Головна

ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

  1.  A. Амортизація основних фондів
  2.  B. Характеристика наявності основних фондів на дату і в середньорічному обчисленні. Баланси основних фондів по повній і залишкової вартості
  3.  C. Питання 41. Показники стану, руху і використання основних фондів
  4.  E. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  5.  I. Розбір основних питань теми.
  6.  I. Рішення логічних задач засобами алгебри логіки
  7.  II. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

Поняття основних засобів. Зміст поняття «основні засоби» відображено в Положенні з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6/01). Основні засоби - це частина майна, яка у ролі коштів праці при виробництві продукції, виконанні робіт чи наданні послуг або для управління організацією протягом періоду, що перевищує 12 місяців або звичайний операційний цикл, якщо він перевищує 12 місяців. Строк корисного використання -це період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить дохід організації. Для окремих груп основних засобів термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні), очікуваного до отримання в результаті використання цього об'єкта.

Завдання обліку основних засобів. Основними завданнями бухгалтерського обліку основних засобів є: правильне документальне оформлення та своєчасне відображення в облікових регістрах надходження основних засобів, їх внутрішнього переміщення і вибуття; правильне обчислення та відображення в обліку суми амортизації основних засобів; точне визначення результатів при ліквідації основних засобів; контроль за витратами на ремонт основних засобів, за їх збереженням і ефективністю використання.

Класифікація основних засобів. Основні засоби в бухгалтерському обліку класифікуються за різними ознаками: за складом і призначенням; за спрямованістю використання; за ступенем використання; за належністю.

За складом і призначенням основні засоби поділяються на такі групи: земельні ділянки, об'єкти природокористування, будівлі, споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, виробничий і господарський інвентар, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, інші види основних засобів.

По спрямованості використання основні засоби поділяються на виробничі і невиробничі. До виробничих основних засобів відносяться об'єкти, використання яких спрямоване на систематичне отримання прибутку як основної мети діяльності, т. Е. Використання в процесі виробництва промислової продукції, в будівництві, сільському господарстві, торгівлі та громадському харчуванні та інших видах діяльності. До невиробничих основних засобів належать об'єкти, які не беруть участі в виробничому процесі і використовуються для невиробничого споживання (житлові будинки, лікарні, поліклініки та ін.).

За ступенем використання основні засоби поділяються на діючі (що знаходяться в експлуатації) і непрацюючі (перебувають на консервації або в запасі).

По приналежності основні засоби підрозділяються на власні (що належать організації) і орендовані (які не належать організації і перебувають у тимчасовому користуванні за певну плату).

Оцінка основних засобів. Розрізняють такі види оцінки основних засобів: за первісною вартістю, по відновної вартості, за залишковою вартістю і за ліквідаційною вартістю.

У бухгалтерському обліку основні засоби, як правило, відображаються за первісною вартістю (балансової), яка складається в момент вступу об'єкта в експлуатацію.

Відновлювальна вартість - це сума грошових коштів або їх еквівалентів, яка повинна бути сплачена за ринковими цінами в разі необхідності заміни будь-якого об'єкта на аналогічний новий об'єкт.

Залишкова вартість - це первісна або відновна вартість за вирахуванням накопиченої суми зносу.

Ліквідаційна вартість - це оцінка основних засобів, встановлена ??на момент їх вибуття (списання з балансу).

Облік наявності та руху основних засобів.Облік основних засобів регламентують такі нормативні документи: Положення з бухгалтерського обліку «Облік основних засобів» (ПБУ 6/01); Класифікація основних фондів; Методичні вказівки з бухгалтерського обліку основних засобів та ін.

Основні засоби враховуються на активному синтетичному рахунку 01 «Основні засоби». Дебетове сальдо цього рахунку відображає суму первісної вартості основних засобів. За дебетом рахунка записують початкову вартість які поступили основних засобів та їх дооцінку, а по кредиту - вибуття основних засобів та їх уцінку.

Джерелами придбання основних засобів є власні кошти підприємства (сума накопиченої амортизації, доходи організації, вклади засновників в статутний капітал, дарування, безоплатні надходження) і позикові кошти підприємства (кредити, позики і кредиторська заборгованість).

При прийнятті об'єктів основних засобів, внесених засновниками в рахунок їх вкладів у статутний капітал, робляться такі проводки: Дт сч.08-4 «Придбання об'єктів основних засобів» і Кт сч.75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу» . При введенні об'єкта в експлуатацію робиться запис: Дт сч.01 і Кт сч.08-4 (підстава - акт приймання-передачі основних засобів форма № ОС-1). Витрати з доставки об'єктів, отриманих безоплатно та за договорами дарування, відображаються записом: Дт сч.08 і Кт сч.60 і Дт сч.19-1 «ПДВ при придбанні основних засобів» і Кт сч.60. При придбанні основних засобів в обмін на інше майно на вартість списаних матеріалів проводиться запис: Дт сч.91-1 «Інші доходи» і Кт сч.10; на дату переходу права власності обмінюваного майна: Дт сч.08 і Кт сч.91-1; при введенні в експлуатацію основних засобів: Дт сч.01 і Кт сч.08.

Облік амортизації основних засобів. Основні засоби підприємства в процесі виробництва поступово зношуються.

Знос основних засобів. Знос основних засобів - це втрата об'єктами основних засобів своїх споживчих властивостей і первісною вартістю. Розрізняють два види зносу: фізичний і моральний.

Фізичний знос - це поступова втрата основними засобами своєї первісної вартості в процесі їх функціонування або бездіяльності. Він поділяється на повний (діючі засоби ліквідуються й заміняються новими) і частковий (відшкодовується шляхом проведення ремонту).

Моральний знос - це різке зниження вартості основних засобів, що виникає в результаті зростання продуктивності праці в галузях, що виробляють ці основні засоби, і появи нових, більш продуктивних і досконалих машин. Знос основних засобів визначається за всіма видами основних засобів і враховується на позабалансовому рахунку 010 «Знос основних засобів».

Амортизація основних засобів. Амортизація основних засобів - це поступове перенесення вартості основних засобів в процесі їх експлуатації на вартість готової продукції, робіт і послуг. Амортизація нараховується по об'єктах основних засобів, що знаходяться в організації на правах власності, господарського відання, оперативного управління.

Амортизаційні відрахування - це грошовий вираз розміру амортизації основних засобів, що включається в собівартість продукції, робіт і послуг.

Для обліку амортизації використовують пасивний рахунок 02 «Амортизація основних засобів». Кредитове сальдо рахунку 02 відображає суму нарахованої амортизації по котрі вступили і чинним основних засобів, і суму відшкодованої (накопиченої) вартості основних засобів з моменту вступу їх в експлуатацію до звітного періоду або до повного вибуття. За дебетом відображають суму амортизації по вибулим основним засобам.

Нараховану суму амортизації відносять на витрати виробництва і витрати на продаж записом: Дт сч.20, сч.44 і Кт сч.02.

За основними засобами, зданих в оренду на умовах повернення, орендодавець відображає суму нарахованої амортизації по Дт сч.91 і Кт сч.02.

При вибутті основних засобів у всіх випадках робляться проводки: Дт сч.02 і Кт сч.01 (на суму накопиченої амортизації); Дт сч.91 і Кт сч.01 (на залишкову вартість основних засобів).

Облік продажу та вибуття основних засобів.Об'єкти основних засобів вибувають з організації в результаті: продажу (реалізації) об'єкта іншій юридичній або фізичній особі; списання у разі морального або фізичного зносу; передачі об'єктів основних засобів як внеску до статутного капіталу інших організацій; ліквідації при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях; передачі за договорами міни, дарування об'єктів основних засобів та ін.

Вибуття основних засобів - це списання вартості об'єктів основних засобів, які вибувають або постійно не використовуються в діяльності організації. Продаж основних засобів є елементом їх вибуття, але означає передачу права власності однією особою іншій особі на оплатній основі, яка проявляється в процесі угоди купівлі-продажу, обміну товарами, роботами, послугами.

Облік ремонту основних засобів. За обсягом і характером вироблених ремонтних робіт розрізняють капітальний, середній і поточний ремонти основних засобів. При формуванні облікової політики можна вибрати один з нижченаведених варіантів обліку витрат на проведення ремонту основних засобів: за фактичними витратами; з використанням рахунку витрати майбутніх періодів; шляхом створення резерву на проведення ремонту.

За фактичними витратами враховуються витрати, пов'язані з проведенням ремонту, має нерегулярний характер і не потребує значних грошових вкладень. Облік з використанням рахунку витрати майбутніх періодов97 «Витрати майбутніх періодів» ведеться при нерівномірному проведенні ремонтних робіт або в разі одноразових витрат на ремонт об'єктів основних засобів.

Створювати резерв на проведення ремонту рекомендується підприємствам з великою кількістю об'єктів основних засобів, ремонт яких вимагає значних фінансових вкладень. При цьому використовується рахунок 96 «Резерви майбутніх платежів»: Дт сч.96 і Кт сч.99. У разі якщо на кінець звітного року виділених коштів виявилося недостатньо, робляться додаткові проводки: Дт сч.20, 23, 25, 26, 44 і Кт сч.96.

При обліку ремонту об'єкта основних засобів при підрядному способі виконання робіт на суму акцептованих рахунків від підрядника робляться такі бухгалтерські записи: Дт сч.23, 26, 29 і Кт сч.60. На суму ПДВ робиться проводка: Дт сч.19 і Кт сч.60. Оплата рахунків підрядника оформляється наступним чином: Дт сч.60 і Кт сч.51.

Особливості бухгалтерського обліку орендованих основних засобів.За договором оренди орендодавець зобов'язується надати орендарю майно за плату в тимчасове володіння і користування або у тимчасове володіння. У орендний період права та обов'язки власника залишаються в орендодавця, до орендаря переходить лише право володіння і користування або володіння майном.

Нарахування орендної плати за звітний період відображається: Дт сч.76 і Кт сч.91. Орендна плата, нарахована авансом за майбутні періоди, відображається записом: Дт сч.76 і Кт сч.98. Надійшли орендні платежі записуються: Дт сч.51, 52 і Кт сч.76. Нарахування авансових платежів на суму орендної плати, нарахованої у вигляді поточного платежу, відображається проводкою: Дт сч.98 і Кт сч.91.

Орендар враховує орендовані основні засоби на позабалансовому рахунку 001 «Орендовані основні засоби" за первісною вартістю, позначеної в договорі оренди. Аналітично облік ведеться по об'єктах, прийнятим в оренду, і орендодавцям. Суми орендної плати, нарахованої орендодавцю, записується орендарем наступним чином: Дт сч.25 і Кт сч.76.

Інвентаризація основних засобів. Інвентаризація основних засобів полягає в перевірці їх фактичної наявності за місцями експлуатації. Проводить інвентаризацію основних засобів комісія, яка до початку інвентаризації перевіряє наявність і стан інвентарних карток (книг), технічних паспортів або іншої технічної документації, документів на основні засоби, здані чи прийняті організацією в оренду.

Виявлені надлишки основних засобів оприбутковуються записом: Дт сч.01 і Кт сч.99; при нестачі і псування об'єктів основних засобів сума зносу списується проводкою: Дт сч.02 і Кт сч.01; залишкова вартість основних засобів списується: Дт сч.94 і Кт сч.01; при виявленні конкретних винуватців відсутні або зіпсовані основні засоби оцінюються за ринковою вартістю і списуються: Дт сч.73 і Кт сч.94, а різниця між ринковою ціною і залишковою вартістю основних засобів відбивається Дт сч.94 і Кт сч.98.

Питання для самоперевірки

Дайте поняття основних засобів.

Що входить до складу основних засобів?

За якими ознаками групуються основні засоби?

Перерахуйте види оцінок основних засобів.

Які рахунки призначені для синтетичного обліку основних засобів?

Тести по темі

1. До складу основних засобів входять:

а) засоби праці, призначені для виробництва продукції;

б) предмети вартістю понад стократного розміру мінімальної місячної оплати праці;

в) предмети, що служать більше року незалежно від їх вартості, і предмети вартістю понад стократного розміру мінімальної місячної оплати праці.

2. В обліку для оцінки основних засобів використовується вартість:

а) первісна;

б) залишкова;

в) ринкова.

3. Основні засоби групуються по:

а) галузевою ознакою і за призначенням;

б) ступеня використання, наявності прав, призначенням і, за галузевою ознакою;

в) наявності прав, галузевою ознакою і за призначенням.

4. Після повного погашення вартості об'єктів основних засобів амортизація:

а) не нараховується;

б) нараховується;

в) нараховується в зниженому розмірі.

5. Чи вважається, що всі вибувають об'єкти реалізовані:

а) так;

б) частково так;

в) немає.


10. Облік нематеріальних активів

Поняття нематеріальних активів.Відповідно до Положення з бухгалтерського обліку «Облік нематеріальних активів» (ПБУ 14/2000) від 16.10.2000 р № 91н до нематеріальних активів належать активи, за якими виконуються наступні умови: відсутність у них матеріально-речової (фізичної структури); можливість їх ідентифікації (виділення, відділення) організацією від іншого майна; використання у виробництві продукції, при виконанні або наданні послуг або для управлінських потреб організації; використання протягом тривалого часу (понад 12 місяців або протягом звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців); не передбачається подальший перепродаж даного майна; здатне приносити організації економічну вигоду; наявність належно оформлених документів, що підтверджують існування самого активу і виключного права організації на результати інтелектуальної діяльності (патенти, свідоцтва, інші охоронні документи і ін.).

Склад нематеріальних активів. До нематеріальних активів належать такі об'єкти інтелектуальної власності: виключне право патентовласника на винахід, промисловий зразок, корисна модель; виключне авторське право на програми для ЕОМ, бази даних; майнове право автора чи іншого власника авторських прав на топології інтегральних мікросхем; виключне право власника на товарний знак і знак обслуговування, найменування місця походження товарів; виключне право патентовласника на селекційні досягнення.

У складі нематеріальних активів враховуються також ділова репутація організації (перевищення поточної ціни організації над вартістю з бухгалтерського балансу всіх її активів і зобов'язань) і організаційні витрати (пов'язані з утворенням юридичної особи, визнані у відповідності з установчими документами частиною вкладу засновників (учасників) до статутного капіталу організації).

Оцінка нематеріальних активів. Нематеріальні активи оцінюються за первісною і залишковою вартістю.

До бухгалтерського обліку нематеріальні активи приймаються за первісною вартістю, яка визначається наступним чином. Об'єкти, отримані від засновників в якості внеску до статутного капіталу приймаються за договірною ціною. Об'єкти, придбані за плату у інших організацій і осіб, приймаються за фактично виробленим затратам на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання, за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються витрат. Об'єкти, отримані за договором дарування (безоплатно), приймаються за ринковою вартістю на дату оприбуткування. Об'єкти, отримані за договором міни, приймаються за вартістю обмінюваного майна, яка була визначена організацією, виходячи з вартості аналогічного майна. Об'єкти, створені самою організацією, приймаються за вартістю їх виготовлення.

Залишкова вартість - це різниця між первісною вартістю і сумою амортизації нематеріальних активів. Нематеріальні активи за залишковою вартістю відображаються в балансі.

Облік наявності та руху нематеріальних активів. Облік нематеріальних активів ведеться за їх видами і окремими об'єктами. Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів вважається сукупність прав, що виникають з одного патенту, свідоцтва, договору поступки і ін. На кожен об'єкт в бухгалтерії відкривається картка обліку нематеріальних активів форми № НМА-1. Картка заповнюється на підставі первинних документів на оприбуткування, переміщення нематеріальних активів та ін.

Облік наявності та руху нематеріальних активів ведеться на активному, інвентарному рахунку 04 «Нематеріальні активи» за первісною і / або залишковою вартістю.

Облік надходження та вибуття нематеріальних активів. Порядок відображення операцій з придбання нематеріальних активів залежить від джерел їх надходження.

Внесення нематеріальних активів засновниками має значення вкладів у статутний капітал записується проводкою: Дт сч.08 і Кт сч.75-1 «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу; Дт сч.04 і Кт сч.08.

Безоплатне отримання нематеріальних активів оприбутковується записом: Дт сч.08 і Кт сч.98-2 «Безоплатні надходження». Згодом суми, враховані на Кт сч.98-2, списуються з цього рахунку: Дт сч.98-2 і Кт сч.91-1.

Придбання нематеріальних активів за плату оприбутковується: Дт сч.08-5 «Придбання нематеріальних активів» і Кт сч.60. Розробка своїми силами нематеріальних активів відображається проводкою: Дт сч.08-5 і Кт сч.10, 69, 70 і ін.

При введенні в експлуатацію придбаного або створеного своїми силами нематеріального активу виробничого призначення витрати, зібрані на рахунку 08-5, списуються на рахунок 04 проводкою: Дт сч.04 і Кт сч.08-5.

Нематеріальні активи можуть вибувати у зв'язку з продажем; внеском до статутного капіталу; безоплатною передачею; списанням; ліквідацією при стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях.

Інвентаризація нематеріальних активів. Відповідно до Методичних вказівок по інвентаризації майна і фінансових зобов'язань при інвентаризації нематеріальних активів перевіряється: наявність документів, що підтверджують права організації та їх використання; правильність і своєчасність відображення нематеріальних активів у балансі.

Питання для самоперевірки

1. Дайте поняття і види оцінок нематеріальних активів.

2. На якому рахунку ведеться облік нематеріальних активів?

3. Назвіть основні проводки по обліку надходження нематеріальних активів.

4. Які причини вибуття нематеріальних активів?

5. Що перевіряється при інвентаризації нематеріальних активів?

Тести по темі

1. Нематеріальні активи - це об'єкти:

а) мають грошову оцінку і приносять дохід;

б) використовуються тривалий час і які кошти;

в) використовуються більше одного року, мають грошову оцінку і приносять дохід.

2. Для оцінки нематеріальних активів в балансі використовується вартість:

а) первісна;

б) залишкова;

в) договірна.

3. До складу нематеріальних активів входять:

а) права на об'єкти інтелектуальної власності, організаційні витрати;

б) ділова репутація та організаційні витрати;

в) організаційні витрати, ділова репутація організації, права на об'єкти інтелектуальної власності.

4. Бухгалтерська запис Дт сч.20 і Кт сч.05 означає нарахування амортизації по об'єктах нематеріальних активів, що використовуються:

а) у допоміжному виробництві;

б) на загальногосподарські потреби;

в) в основному виробництві.

5. Одиницею бухгалтерського обліку нематеріальних активів вважається сукупність прав, що виникають з:

а) одного патенту.

б) свідоцтва.

в) одного патенту, свідоцтва, договору поступки і ін.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ |  Миргородська Т. в., Миргородська М. р, Асатрян Н. с. Бухгалтерський облік. Навчально-практичний посібник. - М., мгут, 2004 |  ВСТУП |  РОЗДІЛ I. ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ |  ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ |  Тести по темі |  БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС |  СИСТЕМА РАХУНКІВ І ПОДВІЙНА ЗАПИС |  КЛАСИФІКАЦІЯ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ |  ОНЛАЙН З ДИСЦИПЛІНИ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати