Головна

Аналіз майнового стану організації, ліквідності і фінансової стійкості та аналіз ефективності діяльності підприємства.

  1.  C) при переведенні результатів підприємства та його фінансового становища в валюту подання звітності.
  2.  Семінар 9. Спілкування як основа педагогічної діяльності. Педагогічна культура (2 години).
  3.  I. Аналіз виховних можливостей середовища
  4.  I. Значення і завдання аналізу заготівельної діяльності. Аналіз закупівель сільськогосподарської продукції. Аналіз факторів, що впливають на заготівельний оборот.
  5.  I. ЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. АНАЛІЗ ВИПУСКУ промислової продукції.
  6.  I. Загальні положення
  7.  I. Загальні положення

Фінансова стійкість підприємства - це здатність не тільки на сьогоднішній момент, але і в майбутньому оплачувати свої зобов'язання. Значною мірою фінансова стійкість залежить від доцільності і правильності вкладення фінансових ресурсів в активи.

Завдання аналізу ліквідності балансу виникає в зв'язку з необхідністю давати оцінку платоспроможності організації, тобто її здатності вчасно і повністю розраховуватися за всіма своїми зобов'язаннями.

Ліквідність балансу визначається як ступінь покриття зобов'язань організації її активами, термін перетворення яких в грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань. Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні коштів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності і розташованих у порядку убування ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за термінами їх погашення і розташованими в порядку зростання термінів.

Найбільш повну інформацію про майновий та фінансовий стан підприємства і його динаміку можна отримати за допомогою побудови на основі бухгалтерського балансу спеціального аналітичного балансу, шляхом перетворення стандартної форми балансу в укрупнену (агреговану) форму. Дана форма більш зручна для читання і проведення аналізу. На підставі даних агрегованого балансу розраховуються основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства - коефіцієнти ліквідності, фінансової стійкості та оборотності.

Охарактеризуємо загальний фінансовий стан ТОВ «ЛЕО». Для цього складемо аналітичний баланс за даними річних балансів підприємства за 2011 і 2012 роки.

Таблиця 2.2.1

«Агрегований баланс ТОВ« ЛЕО »(тис. Руб.)

 найменування позицій  Принцип агрегування через коди рядків балансу  значення показників
 31.12. 2011  31.12. 2012
 АКТИВ      
 Необоротні (постійні) активи:      
 - нематеріальні активи
 - основні засоби  120 + 135
 - незавершене будівництво
 - Довгострокові фінансові вкладення
 - Інші необоротні активи  145 + 150 + 230
 Разом необоротні активи  190 + 230
 Оборотні (поточні) активи:      
 - Виробничі запаси
 - незавершене виробництво
 - Готова продукція і товари
 - дебіторська заборгованість  215 + 240
 - Інші оборотні активи  212 + 216 + 217+ 220 + 270
 - грошові кошти  250 + 260
 Разом оборотні активи  290 - 230 - 244
 РАЗОМ АКТИВІВ  300 - 244
 ПАСИВ      
 Власний капітал:      
 - статутний капітал  410 - 244
 - Додатковий капітал
 - Накопичений капітал  430 + 470
 Разом власний капітал  490 - 244
 Позиковий капітал:      
 Довгострокові зобов'язання:      
 - Позики та кредити
 - Інші довгострокові зобов'язання  515 + 520
 Разом довгострокові зобов'язання
 Короткострокові зобов'язання (поточні пасиви):      
 - Короткострокові кредити
 - кредиторська заборгованість  620 - 624 - 625-626
 - Розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами  625 + 626
 - Розрахунки з персоналом
 - Інші короткострокові зобов'язання  630 + 640 + 650 + 660
 Разом короткострокові зобов'язання
 Разом позиковий капітал  590 + 690
 РАЗОМ ПАСИВІВ  700 - 244

 

З таблиці видно, що рівень виробництва різко зріс (обсяг готової продукції збільшився з 582 до 3999 тис. Руб., Оборотні активи зросли з 749 до 4553 тис. Руб., З'явилася дебіторська заборгованість). Але разом з тим, не можна не відзначити глобальне підвищення зобов'язань компанії (з 748 до 4553 тис. Руб.). Ця ситуація могла б насторожити директорат, якби не збільшення обсягів виробництва, а саме наявність вже готової продукції в обсягах, порівнянних із зобов'язаннями.

Після агрегування бухгалтерського балансу, шляхом угруповання показників, необхідно провести порівняльно - економічний аналіз з розрахунком показників інтенсивності рівня зміни, до яких відносяться:

· Показник абсолютних змін, виражений в тис. Руб.

· Показник темпу зростання, виражений у відсотках.

Даний розрахунок порівняльно - економічного аналізу дозволить грамотно оцінити динаміку змін активу і пасиву балансу за період, що аналізується. Розрахунок буде проводитися окремо активів бухгалтерського балансу (таблиця 2.2.2.), І пасивів бухгалтерського балансу (таблиця 2.2.3.).

Таблиця 2.2.2. Динаміка і структура активів ТОВ «ЛЕО»

 найменування позицій  на 31.12.2011  на 31.12.2012  Абсолютні зміни, тис. руб.  Темп зростання, %
 тис. руб.  уд. вага,%  тис. руб.  уд. вага,%
 АКТИВ            
 Необоротні (постійні) активи:            
 - нематеріальні активи х Х
 - основні засоби х  0,29 Х
 - незавершене будівництво х Х
 - Довгострокові фінансові вкладення х Х
 - Інші необоротні активи х Х
 Разом необоротні активи х  0,29 Х
 Оборотні (поточні) активи:            
 - Виробничі запаси х х Х
 - незавершене виробництво х Х Х
 - Готова продукція і товари  77,81  87,83  587,11
 - дебіторська заборгованість  7,62 Х
 - грошові кошти  22,19  2,59  -48  -28,92
 - Інші оборотні активи  1,68 Х
 Разом оборотні активи  99,71  506,92
 РАЗОМ АКТИВІВ  508,69

Таблиця 2.2.2 є підтвердженням висновків, зроблених за таблицею 2.2.1. Найбільше збільшився обсяг готової продукції і товарів (на 587%), а адже саме готова продукція становить 87,83% від усіх активів підприємства. Таким чином, оборотні активи зросли на 506,92%, а в даній компанії оборотні активи складають 99,71% від усіх активів. Це хороший показник, який підтверджує зростання ділової активності компанії.

Таблиця 2.2.3. Динаміка і структура пасивів ТОВ «ЛЕО»

 найменування позицій  на 31.12.2011  на 31.12.2012  Абсолютні зміни, тис. руб.  Темп зростання, %
 тис. руб.  уд. вага,%  тис. руб.  уд. вага,%
 ПАСИВ            
 Власний капітал:            
 - статутний капітал  1,34  0,22
 - Додатковий капітал Х
 - Накопичений капітал  6,42  4,68  381,25
 Разом власний капітал  7,76  4,90  284,48
 Позиковий капітал:    
 Довгострокові зобов'язання
 Короткострокові зобов'язання:            
 - Короткострокові кредити
 - кредиторська заборгованість  4,28  5,75  718,75
 - Розрахунки з бюджетом  0,53  -4  -100
 - Розрахунки з персоналом
 - Інші короткострокові зобов'язання  87,43  89,13  520,49
 Разом короткострокові зобов'язання  92,24  95,10  527,54
 Разом позиковий капітал  92,24  95,10  527,54
 РАЗОМ ПАСИВІВ  508,69

При стабільній фінансовій стійкості у організації повинна збільшуватися в динаміці частка власного капіталу, темп зростання власного капіталу повинен бути вище темпу росту позикового капіталу, а темпи зростання дебіторської і кредиторської заборгованості повинні врівноважувати один одного (бути однаковими). Вважається, що підприємство має в достатній мірі фінансовою незалежністю, якщо не менше 50% його майна фінансується за рахунок власних коштів.

Компанія розвивається за рахунок позикових коштів. Для сучасної економічної ситуації в країні це нормально. Пропоновані державні програми пільгових кредитів для розвитку малого бізнесу допомагають реалізовувати плани по стрімкому розвитку фірми. У таблиці наочно відображено, що власний капітал не покриває позиковий, але згадуючи обсяги готової продукції, слід зробити висновки, що рішення проблеми на даний момент полягає не в зростанні виробництва, а в пошуках ринку збуту вже наявної продукції. Варто задуматися про підвищення ролі маркетингового відділу підприємства.

Таблиця 2.2.4.

«Показники ліквідності»

 № п / п  показник  Значення показника  Рекомендований критерій
 31.12.2011  31.12.2012
 1.  Коефіцієнт поточної (загальної) ліквідності  1,08  1,05  в межах від 1 до 2
 2.  Коефіцієнт швидкої ліквідності  0,24  0,13  в межах від 0,7 до 0,8
 3.  Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,24  0,03  в межах від 0,2 до 0,3

Поточна ліквідність знаходиться на нижній межі норми і стала ще нижче до кінця звітного періоду, т. К. кредиторська заборгованість ще не виправдала себе (готова продукція не реалізована).

Швидка набагато нижчий за норму. Це пов'язано з тим, що основна частина кредиторської заборгованості - короткострокові кредити.

Низький рівень загальної ліквідності може стати перешкодою для отримання нових позик, але загальний стан справ на підприємстві передбачає погашення заборгованості незабаром і відсутність необхідності нових кредитів на даний момент.

Таблиця 2.2.5.

«Зведена таблиця показників фінансової стійкості»

 показник  Значення показника  Рекомендований критерій
 31.12.2011  31.12.2012
 Показники, що характеризують співвідношення власних і позикових коштів
 коефіцієнт автономії  0,08  0,05  > 50%
 Коефіцієнт фінансової залежності  0,92  0,95  не більше 0,5
 Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів  11,90  19,42  не більше 1
 Показники, що характеризують стан оборотних коштів
 Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власними обіговими коштами  0,08  0,05  вище 0,5 (нижня межа - 0,1)
 Коефіцієнт забезпеченості матеріально-виробничих запасів власними оборотними засобами  0,10  0,05  0,6 - 0,8
 Коефіцієнт маневреності власного капіталу  0,94  0,2-0,5
 Коефіцієнт маневреності функціонального капіталу  2,86  0,56  > 0,5

Показники фінансової стійкості підприємства жахливі, вони мають значне відхилення від нормативних. Але це пов'язано скоріше не з плачевною ситуацією, а з тим, що фірма молода (з нуля) і з короткочасною ситуацією, що склалася на кінець звітного періоду.

Аналіз ефективності діяльності підприємства

Таблиця 2.2.6.

«Зведена таблиця показників оборотності»

 показники  2011 рік  Зміна, + / -  
 
 1. Виручка (нетто) від продажу товарів, робіт, послуг (за мінусом податку на додану вартість, акцизів і аналогічних обов'язкових платежів)  2472,00  13084,00  10612,00  
 2. Собівартість проданих товарів, робіт, послуг  1561,00  9895,00  8334,00  
 3. Середньорічна вартість майна (підсумок активу балансу / 2)  374,00  2650,50  2276,50  
 4. Середньорічна вартість основних засобів  209,00  803,50  594,50  
 5. Середньорічна вартість оборотних активів  374,00  2644,00  2270,00  
 6. Середньорічна вартість власного капіталу  29,00  140,50  111,50  
 7. Середньорічна вартість виробничих запасів  0,00  0,00  0,00  
 8. Середньорічна вартість незавершеного виробництва  0,00  0,00  0,00  
 9. Середньорічна вартість готової продукції  291,00  2290,50  1999,50  
 10. Середньорічна вартість дебіторської заборгованості  0,00  173,50  173,50  
 11. Середньорічна вартість кредиторської заборгованості  16,00  147,00  131,00  
 12. Середньорічна вартість стійких пасивів (розрахунків з бюджетом і персоналом)  2,00  2,00  0,00  
 13. Оборотність активів (обороти)  6,61  4,94  -1,67  
 14. Оборотність поточних активів (обороти)  6,61  4,95  -1,66  
 15. Оборотність власного капіталу (обороти)  85,24  93,12  7,88  
 16. Оборотність виробничих запасів (обороти) Х Х Х  
 17. Термін оборотності запасів (дні) Х Х Х  
 18. Оборотність незавершеного виробництва (обороти) Х Х Х  
 19. Термін оборотності незавершеного виробництва (дні) Х Х Х  
 20. Оборотність готової продукції (обороти)  5,36  4,32  -1,04  
 21. Термін оборотності готової продукції (дні)  68,04  84,49  16,45  
 22. Оборотність дебіторської заборгованості (обороти) Х  75,41 Х  
 23. Термін оборотності дебіторської заборгованості (дні) Х  4,84 Х  
 24. Оборотність кредиторської заборгованості (обороти)  97,56  67,31  -30,25  
 25. Термін оборотності кредиторської заборгованості (дні)  3,74  5,42  1,68  
 26. Оборотність стійких пасивів (розрахунків з бюджетом і персоналом)  1236,00  6542,00  5306,00  
 27. Термін оборотності стійких пасивів (дні)  0,30  0,06  -0,24  

Таблиця 2.2.6 свідчить про підвищення не тільки обсягів виробництва, а й впровадженні нових технологій і обладнання (зростання основних засобів), т. К. зростання виручки в процентному співвідношенні вище зростання собівартості товарів. Збільшення термінів оборотності говорить про недоліки в роботі маркетингового відділу.

Таблиця 2.2.7.

«Зведена таблиця показників рентабельності»

 показник  Значення показника, %  зміна,
 за 2011 рік  За 2012 рік  +, -
 Рентабельність продажів  2,87  1,80  -1,08
 Бухгалтерська рентабельність від основної діяльності  2,59  1,51  -1,08
 Чиста рентабельність від основної діяльності  1,98  1,20  -0,78
 Чиста рентабельність за всіма видами діяльності  1,98  1,20  -0,78
 економічна рентабельність  13,10  5,92  -7,18
 Рентабельність власного капіталу  168,97  111,74  -57,22

Показники рентабельності залишають бажати кращого, але за умови якнайшвидшої реалізації вже виробленої продукції ситуація зміниться на сто вісімдесят градусів. На даний же момент видно, що витрати на виробництво себе не окупили обсягами виручки від реалізації продукції.

Таблиця 2.2.8.

«Аналіз беззбитковості»

 показник  2011 рік  2012 рік  Зміна, + / -  
 
 Виручка, тис. Руб.  2472,00  13084,00  10612,00  
 Змінні витрати, тис. Руб.  780,50  5145,40  4364,90  
 Маржинальний дохід, тис. Руб.  1691,50  7938,60  6247,10  
 Постійні витрати, тис. Руб.  1620,50  7703,60  6083,10  
 Прибуток від продажів, тис. Руб.  71,00  235,00  164,00  
 Поріг рентабельності, тис. Руб.  2368,24  12696,68  10328,45  
 Зона беззбитковості, тис. Руб.  103,76  387,32  283,55  
 Зона беззбитковості,%  4,20  2,96  -1,24  
 Сила операційного важеля  23,82  33,78  9,96  

Підприємство прибутково навіть в ситуації, що на даний момент ситуації (2,96%), але зниження зони беззбитковості з 4,2% є сигналом про необхідність корекційної роботи. Зростання сили операційного важеля (з 23,82 до 33,78 тис. Крб.) Говорить про те, що стан справ все більше залежить від зусиль самого підприємства ніж від зовнішніх впливів. Зростання постійних витрат з 1620,5 до 7703,6 свідчить про розширення виробництва.

Таблиця 2.2.9.

«Аналіз прибутку ТОВ« ЛЕО »

 найменування показника  Код стор.  2012 рік  2011 рік  Вимкнути. +, -  Уд. вага,%  Відхилення уд. ваги,%
 2012 рік  2011 рік
 Доходи і витрати по звичайних видах діяльності              
 Виручка (нетто) від продажу товарів, продукції, робіт, послуг (за мінусом ПДВ, акцизів)
 Собівартість проданих товарів, продукції, робіт, послуг  75,63  63,15  -12,48
 Валовий прибуток  24,37  36,85  12,48
 Комерційні витрати  0,00  0,00  0,00
 Управлінські витрати  22,58  33,98  11,40
 Прибуток (збиток) від продажу  1,80  2,87  1,08
 Інші доходи і витрати:        0,00
 відсотки до отримання  0,00  0,00  0,00
 Відсотки до сплати  0,7  0,9  0,00
 Доходи від участі в ін. Організаціях  0,00  0,00  0,00
 інші доходи  0,00  0,00  0,00
 Інші витрати  0,29  0,28  -0,01
 Прибуток (збиток) до оподаткування  1,51  2,59  1,08
 відкладені податкові активи      0,00  0,00  0,00
 Відкладені податкові зобов'язання      0,00  0,00  0,00
 Поточний податок на прибуток  42,3  12,78  29,52  0,31  0,61  0,30
 ЄСП  62,4  2,6  0,2  0,23  0,03
 Чистий прибуток (збиток) звітного періоду  1,20  1,98  0,78

Таблиця 2.2.9 є зайвим підтвердженням всього вищесказаного за винятком різкого зростання управлінських витрат (з 40 до 2954 тис. Руб.), Що вказують на встановлення нових ділових контактів, необхідних для подальшого розвитку фірми.

Податок на прибуток складає 18% від валового прибутку підприємства, т. Е

ПДВ = 235 * 0,18 = 42,3 - 2012 рік

ПДВ = 71 * 0,18 = 42,3 - 2012 рік

Єдиний соціальний податок становить 26% від фонду оплати праці:

ЄСП = 1300 * 0,26 = 338 - 2012 рік

ЄСП = 240 * 0,26 = 62,4 - 2011 рік

Податкове навантаження на підприємство в чималому ступені визначається самим механізмом стягування податків. Так в умовах безперервного платіжної кризи в РФ дуже болючим виявився перехід до міжнародної практики визначення реалізованої продукції за фактом її відвантаження покупцеві. Ця практика, безсумнівно, посилює податковий режим.

Але всі дискусії про податкове навантаження на підприємства залишаться безпредметними до тих пір, поки не буде досягнуто згоди в питанні про методику розрахунку зведеного показника, що характеризує цю навантаження. Існує кілька методик розрахунку податкового навантаження для підприємства. Одна з найбільш поширених передбачає використання формули:

НН = (380/13084) * 100 = 2,8 - 2012 рік

НН = (77/2472) * 100 = 3., 1 - 2012 рік

де НН - податкове навантаження (%),

СН - сума податків, що сплачуються підприємством,

Вр - виручка від реалізації продукції (робіт) і надання послуг.

Також для окремого платника показник податкового навантаження може бути обчислений за формулою:

де НН - податкове навантаження (%),

СН - сума податків, що сплачуються підприємством,

СІ - сума джерел коштів для сплати податків.

У перелік сплачуваних податків входять всі без винятку податки і обов'язкові платежі підприємства до бюджету і в позабюджетні фонди. Іноді пропонують виключити з розрахунку податкового навантаження такі платежі як ПДВ, акцизи, відрахування в позабюджетні соціальні фонди. Аргументом тут служить характеристика цих податків як транзитних, нейтральних для підприємства. Але абсолютно нейтральних для підприємства податків просто не існує: вони реально сплачуються за рахунок поточних грошових надходжень, а ступінь їх «перелагаемости» непостійна і здійснюється не в повному обсязі. Ця «перелагаемости», як відомо, залежить від еластичності попиту на відповідну продукцію. При усталеному рівні цін і високих ставках непрямого оподаткування їх подальше підвищення призведе до істотних втрат доходів у товаровиробників.

Розглядаючи склад джерел коштів для сплати податків (СІ), необхідно, перш за все, відзначити їх можлива розбіжність з оподатковуваної базою (наприклад, з майнових податків). Джерелом сплати може бути тільки дохід підприємства в його різних формах, а саме:

- Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) - для ПДВ і акцизів;

- Собівартість продукції з наступним покриттям витрат з виручки від реалізації - для земельного та соціального податків;

- Прибуток підприємства в процесі її формування - для податку на майно і податків з обороту;

- Прибуток підприємства в процесі її розподілу - для податку на прибуток;

- Чистий прибуток підприємства - для економічних санкцій, що вносяться до бюджету, деяких місцевих податків і ліцензійних зборів.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства дозволяє зробити висновок, що фінансово-економічна ситуація на кінець звітного періоду підприємства незадовільна, підприємство має залежність від зовнішніх джерел формування майна, також спостерігається зниження фінансової стійкості в порівнянні з початком періоду. Ліквідність балансу відрізняється від абсолютної. Підприємство відчуває дефіцит найбільш ліквідних активів, але має високий обсяг ліквідних активів для покриття зобов'язань. У підприємства спостерігається зниження швидкості обороту коштів, при інших рівних умовах, це відображає зниження виробничо-технічного потенціалу фірми.


висновок

Таким чином, роль господарського обліку в усіх його формах є значущою і необхідною для повноцінного розвитку діяльності будь-якого підприємства.

Аутсайдери, які використовують бухгалтерську інформацію, має різноманітні інтереси. Постачальники, банки та інші кредитори хочуть знати, чи є підприємство кредитоспроможним; інвесторів і акціонерів зачіпає питання про потенційну прибутковість компанії; урядові підприємства і збором податків. Ці зовнішнім користувачам потрібна об'єктивна і послідовна інформація, порівнювана з тієї, що надають інші компанії. Таким чином, фінансова звітність має певні стандартні форми і готується відповідно до загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, які вироблялися і узгоджувалися бухгалтерами протягом багатьох років.

Різниця між фінансовою звітністю та управлінським обліком знаходить відображення і в професійній орієнтації самих бухгалтерів.


Список літератури

1. Астахов В. П. «Теорія бухгалтерського обліку»: Навчальний посібник. Вид. 9-е, перераб. І доп. - Москва: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2005.-576с .;

2. Науково-практичний журнал // Бухгалтерський облік і аудит //.

3. Івашкевич В. Б. Бухгалтерський управлінський облік. Підручник. М .: ЕКОНОСІСТ'. 2003. - 618 с.

4. Карпова Т. П. Управлінський облік. - М .: ЮНИТИ, 1998. - 384 с.

5. Кольцова Т. А. Бухгалтерський управлінський облік: навчальний посібник. - Тюмень. Видавництво ТюмГУ, 2005. - 180 с.

6. Молчанов С. Бухгалтерський і управлінський облік. Навчальний посібник. М., Ексмо, 2008. 730 с

7. Е. В. Лупікова, Н. К. Пашук // Бухгалтерський облік // навчальний посібник. частина 3


[1] Астахов В. П. «Теорія бухгалтерського обліку»: Навчальний посібник. Вид. 9-е, перераб. І доп. - Москва: ІКЦ «МарТ»; Ростов н / Д: Видавничий центр «МарТ», 2005.-576с .;

[2] Науково-практичний журнал // Бухгалтерський облік і аудит //.

[3] Івашкевич В. Б. Бухгалтерський управлінський облік. Підручник. М .: ЕКОНОСІСТ'. 2003. - 618 с.

[4] Карпова Т. П. Управлінський облік. - М .: ЮНИТИ, 1998. - 384 с.

[5] Кольцова Т. А. Бухгалтерський управлінський облік: навчальний посібник. - Тюмень. Видавництво ТюмГУ, 2005. - 180 с.

[6] Молчанов С. Бухгалтерський і управлінський облік. Навчальний посібник. М., Ексмо, 2008. 730 с

[7] Е. В. Лупікова, Н. К. Пашук // Бухгалтерський облік // навчальний посібник. частина 3

 
 Вступ |  Актуальність. |  Поняття і сутність бухгалтерського обліку |  Об'єкти і предмет бухгалтерського обліку |  Бухгалтерський баланс і звітність |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати