Головна

Курс лекцій

  1.  IV. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
  2.  А от щодо відкритих лекцій: дійсно багато хто цікавиться або зганяють?
  3.  В. Н. Васечко, Курс лекцій. 2000р.
  4.  В. Н. Васечко, Курс лекцій. 2000р.
  5.  види лекцій
  6.  Виділяють наступні види лекцій.
  7.  Даний конспект лекцій підготовлений на базі підручника

для студентів спеціальностей

190207 - «Машини та обладнання природооблаштування та захисту навколишнього середовища», 190603.01 - «Сервіс транспортних і технологічних машин і устаткування (Водне господарство)», 120301 - «Землевпорядкування», 120302 - «Земельний кадастр», 250201 - «Лісове господарство», 250203 - «Садово-паркове та ландшафтне будівництво», 270104 - «Гідротехнічне будівництво», 280401 - «Меліорація, рекультивація та охорона земель», 280402 - «Природоохоронне облаштування територій», 280301 - «Інженерні системи сільськогосподарського водопостачання, обводнення і водовідведення», 280302 - «Комплексне використання і охорона водних об'єктів»

Новочеркаськ 2012

УДК 34 (075.8)

ББК 67.0 я 73

Х 984

Рецензенти: А. П. Скорик, док. філософ. наук, док. істор. наук, професор, зав. кафедрою вітчизняної історії та теорії держави і права ЮРГТУ (НПІ);

В. В. Макєєв, док. філософ. наук, канд. юрид. наук,

професор каф. теорії держави і права СКАГС

Гуріна Г. А.

Х 984 Правознавство [Текст]: курс лекцій для студ. спец. 190207 - «Машини та обладнання природооблаштування та захисту навколишнього середовища», 190603.01 - «Сервіс транспортних і технологічних машин і устаткування (Водне господарство)», 120301 - «Землевпорядкування», 120302 - «Земельний кадастр», 250201 - «Лісове господарство», 250203 - «Садово-паркове та ландшафтне будівництво», 270104 - «Гідротехнічне будівництво», 280401 - «Меліорація, рекультивація та охорона земель», 280402 - «Природоохоронне облаштування територій», 280301 - «Інженерні системи сільськогосподарського водопостачання, обводнення і водовідведення», 280302 - «Комплексне використання і охорона водних об'єктів» / Г. А. Гуріна; Новочерк. держ. Меліор. акад. - Новочеркаськ, 2012. - 168 с.

В курсі лекцій в доступній формі викладені основні розділи курсу «Правознавство». У ньому автор, базуючись на аналізі чинного російського законодавства, розкриває не тільки механізми правового регулювання різних сфер суспільних відносин, а й предметно показує зв'язок соціальних, політичних і правових явищ. Одночасно з цим особливий акцент був зроблений на позитивну поведінку особистості в правовому полі суспільних відносин.

Закони та інші нормативно-правові акти наведено станом на 28 січня 2012 р

Ключові слова: основи загальної теорії держави і права; основи конституційного права Росії; основи адміністративного права Росії; основи цивільного права Росії; основи кримінального права України; основи сімейного права Росії; основи трудового права Росії; основи екологічного права.

Передмова

Якісне оновлення російського суспільства і держави здійснюється в формі політико-правової модернізації як сукупності умов, факторів і процесів, що склали альтернативу минулого, в основному радянського періоду розвитку. Одним з компонентів змісту зазначеної модернізації, умовою її ефективності і результатом розвитку виступає правове виховання особистості. Даний компонент виключно важливий для Росії в умовах побудови демократичної правової держави.

В системі соціогуманітарного освіти курс «Правознавство» сприяє розумінню змісту невід'ємних і невідчужуваних прав і свобод людини, що виражаються в тому, що держава пов'язано ними і не повинно на свій розсуд скасовувати або обмежувати їх. Будучи безпосередньо діючими, права і свободи людини і громадянина визначать сенс, зміст і застосування права, діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування і забезпечуються правосуддям. Таке праворозуміння відповідає ідеям демократичної правової держави, бо виховання правосвідомості законослухняного громадянина грунтується на розкритті не так примусового потенціалу права, скільки на його характеристиці, як одного з найважливіших еталонів цивілізованих відносин між людьми.

У пропонованому курсі лекцій в доступній формі викладені основні розділи курсу «Правознавство» відповідно до вимог Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти для студентів неюридичних вузів. У ньому автор, базуючись на аналізі чинного російського законодавства, що зазнало в останні роки істотні зміни, розкриває не тільки механізми правового регулювання різних сфер суспільних відносин, а й предметно показує зв'язок соціальних, політичних і правових явищ.

Даний курс лекцій є допоміжним навчальним матеріалом для самостійної підготовки студентів і покликаний допомогти учням не тільки оволодіти комплексом певних знань, а й сформувати у них високий рівень правосвідомості, громадянської зрілості і громадської активності, глибокої поваги до закону, дбайливого ставлення до соціальних цінностей правової держави, а також сприяти прийняттю конкретних рішень при здійсненні ними професійної діяльності.

При підготовці курсу лекцій автор керувався чинним законодавством Російської Федерації, принципами і нормами міжнародного права, а також матеріалами судової практики.
 Виникнення, поняття і ознаки держави |  Теорії походження держави |  функції держави |  Форма держави: поняття, структура |  Поняття та ознаки права. Право в системі соціальних норм |  Теорії походження права |  Поняття та ознаки норм права |  Структура норм права, їх види і розташування в нормативно-правових актах |  Джерела права, їх види |  Дія нормативно-правових актів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати