На головну

Основні напрямки та методичні підходи до корекції граматичної будови мови

  1.  Event-менеджмент - поняття, основні методи.
  2.  I. ОСНОВНІ Богословська ПОЛОЖЕННЯ
  3.  I. Основні богословські положення
  4.  I. Основні завдання та напрямки роботи бібліотеки
  5.  I. Основні лінгвістичні джерела.
  6.  I. Основні права громадян
  7.  II. Основні визначення

Основи корекційного навчання розроблені в дослідженнях ряду авторів (Р. Е. Левина, Б. М. Гріншпун, Л. Ф. Спірова, Н. А. Никашина, Г. В. Чиркін, Н. С. Жукова, Т. Б. Филичева , А. В. Ястребова та ін.) формування мови грунтується на наступних положеннях: (18).

- Розпізнавання ранніх ознак ОНР і його вплив на общеепсіхіческое розвиток;

- Своєчасне попередження потенційно можливих відхилень на основі аналізу структури мовної недостатності, співвідношення дефектних і підлягаючих зберіганню ланок мовленнєвої діяльності;

- Облік соціально обумовлених наслідків дефіциту речевогообщенія;

- Облік закономірностей розвитку дитячого мовлення в нормі;

- Взаємопов'язане формування фонетико - фонематических і лексико - граматичних компонентів мови;

- Диференційований підхід в логопедичній роботі з дітьми, що мають ОНР різного походження;

- Єдність формування мовних процесів, мислення і пізнавальної активності;

- Виховний вплив на сенсорну, інтелектуальну і аферентних - вольову сферу.


Діти з ОНР не можуть спонтанно стати на онтогенетичних шлях розвитку мови, властивий нормальним дітям. Корекція мови для них тривалий процес, спрямований на формування мовних засобів, достатніх для самостійного розвитку мовлення в процесі спілкування і навчання. Це завдання реалізується по-різному в залежності від віку де тей, умов їх навчання і виховання, рівня розвитку мови. (18)

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. в книзі «Підготовка дітей із загальним недорозвиненням мови в умовах спеціального дитячого саду» пропонує методику корекційно-педагогічної роботи. Корекційна робота розрахована на два роки, забезпечує оволодіння дітьми самостійної зв'язковою, граматично правильною мовою, фонетичної лексикою рідної мови, а також елементами грамоти, що формує готовність до навчання дітей в загальноосвітній школі. (45)

Система логопедичного впливу, пропонована авторами Н. С. Жукової, Е. М. Мастюкова, Т. Є. Филичева в посібнику «Подолання загального недорозвинення мови в дошкільнят», спирається на поетапність засвоєння дітьми рідної мови при правильному формуванні мовної функції. Весь практичний матеріал дається з поступовим ускладненням. Автори вважають за необхідне паралельно з логопедичної роботою проводити з дітьми заняття з розвитку їх уваги, пам'яті, навичок конструювання, початкових уявлень про число т. П (12)

Ткаченко Т. А. в посібнику «У перший клас без дефектів мовлення» пропонує докладне висвітлення методичних основ корекційно-виховної роботи, в основі якої лежить лексико-граматичний підхід до корекції і розвитку усного мовлення дошкільника. (41)

Посібник Ткаченко Т. А. «Формування лексико-граматичних уявлень» призначене для спільної роботи логопеда, воспита-


телей і батьків, в якому викладена авторська система корекції ОНР у дітей п'ятирічного віку. (43)

У книзі Лалаева Р. І., Серебрякової Н.В. «Формування лексики та граматичного ладу у дошкільників із загальним недорозвиненням мови» представлена ??поетапна логопедична робота по формуванню лексики і граматики у дошкільнят з ОНР. Тут представлені методи і ігрові завдання по формуванню словотворення і словозміни. Виділено три етапи по словозміни і словотвору. (17)

У посібнику Александрової Т. Б. «Практичні завдання по формуванню граматичної будови мови дошкільнят» представлена ??система завдань для дітей з ОНР, на різні лексичні теми, метою яких є зміцнення знань дітей в словоизменении і словотворенні. (1) Метою запропонованого дидактичного матеріалу є залучення батьків до активної участі в корекційної процесі з подолання мовного дефекту у дитини.

Автори посібника «Безперервна система корекції загального недорозвинення мови» Гимон В. І., Туюлайнен Е. Т. пропонують безперервний корекційний процес, рівноправними ланками якого є логопед, вихователь і батьки. У посібнику запропонований тематичний принцип організації навчального матеріалу. (39)

Кожен розділ включає в себе: загальний лексичний і граматичний матеріал, види робіт з розвитку навичок зв'язного мовлення (тематичних ське планування);

- Приблизний зміст логопедичних занять;

- Приблизний зміст завдань вихователю;

- Завдання батькам в логопедическом куточку.


Зміст логопедичної роботи

Основною формою корекційного навчання є логопедичні заняття, які призначаються для систематичного розвитку всіх компонентів мовлення і підготовки до школи. (45)

Передбачаються наступні види занять:

- Заняття з формування лексико-граматичних засобів мови і розвитку зв'язного мовлення;

- Заняття з формування вимови.

Вони включають в себе: формування словникового запасу; граматичної правильності мови і розвиток зв'язного мовлення.

Оскільки прояв мовного недорозвинення у дітей відрізняється великою варіативністю, передбачається індивідуальна робота з подолання стійких мовних недоліків, що перешкоджають успішному засвоєнню матеріалу на фронтальних заняттях. Систематично проводяться з однією дитиною або з 2 - 4 дітьми, що мають однорідні форми мовної патології. (45)

Кількість занять змінюється в залежності від періоду навчання. У I періоді навчання фронтальні заняття по формуванню лексико-граматичних засобів мови і розвитку зв'язного мовлення проводяться два рази на тиждень. У II періоді навчання мовні можливості дітей зростають: заняття проводяться три рази на тиждень. У III періоді акцент переноситься на розвиток самостійної зв'язного мовлення, заняття з формування лексико-граматичних засобів мови проводиться три рази на тиждень.

Основними завданнями корекційного навчання дітей з ОНР IIIуровня є:

- Практичне засвоєння лексичних та граматичних засобів мови;

- Формування повноцінної звукової сторони;

- Підготовка до грамоти; оволодіння елементами грамоти;

- Подальший розвиток зв'язного мовлення.

Дані сучасних психолінгвістичних, психологічних і педагогічних досліджень вимагають побудови системи розвитку мовлення дітей з урахуванням двох психологічних принципів: принципу розвитку і принципу діяльності.

В даний час ці принципи займають провідне місце при розробці змісту і методів навчання мови дітей дошкільного віку.

Формування граматичної правильності мовлення відбувається на основі попередньо засвоєного матеріалу з лексики і фонетики. Воно починається з вправ по розрізнення і зіставлення форм слів. Дітей необхідно навчити прислухатися до закінчення.

Оволодіння граматичними уміннями відбувається в спеціально організованих комунікативних ситуаціях, пов'язаних з досліджуваної тематикою.

При підборі вправ спрямованих на формування граматичних навичок, підбирається лексичний матеріал знайомий дітям.

При навчанні на заняттях широко використовується питально-відповідна форма мови; мовні вправи на основі зразка, даного логопедом.

Робота по корекції і формування граматичної будови мови; здійснюється в мовних групах на всіх заняттях. Специфіка цієї роботи полягає в організації системи вправ по заповненню прогалин в мовному розвитку дитини: вміння аналізувати мовний матеріал, синтезувати мовні одиниці відповідно до законів і нормами мови, узагальнювати отримані знання з урахуванням істотних і несуттєвих ознак. На цій основі у дітей формуються уявлення про різні граматичних формах і конструкціях, спеціальних знань, включаються в комунікативні функції. (1)

Нові граматичні форми і конструкції пред'являються дітям на базі добре відомої їм лексики.

Зміст завдань спрямоване на практичне закріплення умінь і навичок, які формуються на заняттях.

Завдання по словозміни і словотвору спрямовані на формування граматичної будови мови, усунення наявних аграмматизмов, крім того, вони передбачають подальше накопичення і уточнення пасивного і активного словника, розширення знань різних форм слів і зворотів розмовної мови, активізацію і вдосконалення наявних у дітей мовних навичок.

У процесі виконання вправи дозволяють використовувати різноманітні прийоми корекційної роботи, з яких можна виділити наступні:

- Розглядання і називання тих предметів, про які йде мова в
 вправі;

- Постановка питань на уточнення назв ознак предметів, дій, які дитина бачить навколо. Спочатку питання носять підказує характер, а потім вимагають самостійних відповідей;

- Підбір слів протилежних за значенням;

- Доповнення пропозицій за потрібне за змістом словом;

- Знаходження помилки в реченні і виправлення її;

- При переказі текстів з відпрацьовувати граматичними категоріями діти спочатку повинні відповісти на питання по тексту, потім переказати текст повністю.

У вправах і завданнях дається мовної матеріал, який використовується для формування та корекції граматичної будови мови.

З огляду на провідний вид діяльності дітей дошкільного віку, з метою підвищення інтересу до виконання мовних вправ завдання доцільно виконувати в ігровій формі. Мовний матеріал дозволяє використовувати різноманіття дидактичних ігор і прийомів, включаючи в роботу різні аналізатори. Для виконання кожного завдання дається точна інструкція.

Вибір інструкції залежить від цілей і завдань корекційної роботи вирішуються в даний момент. Для полдержания інтересу до мовним вправ можна пропонувати: завдання з м'ячем;

- Виконувати дії, про які йде мова у вправі, потім відповісти на питання: що ти зробив?

- Малювати в зошиті предмети, про які йде мова у вправі, з подальшим пояснення того, що намалював;

- Знаходити в навколишньому середовищі предмети, про які йде мова у вправі;

- Використовувати іграшки та дії з ними;

- Виконувати вправи пальчикової гімнастики при промовляючи-ванні слів і словосполучень.

Таким чином, облік психологічних особливостей дітей дошкільного віку, общедидактических принципів, використання різноманітних дидактичних ігор і прийомів в поєднанні з многократностью і варіативністю пропонованих мовних вправ дозволяють досягти ефективності в корекційній роботі по формуванню граматичної будови мови і усунення аграмматизмов у дітей із загальним недорозвиненням мови.


3.3. Результат і аналіз контрольного експерименту.

При проведенні контрольного експерименту (після шестимісячного навчання в квітні 2006 року) нами була застосована та ж методика, що і в контрольному експерименті, але з використанням іншого наочного і лексичного матеріалу.

 
 Випускна кваліфікаційна робота |  Мінаєвої Венери |  Вступ. |  Формування граматичної будови в онтогенезі. |  Поняття загальне недорозвинення мови. |  Рівні мовного розвитку. |  Характеристика дітей з загальним недорозвиненням мови. |  Особливості граматичного ладу у дітей із загальним недорозвиненням мови. |  організація дослідження |  Методика дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати