На головну

Узагальнена економіко-технологічна модель діяльності проектної (проектно-експлуатаційної) фірми

  1.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
  2.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  3.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  4.  II. Політична сфера життєдіяльності суспільства.
  5.  III. Організація діяльності ПМПК
  6.  IV. Дохід і прибуток підприємницької фірми.
  7.  IV. Модель (ГБ).

У найзагальнішому вигляді комерційна діяльність фірми може бути представлена ??як процес перетворення деякого набору вихідних ресурсів у кінцевий результат. Узагальнений опис такого процесу вимагає використання грошових оцінок всіх елементів, які використовуються в цьому процесі і його результатів.

У будь-якому процесі виробничої діяльності в якості його вихідного моменту можна розглядати забезпеченість ресурсами в необхідному для нормального ходу виробничої діяльності поєднанні (пропорціях), оскільки природним є припущення, що в основу поділу ресурсів покладено принцип їх взаємозамінності. Узагальнена економіко-технологічна модель будь-якого підприємства відображена на рис. 8.1.

При такому підході цілком природним є і виділення в складі ресурсів трьох основних їх видів, трьох факторів виробництва: живого праці, засобів праці і предметів праці, оскільки і по натурально-речовому складу і по функціональної ролі в технологічних процесах відмінності між ними очевидні.


К ресурсів живої праці, Якими володіє фірма, відноситься її персонал, робоча сила, яка визначається як здатність людини до праці. Робоча сила в процесі виробництва споживається у формі витрат живої праці, вимірюваних робочим часом, як природною мірою цілеспрямованої діяльності працівників. Власник фірми, яка використовує найману персонал, стикається з тим, що робоча сила на ринку праці є специфічний товар, що володіє вартістю, що і дозволяє в кінцевому рахунку висловити обсяг затраченої праці в грошовій оцінці. Разом з тим, інтереси підприємця вимагають досить докладної і різнобічної інформації про загальний обсяг наявних ресурсів робочої сили, її якісні характеристики (професійному складі, кваліфікації та ін.) І специфіці формування трудових витрат.

Ресурси засобів праці, Якими володіє фірма, є, з точки зору їх грошової оцінки, її основним капіталом, а з точки зору їх натурально-речового складу є сукупністю різноманітних основних виробничих фондів (в грошовій оцінці це - основні засоби). Інформаційна підсистема, що характеризує ресурси засобів праці, повинна містити показники, що відображають їх загальне наявність, склад за видами (відображаючи джерела походження, функціональне призначення і т.п.), технічний стан (ступінь зносу або придатності) і, нарешті, роль у формуванні витрат виробництва та обігу. Специфічною особливістю засобів праці є їх протягом декількох виробничих циклів. Саме тому кошти праці переносять свою вартість на продукт частинами в міру свого зносу і в витрати виробництва одного виробничого циклу входять тільки в міру відповідної частки свого зносу, в грошовому вираженні визначається відповідною сумою амортизаційних відрахувань.

Ресурси предметів праці фірми - це необхідні для нормального перебігу процесів діяльності запаси сировини, матеріалів, палива та інших матеріальних ресурсів, включаючи напівфабрикати, комплектуючі вироби і запаси товарів, що забезпечують безперебійний хід процесів реалізації. У грошовій оцінці ресурси предметів праці утворюють найважливішу частину оборотного капіталу фірми, в який, крім них, входять кошти в розрахунках, вільні грошові кошти і деякі інші види фінансових активів. Система показників, що характеризує наявність і використання предметів праці, повинна включати дані, що характеризують їх натурально-речовий склад, наявність, надходження і витрату в процесі виробництва, показники ефективності їх споживання та ін., Що дозволяють визначити внесок предметів праці в формування загальної величини витрат фірми.

В рамках сукупності технологічних процесів виробництва, витрати, пов'язані з використанням факторів виробництва (живої праці, засобів і предметів праці), трансформуються не тільки в загальну суму витрат, але і вартість виробленого продукту, яка повинна перевищувати загальну суму витрат, в розмірах, по крайней міру, що задовольняють інтереси власників. Якщо вартість виробленого продукту не фінансуватиме виробництво і вживе заходів до переміщення свого капіталу в іншу, більш для нього вигідну сферу діяльності.

Остаточний результат процесів виробництва і обігу для власника - власника фірми - з'ясовується тільки в момент завершення процесів реалізації товару, тобто в момент надходження грошової виручки, одержуваної від покупців продукції фірми в готівковій або безготівковій формі.

Отримана в результаті завершення циклу виробництва і обігу товару грошова виручка витрачається власником за кількома напрямками і перш за все на відшкодування витрат, пов'язаних з необхідністю відновлення виробництва в колишньому або збільшується обсязі (просте або розширене відтворення), що вимагає вкладення фінансових ресурсів в відновлення запасів предметів праці , в підтримку і відновлення ресурсів засобів праці і, нарешті, на оплату витрат, пов'язаних з поточним (в рамках виробничого циклу) споживанням ресурсів живої праці. Крім того, честь виручки фірми використовується власником в своїх особистих інтересах, для задоволення особистих його потреб, частина ж виручки в порядку, передбаченому податковим та ін. Законодавством, надходить у зовнішнє по відношенню до фірми середу (платежі відсотків за банківськими кредитами і їх погашення, сплата податків, платежі до позабюджетних і спеціальних фондів і т.д.).

В рамках завдання побудови економіко-технологічної моделі виробництва, покликаної відображати зв'язки між ресурсами, витратами і результатами виробництва, а також і процеси розподілу кінцевого результату за окремими напрямами.

Контрольні питання

1. Узагальнена економіко-технологічна модель підприємства (фірми).

2. Основні ресурси, що залучаються до процеси діяльності фірми. Формування витрат фірми.

3. Джерела доходів фірми і механізми їх розподілу.

 
 Кафедра інформаційних систем в економіці |  Розділ II. Процеси проектування і експлуатації економічних корпоративних інформаційних систем .......................................... ..... 23 |  ВСТУП |  інформаційних систем |  Загальна класифікація інформаційних систем |  Корпоративних інформаційних систем |  Стадії життєвого циклу інформаційної системи |  Досягаються за рахунок впровадження ІС |  Склад і структура інформаційних систем |  Частин ІС (на прикладі виробничого підприємства) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати