Головна

VII. актуалізація знань

  1.  I. Донаучний етап розвитку геологічних знань (від давнини до середини XVIII століття).
  2.  А. Маслоу: самоактуалізація
  3.  Актуалізація знань.
  4.  Актуалізація проблеми управління людськими ресурсами
  5.  Актуалізація теми.
  6.  Антропологія як комплекс природних, психічних і соціальних знань про людину.

Тести «Основні генетичні поняття»

1.моногібріднимназивається ...

а) схрещування двох будь-яких особин

б) схрещування двох будь-яких особин, що відрізняються один від одного по одній парі альтернативних ознак

в) схрещування двох будь-яких особин, що відрізняються один від одного по двох парах альтернативних ознак

2. Сукупність генів, отриманих нащадками від батьків, називається ...

а) генотип в) каріотип

б) фенотип г) генофонд

3. Сукупність зовнішніх і внутрішніх ознак, отриманих нащадками від батьків, Називається ...

а) генотип б) фенотип г) генофонд в) каріотип

4. Розщеплення - це...

а) прояв у нащадків ознак одного з батьків

б) явище, при якому частина особин несе домінантний, а частина особин - рецесивний ознака

в) явище спільного успадкування ознак

г) прояв ознаки у особин жіночої статі в одній формі, а у чоловічої в інший

5.альтернативними називаються ...

а) будь-які дві ознаки організму

б) взаємовиключення, контрастні ознаки

в) ознаки гібридів

г) ознаки, що визначаються генами, локалізованими в одній хромосомі

6. домінантним називається ...

а) будь-яка ознака організму

б) ознака, що виявляється у гетерозиготних особин

в) ознака, що не проявляється у гетерозиготних особин

7. рецесивним називається...

а) будь-яка ознака організму

б) ознака, що виявляється у гетерозиготних особин

в) ознака, що не проявляється у гетерозиготних особин

г) ознака, яким одна особина відрізняється від іншої

8. домінуваннямназивається ...

а) спільне успадкування ознак

б) залежність прояву ознак від статі організму

в) наявність у гібридів ознаки одного з батьків

г) ступінь вираженості ознаки

9. алелізм - Це ...

а) явище парності генів

б) явище розщеплення ознак у гібридів

в) явище спільного успадкування ознак

г) переважання у гібридів ознаки одного з батьків

10. Аллельними генами називаються...

а) гени, локалізовані в одній хромосомі

б) гени, локалізовані в різних хромосомах

в) гени, локалізовані в одних і тих же локусах гомологічних хромосом

г) гени, локалізовані в різних локусах гомологічних хромосом

11.Аллель - це...

а) місце гена в хромосомі

б) число генів у хромосомі

в) форма існування гена

г) одна з хромосом гомологи

12.Гомозіготгной називається ...

а) особина, що має дві однакові алелі одного гена

б) особина, що має дві різні аллели одного гена

в) особина, що має велику кількість алелей одного гена

г) кожна особина

13. гетерозиготної називається ...

а) особина, що має дві однакових алелі одного гена

б) особина, що має дві різні аллели одного гена

в) особина, що має велику кількість алелей одного гена

г) кожна особина

14. Особи, в потомстві яких виявляється розщеплення ознаки:

а) гібридні в) гетерозиготні

б) гомозиготні г) гемізиготність

15. Особи, в потомстві яких не виявляється розщеплення ознаки:

а) гібридні в) гетерозиготні

б) гомозиготні г) гемізиготність

16. Основні закономірності спадковості і мінливості вперше встановив в 1865р:

а) Г. Мендель б) Т. Морган в) Г. Де Фриз г) В. Иоганнсен

17. Співвідношення фенотипів, характерне для розщеплення при моногібрідномсхрещуванні, становить:

а) 1: 1 б) 1: 2: 1 в) 3: 1 г) 2: 1

18. Співвідношення генотипів, характерне для розщеплення при моногібрідномсхрещуванні, становить:

а) 1: 1 б) 1: 2: 1 в) 3: 1 г) 2: 1
 Урок №1. |  Словник основних термінів і понять |  Загальні методичні рекомендації щодо вирішення генетичних завдань |  Основні правила, які допомагають у вирішенні генетичних завдань |  завдання №1 |  Визначення генотипу і фенотипу батьків за генотипом і фенотипом нащадків або розщеплення в потомстві. Основні етапи вирішення завдань |  Основні етапи вирішення завдань |  Визначення ймовірності появи потомства з заданою ознакою (Довідковий матеріал) |  Рішення задач (самостійна робота) |  III. Вивчення нового матеріалу |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати