Головна

Ефективність використання оборотного капіталу.

  1.  C) всі виникаючі в результаті перекладу курсові різниці визнаються як окремий компонент власного капіталу.
  2.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  3.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
  4.  IV розділ: Результати і ефективність виробництва
  5.  V. Аналіз використання трудових ресурсів
  6.  V1: Собівартість продукції. Ефективність виробничо-господарської діяльності підприємства
  7.  А-з використання вироб-го обладнання

Узагальнюючим показником ефективності використання оборотного капіталу є показник його рентабельності (Роб.к), що розраховується як співвідношення прибутку від реалізації продукції (Прп) або іншого фінансового результату до величини вартості оборотного капіталу (Соб.к):

Роб.к = Прп / Соб.к.

Цей показник характеризує величину прибутку, одержуваної на кожен рубль оборотного капіталу, і відображає фінансову ефективність роботи підприємства, т. К. Саме оборотний капітал забезпечує оборот всіх ресурсів на підприємстві.

У російській господарській практиці оцінка ефективності використання оборотного капіталу здійснюється через показники його оборотності.

Оскільки критерієм оцінки ефективності управління оборотними коштами є фактор часу, використовуються показники, що відображають:

- По-перше, загальний час обороту, або тривалість одного обороту в днях;

- По-друге, швидкість обороту.

Тривалість одного обороту складається з часу перебування оборотного капіталу в сфері виробництва і сфері обігу, починаючи з моменту придбання виробничих запасів і закінчуючи надходженням виручки від реалізації продукції, випущеної підприємством. Іншими словами, тривалість одного обороту в днях охоплює тривалість виробничого циклу і кількість часу, витраченого на продаж готової продукції, і представляє період, протягом якого оборотні кошти проходять усі стадії кругообігу на даному підприємстві.

Тривалість одного обороту (оборотність оборотного капіталу) в днях (ОБоб.к) визначається діленням оборотного капіталу (Соб.к) на одноденний оборот, який визначається як відношення обсягу реалізації (РП) до тривалості періоду в днях (Д) або ж як відношення тривалості періоду до кількості оборотів (Коб):

ОБоб.к = Соб.к: РП / Д = Соб.к х Д / РП = Д / Коб.

Чим менше тривалість періоду звернення або одного обороту оборотного капіталу, тим менше підприємству потрібно оборотних коштів. Чим швидше оборотні кошти роблять кругообіг, тим краще і ефективніше вони використовуються. Таким чином, час обороту капіталу впливає на потребу в сукупному оборотному капіталі. Скорочення цього часу - найважливіший напрям фінансового управління, що веде до підвищення ефективності використання оборотних коштів і збільшення їх віддачі.

Швидкість обороту оборотних коштів за певний період часу - рік, квартал - характеризує прямий коефіцієнт оборотності (Коб). Цей показник відображає число кругообігів, скоєних обіговими коштами підприємства, наприклад, за рік.

Він розраховується як частка від ділення обсягу реалізованої (товарної) продукції (РП) на оборотний капітал (Соб.к), який береться як середня сума оборотних коштів:

Коб = РП / Соб.к.

Прямий коефіцієнт оборотності показує величину реалізованої (товарної) продукції, що припадає на 1 рубль оборотних коштів. Збільшення цього коефіцієнта означає зростання числа обертів і веде до того, що:

- Зростає випуск продукції або обсяг реалізації на кожен вкладений рубль оборотних коштів;

- На той же обсяг продукції потрібна менша величина оборотних коштів.

Таким чином, коефіцієнт оборотності характеризує рівень виробничого споживання оборотних коштів. Зростання прямого коефіцієнта оборотності, тобто збільшення швидкості обороту, що здійснюється оборотними засобами, означає, що підприємство раціонально і ефективно використовує оборотні кошти.

Зниження числа оборотів свідчить про погіршення фінансового стану підприємства.

Зворотний коефіцієнт оборотності або коефіцієнт завантаження (закріплення) оборотних коштів (Кз) показує величину оборотних коштів, що витрачаються на кожен рубль реалізованої (товарної) продукції, і розраховується наступним чином:

Кз = Соб.к / РП = 1 / Коб

Порівняння коефіцієнтів оборотності і завантаження в динаміці дозволяє виявити тенденції в зміні цих показників і визначити наскільки раціонально і ефективно використовуються оборотні кошти підприємства.

Показники оборотності можуть бути обчислені по всіх оборотних коштах і по окремим їх елементам, таким як виробничі запаси, незавершене виробництво, готова і реалізована продукція, кошти в розрахунках і дебіторська заборгованість. Оборотність запасів розраховується як відношення витрат на виробництво продукції до середньої величини запасів, оборотність незавершеного виробництва - як відношення надійшли на склад товарів до середньорічного обсягу незавершеного виробництва, оборотність готової продукції - як відношення відвантаженої чи реалізованої продукції до середньої величини готової продукції. Показник оборотності коштів в розрахунках - це відношення виручки від реалізації до середньої дебіторської заборгованості. Перераховані показники дають можливість провести поглиблений аналіз використання власних оборотних коштів (їх називають приватними показниками оборотності).

Оборотність оборотних коштів може прискорюватися або сповільнюватися.

При уповільненні оборотності в оборот залучаються

додаткові кошти. Ефект прискорення оборотності виражається в скороченні потреби в оборотних коштах у зв'язку з поліпшенням їх використання, їх економії, що впливає на приріст обсягів виробництва і, як наслідок, - на фінансові результати.

Прискорення оборотності веде до вивільнення частини оборотних коштів (матеріальних ресурсів, грошових коштів), які використовуються або для потреб виробництва, або для накопичення на розрахунковому рахунку. В кінцевому підсумку поліпшується платоспроможність і фінансовий стан підприємства.

Для самоперевірки необхідно відповісти на питання:

1. У чому сутність оборотних коштів підприємства і яка їхня роль у відтворювальному процесі?

2. За якими ознаками здійснюється класифікація оборотних коштів підприємства?

3. Який матеріальний склад оборотних виробничих фондів і фондів обігу?

4. Які джерела формування приросту оборотних коштів підприємства?

5. Що являє собою нормування оборотних коштів і в чому його значення?

6. Як визначається ефективність використання оборотних коштів підприємства?

7. Які фактори впливають на величину, склад і структуру оборотних коштів підприємства?

 
 ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ |  Навчально-методичний комплекс |  ВСТУП |  Вивчивши тему 1, студент повинен |  Фінансів підприємств. |  Цілі і функції підприємств в умовах ринку. Фактори, що впливають на ефективне функціонування підприємств і організацію їх фінансової діяльності. |  Державне регулювання фінансової діяльності підприємств в умовах ринку. |  Економічні методи (непрямі) впливу держави на |  Необхідність реформування підприємств в РФ. |  Формування стратегії поведінки підприємства на ринку |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати