Головна

За яким семінарські заняття не проводяться

  1.  I. Щодо підготовки до практичних занять
  2.  II. семінарські заняття
  3.  VI. Підсумок заняття і оцінка роботи дітей.
  4.  VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
  5.  А) аудиторні заняття
  6.  Акустико-артикуляційний образ звуків. Див. Попередні заняття.
  7.  В кінці заняття студентам необхідно сформулювати конкретні висновки по темі

Тема: Кримінологічна характеристика пенітенціарної злочинності

і її попередження

При самостійному вивченні даної теми слід звернути увагу на зміст поняття «пенітенціарний» рецидив. З цього питання існує ряд точок зору, проте більшість кримінологів відносять до нього злочини, вчинені засудженими в місцях ізоляції від суспільства. Виходячи з цього, має розкриватися стан (рівень, динаміка і т.д.) пенітенціарної злочинності в сучасний період. Акцент робиться на особливості її структури і динаміки, підкреслюються основні тенденції. Зокрема, необхідно відзначити ситуацію статистичну залежність між хуліганськими діями засуджених і пагонами, ухиленнями від відбування позбавлення волі; тенденцію до зниження рівня і частки тяжкої насильницької злочинності; нехарактерні для пенитенциарии загальнокримінальних корисливих злочинів і т.д. Необхідно також показати специфіку латентності пенітенціарної злочинності, підкреслити її причини.

При вивченні кримінологічної характеристики особистості засуджених-злочинців, в першу чергу, слід приділити увагу особливостям мотивації і цілей скоєних злочинів. Вони в більшості випадків є наслідком ситуації, навколишнього оточення і обумовлені специфічним статусом засуджених. Уже з цих позицій доцільно проаналізувати особливості психології поведінки злочинців-ув'язнених, потім вникнути в їх емоційно-вольові, морально-психологічні риси.

При вивченні детермінант пенітенціарної злочинності звертаємо увагу на те, що вони, як правило, розбиваються на кілька груп: вплив кримінальної та кримінально-виконавчої політики; недоліки виховної роботи та ідеологічного впливу; детермінанти технічного і організаційно-управлінського характеру; зловживання адміністрації виправних установ; вплив кримінальної субкультури. Необхідно засвоїти конкретні фактори в кожній з перерахованих груп, показати їх взаємозв'язок.

Що стосується системи попередження пенітенціарної злочинності, то студенту більшою мірою потрібно сконцентруватися на спеціальних заходах. Ув'язнені строго ізольовані від суспільства, і тому важко говорити про загальсоціальному впливі на них. Найбільше значення в системі спеціальної профілактики мають: вдосконалення режиму відбування покарання, праці засуджених, виховної та оперативно-розшукової роботи у виправних установах. Окремої аналізу заслуговують організаційно-управлінські та правові заходи попередження злочинів. Відносно останніх не варто забувати, що законодавство, в тому числі кримінально-виконавче, постійно вдосконалюється, і матеріал підручників в цьому плані може застарівати, не відповідати сучасній дійсності.

Тема: Кримінологічна характеристика корупційної злочинності

і її попередження

При самостійному вивченні теми студент повинен засвоїти поняття корупційної злочинності, коло злочинів, що утворюють її сукупність, після чого ознайомитися з її рівнем, структурою, динамікою, іншими якісно-кількісними показниками в сучасний період. До питання про кримінологічної характеристиці даного виду злочинності відноситься також вивчення видів корупції, типових форм корупційних злочинів, а також впливу корупційної злочинності на розвиток окремих видів злочинності та злочинності в цілому. Слід звернути увагу на специфіку особистості коррупантов.

При ознайомленні з детермінантами корупційної злочинності необхідно чітко розділяти їх на найбільш суттєві групи. До таких, в першу чергу, відносяться економічні, політичні та психологічні причини і умови, а також організаційно-управлінські та правові недоліки. Для правильної підготовки до відповіді слід з'ясувати зміст кожної з груп, і, розкриваючи види детермінант, показати їх розуміння на конкретних прикладах.

Важливою частиною пізнання теми є аналіз сучасної системи кримінологічного протидії корупції. Центральне місце займають питання антикорупційної політики російської держави, її значення та правових основ попередження. Доцільно детально дослідити основні положення Національного плану протидії корупції, результати його реалізації на даний час. Передбачені планом заходи бажано характеризувати в тій угрупованню, яка закріплена нормативно. Слід пам'ятати, що нормативна база антикорупційної діяльності постійно оновлюється, а практика її застосування - вдосконалюється. Тому в період підготовки до заліково-екзаменаційної сесії студент повинен ще раз детально опрацювати діючу правову основу питання в уникненні помилок і неточностей у відповіді. Окремий акцент потрібно поставити на проблемі антикорупційної експертизи проектів нормативних актів, методикою і суб'єктах її проведення, а також ролі в загальному комплексі заходів боротьби з корупцією.

Тема: Кримінологічна характеристика необережної злочинності

і її попередження

Вивчення теми доцільно почати з чіткого з'ясування поняття необережної злочинності і її структури. Вирішення даного питання дозволить при зверненні до подальшого матеріалу правильно розставити акценти при аналізі детермінант злочинності та системи її попередження. Знайомлячись зі станом необережної злочинності, необхідно виділити не тільки її загальні показники як виду, але і розглянути якісно-кількісні характеристики автотранспортних злочинів як найбільш поширених, і інший необережної злочинності в області взаємодії особистості і техніки.

Істотно відрізняється особистість необережного злочинця. Слід звернути увагу на конкретні особливості психології поведінки, ціннісних орієнтацій і характерологічних властивостей необережних злочинців. Стосовно до транспортних злочинів повинні бути виділені статистичні залежності, наприклад, між стажем діяльності оператора і рівнем аварійності тощо Після цього дослідженню підлягає типологія необережних злочинців.

Що стосується причин і умов необережних злочинів, то аналізу підлягають загальносоціальні фактори, що детермінують необережну злочинність, і види умов, що сприяють необережних злочинів. Особливе значення для транспортний злочинів мають організаційно-управлінські, технічні, правові детермінанти. На окрему увагу заслуговує проблема ситуації в генезі необережних злочинів. У цьому питанні, разом з тим, потрібно пам'ятати, що ситуація може істотно позначатися на поведінці особи, але першорядну роль в її кримінальному кінець завжди грає особистість винного.

Розкриття системи профілактики необережної злочинності вимагає освітлення стратегії попереджувального впливу в даній області і її напрямків. На їх основі досліджуються загальні та спеціальні заходи попередження необережних злочинів, шляхи їх вдосконалення. В обов'язковому порядку підлягають аналізу організаційні, технічні і правові засоби профілактики злочинів як найбільш актуальні та дієві в сучасних вітчизняних умовах.

Теми і плани семінарських занять для студентів заочної форми навчання

Заняття 1. Тема: попередження злочинності

Питання до теми:

1. Поняття попередження злочинності: основні напрямки, методи і засоби. Система впливу на злочинність.

2. Принципи попереджувальної діяльності.

3. Класифікація запобіжних заходів.

4. Суб'єкти попереджувальної діяльності: система і функції.

5. Кримінологічне прогнозування, його види та методи.

6. Кримінологічне планування.

7. Координація заходів боротьби зі злочинністю, її суб'єкти та форми.

Заняття 2. Тема: Кримінологічна характеристика організованої злочинності та її попередження

Питання до теми:

1. Поняття та ознаки організованої злочинності як найбільш небезпечного виду злочинності.

2. Види організованої злочинності, їх кримінологічна характеристика.

3. Форми організованої злочинності, критерії їх виділення.

4. Причини та умови організованої злочинності. Виникнення і розвиток організованої злочинності в Росії.

5. Загальні і спеціальні заходи попередження організованої злочинності.

 
 РОБОЧА ПРОГРАМА |  Додаток 1. Методичні рекомендації ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ |  ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІНИ |  ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ |  Розділ 1. КРИМИНОЛОГИЯ (ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА) |  Розділ 2. КРИМИНОЛОГИЯ (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА) |  З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ І ІСПИТУ |  Нормативно-правові акти |  дисертаційні дослідження |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати