Головна

Соціальні цінності і норми, їх роль в суспільному житті

  1.  F40.1 Соціальні фобії.
  2.  I. Страхування життя.
  3.  I. Тяжка шкода здоров'ю за ознакою небезпеки для життя.
  4.  II. Чи не небезпечний для життя шкоду здоров'ю, який є тяжким за наслідками
  5.  III. Соціальна захищеність і соціальні гарантії
  6.  IV. ВЛАДА ЯК ЯВИЩЕ суспільного життя
  7.  O мети в житті

Найважливішою частиною соц. культури є соц. цінності і норми. Кожне конкретне суспільство, крім загальнолюдських цінностей і норм, має і свої специфічні уявлення про те, що потрібно, важливо, а що ні. У цьому знаходить своє вираження національне, професійне своєрідність культури даного суспільства, соц. чи іншої групи. Соц. цінності - продукт соц. взаємодії людей і їх груп, в процесі якого виявляється здатність того чи іншого соц. явища задовольняти потреби, інтереси особистості, соц. групи або суспільства в цілому і відбувається його оцінка. Вони дозволяють кожному члену суспільства зрозуміти і засвоїти, що в ньому визнається добром, а що злом. Поведінка людей в суспільстві, соц. групі визначається перш за все їх орієнтацією на певні цінності.

Соц. цінності - це більш-менш загальновизнані поведінкові стандарти, тобто колективні суспільством чи соціальною групою переконання з приводу цілей, які необхідно досягти, і тих основних шляхів і засобів, які ведуть до цих цілей. Соц. цінності відповідають на питання, як ставиться до того, що вже є, і до того, що може бути. Категорію «соц. цінності »ввів М. Вебер. Будучи головним елементом соц. регуляції, соц. цінності визначають її загальний, стратегічний напрямок.

В системі соц. регуляції цінності виступають як більш загальний елемент, який є підставою для вироблення іншого, подальшого елемент - соц. норми. Соц. норми є похідними від соц. цінностей і ґрунтуються на них.

Соц. норми - правила поведінки, очікування і стандарти, що регулюють поведінку людей, суспільне життя відповідно до цінностей певної культури і зміцнюють стабільність і цілісність суспільства.

Повторюваність, регулярність певних соц. взаємодій викликають в суспільстві потребу в закріпленні таких загальних норм, які б однаково визначали дії людей і стосунки між ними в соот. ситуаціях. Дотримання цих норм забезпечується в суспільстві звичайно шляхом застосування соц. заохочень і соц. покарань, тобто позитивними і негативними санкціями, який виступає як найбільш конкретний елемент в структурі соц. регуляції. Соц. норми класифікуються за різними підставами. Особливо важливо для ціннісно-нормативної регуляції життя суспільства підрозділ на правові та моральні. Перші проявляються у формі закону, іншого держ. або адміністративного акта, містять чіткі диспозиції і санкції, які здійснюються відповідними органами. Дотримання друге забезпечується силою громадської думки, морального боргу особистості. Соц. норми можуть опиратися не тільки на юридичні та моральні норми, а й звичаї та традиції.
 Навчальний курс |  СОЦІОЛОГІЯ |  Предмет і структура соціології |  Взаємовідносини соціології з іншими товариств. науками (історія, політологія, правознавство та ін.) |  Значення соціології та її роль в суспільному житті. |  Головні соціологічні парадигми |  О. Конт як засновник соціології (1798-1857) |  Соціологічні погляди Г. Спенсера |  Значення соціології марксизму і її обмеженість |  Соціологізму Еміля Дюркгейма |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати