Сировина для заполнітелейбетона
 діабаз  Сілікатиі алюмо- силікати  Блоки, плити, щебінь  Сировина для полученіякаменних розплавів
 Відомому няк  Карбонаткальція (СаСО3)  Отделочниепліткі  Сировина для полученіявоздушной вапна, один з сировинних компонентів для отримання ПЦ клінкеру
 мармур  Карбонаткальція (СаСО3)  Обліцовочниепліти, декору-тивний щебінь  Сировина для декоративно-го бетону
 гіпсовий  Двувод-  Оздоблювальні  Сировина для отримання
 камінь  ний  плитки  гіпсових в'яжучих,
 сульфат  один з компонентів
 кальцію  портландцементу
 (СаSО4 ·
 · 2H2O)

3.1.2. Природне органічна сировина

До цієї групи належать різні деревні породи та іншу сировину рослинного походження (стебла очерету, сільськогосподарських культур), нафта, природний газ, кам'яний ний і буре вугілля, торф.

 Природна сировина переробляється за різними техно- гіям з отриманням матеріалів різного призначення.

Природне органічна сировина


Деревина різних порід:

- Лісоматеріали (колоди);

- Пиломатеріали (брус, дос- ки);

- Вироби з деревини (дос- ки для підлоги, плінтуси, віконні та дверні блоки, паркет);

- Деревні вироби (фанера, ДСП і ДВП, деревно шаруваті пластики);

- Клеєні дерев'яні конструкції


Нафта, газ, вугілля, торф:

- Бітуми і дьогті (вяжу- щие для асфальтобето- на, основний компонент покрівельних і гідроізоляційних матеріалів);

- Полімери (сполучні для пластмас - ліно- Леумі, стеклопласті- ки;

- Компонент композіці- ційних матеріалів - полімерцементні бе тонів;

- Модифікують до- надбавки для будівельник- них сумішей;

- Основа для лаків і кра- сік


3.1.3. Вирішення екологічних проблем

при виробництві будівельних матеріалів

Видобуток природного мінеральної сировини для потреб про- мисловості будівельних матеріалів і подальша пере- робка сировини в вироби і матеріали породжують ряд екологічних них проблем.

Виробництво будівельних матеріалів є дуже ма теріалоемкой галуззю. приклади:

- Для виробництва 1000 штук керамічної цегли потрібно приблизно 4 тонни глинистого сировини;

- Для отримання 1 тонни вапна потрібно обпалити 2 тонни вапняку;

- Сотні мільйонів кубометрів піску, гравію та щебеню застосовують щорічно в якості наповнювачів для бето- новий і будівельних розчинів.

Свого часу Радянський Союз посідав друге місце в світі з виробництва нерудних будівельних матеріалів. Щорічний видобуток гірських порід для потреб будівництва і промисловості будівельних матеріалів становила близько 2 млрд тонн.

Оскільки розробка родовищ гірських порід біль ший частиною ведеться відкритим способом, земля виводиться із сільськогосподарського обороту, на великих площах наруша- ються природні рослинні покриви, змінюється природ- ний рельєф місцевості, з'являються вироблення великого обсягів по ма. Поруч із технічною характеристикою родовищем накопичуються розкривні породи, порушується природна рівновага.

В даний час все більшого значення набуває про- блема раціонального використання природної сировини, утилізація побічних продуктів видобутку та переробки гірських по- рід, обсяг яких іноді досягає 80% від обсягу видобутку нерудної сировини.


При виготовленні ділової деревини і виробів з неї про- разуется великий обсяг відходів у вигляді стружки, тирси, кус-кового матеріалу.

Таким чином, одна з екологічних завдань - Максимально повне використання природної сировини і відходів, утворю- ються при його видобутку і переробці.

Використання відходів іноді дозволяє скоротити по- споживання природного сировини. 1 м3ДВП замінює 2,5 м3стро- ганного пиломатеріалу. Прикладом може служити сучасним ний оздоблювальний матеріал ламінат - шаруватий клеєний мате ріал, одержуваний на основі деревостружкових і деревно волокнистих плит - виробів, виготовлених з деревних від- ходів.

Ще одне завдання - Утилізація відходів інших галузей промисловості.

Відходи інших галузей можуть служити замінником при- родного сировини, коли склад відходів близький до необхідного складу сировинних матеріалів або компонентів сумішей.

Найбільш широко використовуваними є відходи тепло- енергетики: золи, шлаки. За своїм складом вони представляють силікати кальцію, алюмосилікати, тобто близькі за складом до вя- жущім речовин, деяких гірських порід. Багато золи і шлаки є активними матеріалами, тобто здатні хі но взаємодіяти з водою, вапном, сульфатами. Це обумовлено не тільки їх складом, що включає ряд активних мінералів, а й особливістю мікроструктури - великим з- триманням стеклофази, тобто аморфного речовини.

Приклади широко використовуваних промислових відходів:


· Відходи видобутку і переробки гірських порід:


Відходи розпилювання та обробки

поверхні ?

Відходи виробництва щебеню (частки з розміром

5-70 мм) ?


декоративні плити з шматків мармурових і гранітних плит (типу «брекчія»);

дроблення на наповнювачі

розсівання з отриманням іскусственно- го піску (розміри частинок

від 0,16 до 5 мм);

помел з отриманням кам'яного борошна (наповнювач асфальтобетонів, мастик, пластмас)


· Відходи обробки деревини:

 неділова деревина Тирса  ??  ДСП, ДВП, фіброліт, арболіт наповнювач в пластмасах, гіпсо-
     бетонних виробах
Відходи теплоенергетики:
 золи ?  добавки в бетонні і растворниесмесі;
     компонент сировинної суміші для
     виробництва ПЦ клінкеру;
     компонент змішаних в'яжучих
 шлаки ?  наповнювачі; компонент змішаних в'яжучих
     (Місцевих, низькомарочних);
     активна мінеральна добавка
     в складі цементу
 Стружка, тріска,

·

Використання відходів має не тільки екологічну, а й економічну сторони:

- В тих регіонах, де немає або недостатньо природного сировини, розширюється сировинна база виробництва буді- вельних матеріалів;

- Знижується вартість будівельних матеріалів, оскільки виключаються або зменшуються витрати на транспорту- вання природного сировини з інших регіонів;


- Вирішується проблема утилізації промислових відходів, виключається необхідність влаштування полігонів для їх зберігання.

Проблеми забруднення навколишнього середовища Використання відходів, а іноді і природної сировини в про-

виробництві будівельних матеріалів може привести до загряз- рівняно повітря промислових і цивільних будівель, атмосфе- ри, а значить, вплинути на здоров'я людини і природу.

джерела забруднення


Сировина (відходи)


технологія


Готовий продукт


 Важкі метали Аерозолі радіоактивних ність


Радіоактивність Пил (кремнезем)

гази

Стічні води


Вимивання важких металів Виділення фенолу, формальдегіду


Найбільш повно в даний час вивчені токсікологі- етичні властивості полімерних будівельних матеріалів, і в меншій мірі проводиться екологічна оцінка матеріалів на основі неорганічної сировини (цемент, стінові матеріали, наприклад шлакоблоки, теплоізоляційні матеріали). До обов'яз- ково випробувань останнім часом стали відносити оцен- ку радіаційних властивостей сировинних матеріалів (наприклад, щебеню) і готових виробів. Для нових видів продукції оціни ються токсиколого-гігієнічні властивості.
 ВСТУП |  Значення будівельних матеріалів |  Класифікація будівельних матеріалів |  стандартизація |  Принципи забезпечення комплексу властивостей |  склад матеріалів |  Приклади використання технологічних добавок |  Класифікація властивостей |  Фізичні властивості |  Механічні властивості будівельних матеріалів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати