Головна

Семінарське заняття

  1. V. Зміст теми заняття
  2. V. Зміст теми заняття.
  3. VІІ Матеріали методичного забезпечення заняття
  4. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  5. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  6. VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  7. Заняття 1.

1. Структура провадження в суді першої інстанції.

2. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

3. Підготовче провадження.

4. Судовий розгляд справи та постановлення судових рішень

5. Особливості провадження з окремих категорій адміністративних справ.

Самостійна робота:

1. Підготовче стадія розгляду справи.

2. Судове доручення.

3. Забезпечення адміністративного позову.

4. Судові рішення за наслідками підготовчого провадження.

5. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Відкриття судового засідання. Початок розгляду справи по суті.

6. Дослідження доказів. Закінчення з'ясування обставин та перевірки їх доказами.

7. Судові дебати.

8. Види судових рішень суду першої інстанції.

Індивідуальна робота:

Індивідуальна робота виконується у вигляді складання тестів, або підготовки рефератів за наступною тематикою:

1. Структура розгляду справи в суді першої інстанції

2. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі

3. Судовий розгляд справи в адміністративних судах та прийняття судових рішень

Література: [основна 9; 12; 14; 40; додаткова: 68; 80 ]

В літературі з адміністративного права в основному використовується визначення стадії провадження, сформульоване Д. М. Бахрахом , який розуміє під нею таку порівняно самостійну частину провадження, яка, поряд з його загальними завданнями, має властиві тільки їй завдання, документи та інші особливості. Відносно провадження у справах про адміністративні правопорушення, поняття стадії надають І. П. Голосніченко, М. Ф. Стахурський. Вони зазначають, що стадіями провадження є послідовні етапи цієї діяльності, що завершується шляхом прийняття процесуального документу, в якому в концентрованій формі показані результати певних процесуальних дій.

Стадією судового адміністративного провадження є відносно відокремлена, виділена у часі та логічно пов'язана сукупність процесуальних дій, спрямована на досягнення мети та вирішення власних завдань, але у межах загальних завдань усього провадження, завершується шляхом прийняття певного процесуального документу (ухвали або постанови) та здійснюється адміністративним судом у межах компетенції.

Провадження в суді першої інстанції здійснюється за трьома стадіями:

1) звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі,

2) підготовче провадження,

3) судовий розгляд справи та прийняття рішення.

Процесуальні дії у межах кожної з цих стадій містяться у окремих структурних складових КАС України. Так дії, пов'язані із зверненням до адміністративного суду та відкриттям провадження в адміністративній справі регламентовані нормами гл.1 Розділу ІІІ КАС України. Підготовче провадження визначене нормами гл.2 Розділу ІІІ КАС України. Процесуальні дії, пов'язані із судовим розглядом справи визначені у главах 3 та 6 Розділу ІІІ КАС України. При чому у гл.6 Розділу ІІІ КАС України визначені окремі особливості судового розгляду адміністративної справи. Процесуальним діям, пов'язаним із прийняттям рішення судом першої інстанції присвячені норми глав 4 та 5 Розділу ІІІ КАС України.

У процесі здійснення провадження в адміністративній справі приймаються судові рішення у двох формах: ухвала і постанова.

Ухвалою є письмове або усне рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, яким вирішуються питання, пов'язані з процедурою розгляду адміністративної справи, та інші процесуальні питання. Ухвалами судів апеляційної чи касаційної інстанцій також вирішуються вимоги апеляційної чи касаційної скарги (п.13 ч.1 ст.3 КАС України).

Постанова - письмове рішення суду будь-якої інстанції в адміністративній справі, у якому вирішуються вимоги адміністративного позову (п.12 ч.1 ст.3 КАС України).

Першою стадією провадження у суді першої інстанції виділене звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

Процесуальний порядок звернення до адміністративного суду першої інстанції містить кілька етапів:

1) пред'явлення адміністративного позову (ст. Ст.104-106 КАС України),

2) з'ясування обставин справи (ч.1 ст.107 КАС України),

3) постановлення ухвали про залишення позовної заяви без розгляду, відкриття провадження у справі чи відмову у відкритті провадження у справі.

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви особисто позивачем або його представником. Позовна заява може бути надіслана до адміністративного суду поштою. Письмова позовна заява може бути складена шляхом заповнення бланка позовної заяви, наданого судом.. На прохання позивача службовцем апарату адміністративного суду може бути надана допомога в оформленні позовної заяви.

Адміністративний позов може містити вимоги про:

1) скасування або визнання нечинним рішення відповідача - суб'єкта владних повноважень повністю чи окремих його положень;

2) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії;

3) зобов'язання відповідача - суб'єкта владних повноважень утриматися від вчинення певних дій;

4) стягнення з відповідача - суб'єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю;

5) виконання зупиненої чи невчиненої дії;

6) встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб'єкта владних повноважень;

7) примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

Суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи:

1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність;

2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником);

3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 КАС України;

4) належить позовну заяву розглядати в порядку адміністративного судочинства;

5) подано адміністративний позов у строк, установлений законом (якщо подано заяву про поновлення цього строку, то чи є підстави для її задоволення);

5) немає інших підстав для повернення позовної заяви, залишенні її без розгляду або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених КАС України.

Суддя відкриває провадження в адміністративній справі на підставі позовної заяви, якщо відсутні підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі.

Якщо відповідачем у позовній заяві, щодо якої відсутні підстави для її повернення, залишення без розгляду чи відмови у відкритті провадження у справі, вказана фізична особа, яка не має статусу підприємця, суддя не пізніше двох днів з дня надходження позовної заяви до суду звертається до відповідного органу реєстрації місця перебування та місця проживання особи щодо надання інформації про зареєстроване місце проживання (перебування) такої фізичної особи. Інформація про місце проживання (перебування) фізичної особи має бути надана протягом трьох днів з дня отримання відповідним органом реєстрації місця проживання та перебування особи відповідного звернення суду. Якщо за результатами отриманої судом інформації буде встановлено, що справа не підсудна цьому суду, суд повертає позовну заяву позивачу. У разі якщо отримана судом інформація не дає можливості встановити зареєстроване у встановленому законом порядку місце проживання (перебування) фізичної особи, суд вирішує питання про відкриття провадження у справі.

Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує протягом трьох днів з дня надходження позовної заяви до адміністративного суду або закінчення строку, встановленого для усунення недоліків позовної заяви, у разі залишення позовної заяви без руху, та не пізніш наступного дня з дня отримання судом інформації про місце проживання (перебування) фізичної особи.

Стадія звернення до адміністративного суду та відкриття провадження у справі завершується прийняттям ухвали. КАС України передбачено декілька видів ухвал:

А) ухвала про відкриття провадження;

Б) ухвала про залишення позовної заяви без розгляду;

В) ухвала про залишення позовної заяви без руху;

Г) ухвала про повернення позовної заяви;

Д) ухвала про відмову у відкритті провадження.

Першим з виділених видів ухвал названа ухвала про відкриття провадження (ч.5 ст.107 КАС України). Копія ухвали про відкриття провадження в адміністративній справі невідкладно після постановлення надсилається особам, які беруть участь у справі, разом з витягом про їхні процесуальні права та обов'язки. Відповідачам та третім особам, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, надсилаються також копії позовної заяви та доданих до неї документів. (ч.6 ст.107 КАС України). В ухвалі про відкриття провадження у справі зазначаються:

1) найменування адміністративного суду, прізвище та ініціали судді, який відкрив провадження в адміністративній справі, номер справи;

2) ким і до кого пред'явлено адміністративний позов;

3) зміст позовних вимог;

4) дата, час і місце попереднього судового засідання, якщо суд вважає його проведення необхідним;

5) пропозиція відповідачу подати в зазначений строк письмові заперечення проти позову та докази, які у нього є (для суб'єкта владних повноважень - відповідача зазначається про його обов'язок надати у визначений судом строк у разі заперечення проти позову всі матеріали, що були або мали бути взяті ним до уваги при прийнятті рішення, вчиненні дії, допущенні бездіяльності, з приводу яких подано позов);

6) яким складом суду розглядатиметься справа;

7) висновок суду про поновлення строку звернення до суду, якщо для цього є підстави.

Копія ухвали про залишення позовної заяви без розгляду невідкладно надсилається особі, яка подала позовну заяву, разом із позовною заявою та усіма доданими до неї матеріалами. Ці ухвала може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву (ч. Ч. 7, 8 ст. 107 КАС України).

Наступним видом ухвал названа ухвала про залишення позовної заяви без руху (ч.1-3 ст.108 КАС України). Копія такої ухвали надсилається невідкладно особі, що звернулася із позовною заявою (ч.1 ст.108 КАС України).

Така ухвала виноситься, якщо суддя встановить факт подання позовної заяви без додержання вимог, встановлених статтею 106 КАС України (вимоги до позовної заяви). В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків. Якщо позивач усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день первинного її подання до адміністративного суду.

Ухвала про залишення позовної заяви без руху може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву.

Наступним видом названа ухвала про повернення позовної заяви (ч.3 ст.108 КАС України). Копія ухвали невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із позовною заявою та усіма доданими матеріалами (ч.4 ст.108 КАС України).

Позовна заява повертається позивачеві, якщо:

1) позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху;

2) позивач до відкриття провадження в адміністративній справі подав заяву про її відкликання;

3) позовну заяву подано особою, яка не має адміністративної процесуальної дієздатності;

4) позовну заяву від імені позивача подано особою, яка не має повноважень на ведення справи;

5) у провадженні цього або іншого адміністративного суду є справа про спір між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав;

6) справа не підсудна цьому адміністративному суду;

7) якщо позовну заяву із вимогою стягнення грошових коштів, яка ґрунтується на підставі рішення суб'єкта владних повноважень, подано суб'єктом владних повноважень.

Ухвала про повернення позовної заяви може бути оскаржена особою, яка подала позовну заяву. Повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом.

Останнім видом ухвал виділена ухвала про відмову у відкритті провадження (ч.1 ст.109 КАС України).

Суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі лише, якщо:

1) заяву не належить розглядати в порядку адміністративного судочинства;

2) у спорі між тими самими сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав є такі, що набрали законної сили: постанова суду чи ухвала суду про відмову у відкритті провадження в адміністративній справі, про закриття провадження в такій справі у зв'язку з відмовою позивача від адміністративного позову або примиренням сторін;

3) настала смерть фізичної особи чи припинено юридичну особу, які звернулися із позовною заявою або до яких пред'явлено адміністративний позов, якщо спірні правовідносини не допускають правонаступництва.

Копія ухвали невідкладно надсилається особі, яка подала позовну заяву, разом із усіма поданими матеріалами (ч.3 ст.109 КАС України). Ухвала про відмову у відкритті провадження може бути оскаржена (ч.4 ст.109 КАС України).

Повторне звернення тієї ж особи до адміністративного суду з таким самим адміністративним позовом, щодо якого постановлено ухвалу про відмову у відкритті провадження, не допускається.

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12     Наступна

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ | ПЕРЕДМОВА | ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА | Методичні вказівки до вивчення курсу | Рекомендації до підготовки реферату | Лекція 1 - 4 год. | Семінарське заняття | Лекція - 6 год. | Лекція - 2 год. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати