Головна

Право як соц. інститут, його характерні риси, місце і роль в житті суспільства

  1.  A) на правій і лівих руках
  2.  Exercise 2. Замініть виділені слова особистими займенниками.
  3.  I. Нормативно-правові матеріали
  4.  I. Нормативні правові акти та інші офіційні документи
  5.  I. Підготовка нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади
  6.  I. Правове становище трудящих жінок.
  7.  I. Страхування життя.

Право - це система встановлених або санкціонованих державою загальнообов'язкових соц. норм, що регулюють дії, поведінку і ставлення людей (їх груп, держ. і громадських органів, організацій і установ) і забезпечених державним прінцжденіем або його загрозою.

Ознаки права, що відрізняють його від інших соц. інститутів:

1. Право носить нормативний характер. Його встановлення відрізняються загальністю і обов'язковістю для всіх членів суспільства, застосовується в рівних масштабах до різних соц. суб'єктам в однакових ситуаціях.

2. Право - не просте і не довільна сукупність соц. норм, а їх складна і досить складна система, що відрізняється своєю цілісністю і конструктивністю.

3. Право - система тільки тих норм, які забезпечені загрозою застосування санкцій з боку держави. Цим перш за все правові соц. норми відрізняються від інших соц. норм - моральних, релігійних, традиційних і ін.

4. Загальнообов'язкова системно-нормативна природа і сутність права зумовлюють його першорядну роль в соц. управлінні, де об'єктами і одночасно суб'єктами такого управління виступають як окремі люди і їх групи, так і соц. інститути та організації. Саме праву належить найважливіша роль в утриманні людей від антісоц. поведінки і забезпеченні виконання їх обов'язків на благо цивілізованого суспільства.

Право не можна ототожнювати з законодавством. Право - це частина об'єктивної соц. реальності, яка існує за межами суспільної свідомості, хоча і відображена їм в правосвідомості. При всьому значенні правосвідомості основу будь-якої правової системи складають правові норми і похідні від них правовідносини.
 Навчальний курс |  СОЦІОЛОГІЯ |  Предмет і структура соціології |  Взаємовідносини соціології з іншими товариств. науками (історія, політологія, правознавство та ін.) |  Значення соціології та її роль в суспільному житті. |  Головні соціологічні парадигми |  О. Конт як засновник соціології (1798-1857) |  Соціологічні погляди Г. Спенсера |  Значення соціології марксизму і її обмеженість |  Соціологізму Еміля Дюркгейма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати