На головну

Узагальнюючий показник ефективності ВИРОБНИЦТВА

  1.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  2.  Середня ПОКАЗНИКИ В РЯДАХ ДИНАМИКИ
  3.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  4.  I. Процесуальні засади призначення і виробництва
  5.  I. Збільшення факторів виробництва при незмінній технології, т. Е. Використання екстенсивних факторів росту.
  6.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.
  7.  III. Проблема вибору в національній економіці. Витрати виробництва.

У міжнародній практиці обґрунтування ефективності інвестиційних проектів використовуються наступні показники:

O чиста поточна вартість;

O рентабельність капіталу;

O внутрішній коефіцієнт ефективності;

O період повернення капітальних вкладень;

O максимальний грошовий відтік;

O точка беззбитковості.

показник чистої поточної вартості визначається як різниця між надходженням і витратою коштів за весь період передбачуваного функціонування підприємства з урахуванням фактора часу. Зазвичай чиста поточна вартість розглядається як норма інвестування капіталу (норма мінімального доходу), що підтверджує доцільність здійснення капітальних вкладень.

рентабельність капіталу - Це відношення чистого прибутку (за вирахуванням податків) до власного капіталу. В умовах ринку рентабельність капіталу характеризує мінімальну норму прибутковості капітальних вкладень

і більш стабільний показник, ніж рентабельність продукції.

Внутрішній коефіцієнт ефективності інвестиційних проектів є граничне значення рентабельності капіталу, при якому стає можливим рівність приток-відтоків готівкових коштів, а сама поточна вартість перетворюється в нульову величину. Проект розвитку підприємства вважається рентабельним, коли внутрішній коефіцієнт ефективності не опускається нижче цієї вихідної норми окупності вкладень. На практиці для більш точного розрахунку внутрішнього коефіцієнта ефективності використовується метод ітераційного підбору його чисельних значень в часі.

Період повернення капітальних вкладень (Термін окупності) - це період часу, необхідний для того, щоб майбутній прибуток підприємства досягла величини здійснених капітальних вкладень. Показник терміну окупності характеризує інтенсивність повернення витрачених коштів на певному інтервалі часу після їх вкладення:

Т= К: П,

де Т- Термін окупності капітальних вкладень, р .;

П - чистий річний прибуток за вирахуванням податків, але з урахуванням амортизації, руб .;

К - капітальні вкладення, руб.

Максимальний грошовий відтік - Це найбільш негативне значення чистої поточної вартості, розрахованої наростаючим підсумком. Показник відображає загальну вартість підприємницького проекту і пов'язує її з джерелами фінансування витрат.

Точка (норма) беззбитковості - Це мінімальний розмір партії продукції, що випускається, тобто рівність доходів від продажів і витрат виробництва. Подальше збільшення обсягу продажів призводить до появи прибутку.

Розвиток будь-якого виробництва завжди вимагає певного часу. Кількісне визначення економічного значення фактора часу грунтується на порівнянні витрат і результатів з часом і спирається на приведення (дисконтування) вартості майбутніх витрат (капітальних вкладень) і результатів {прибутку) до єдиного моменту часу - початкового або кінцевого, тобто до початку здійснення або моменту завершення проекту. На практиці облік чинника часу пов'язаний з використанням коефіцієнта приведення (Дисконтування):

Ввр = (1 + Ед)t,

де ввр- Коефіцієнт приведення різночасових витрат і результатів в такий же вид з метою вимірювання;

Ед- Норма дисконту для порівняння різночасних витрат і результатів, що дорівнює ставці банківського відсотка за кредитні ресурси або внутрішнього коефіцієнту ефективності підприємства,%;

t- рік приведення.

Інший не менш відомий метод оцінки грошових доходів - метод рентабельності, характеризує розмір отриманого прибутку в залежності від обсягу продажів і вартості активів підприємства. До економічних методів регулювання рентабельності підприємства відноситься рентабельність капіталу, рентабельність продукції, рентабельність активів (фондовіддача).

На основі прибутку розраховуються відносні показники:

O рентабельність загальна - Відношення прибутку до середньорічної вартості основних і нормованих оборотних виробничих фондів:

Рзаг = ,

де П6 - балансова

Ос і Проб- - Середньорічна вартість основних і нормованих оборотних виробничих фондів;

O фондовіддача - Це випуск продукції на 1 руб. середньорічної вартості основних фондів:

Фвід =

де Q- випуск продукції.

O фондомісткість - Це середньорічна вартість основних фондів, що припадає на 1 крб. продукції:

Фємк = ,

O Рентабельність продажів (Обороту):

Рп =  100%.

Прибуток (валова чи чиста) і обсяг продажів беруться за один і той самий звітний період, як правило, за один рік;

O Рентабельність основного капіталу:

Рок =  100%;

O Рентабельність власного капіталу:

Рск =  100%.

Рентабельність власного капіталу характеризує ефективність використання капіталу, інвестованого в виробництво за рахунок власних джерел фінансування.

За обсягом продажів судять про масштаби діяльну фірми, її виробничі можливості. Аналіз обсягу продажів за ряд років дає уявлення про ті пах зростання виробництва фірми. Обсяг продажів використовується для визначення оборотності активів підприємства (Коа) І оборотності основного капіталу (Кок):

Коа = ;

Ко к = .

Конкурентоспроможність фірми пов'язана з конкурент здатністю її + продукції. Збільшення обсягу продажів, як правило, веде до збільшення прибутку, зростання показників рентабельності. Завантаження виробничих потужностей, збільшення портфеля замовлень, збільшення капіталу вкладень у виробництво свідчать про підвищений] конкурентоспроможності підприємства.

 
 СТРУКТУРА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. |  СФЕРА, СЕКТОРА, КОМПЛЕКСИ І ГАЛУЗІ |  РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА |  ПІДПРИЄМСТВО У ринкових механізмів |  ПОНЯТТЯ продукту, ТОВАРУ ТА ПОСЛУГ, ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ |  ОСНОВНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА |  ОЦІНКА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА |  Знос І АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА |  ВИКОРИСТАННЯ ОФ |  Показники ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ КОШТІВ ПІДПРИЄМСТВА |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати