На головну

Розкрийте поняття правова держава та назвіть її ознаки.

  1. Quot;Воєнний комунізм" як організаційно-правова форма здійснення соціально-економічної політики радянської України
  2. Административно-правовая организация в сфере культуры.
  3. Административно-правовая организация в сфере обеспечения государственной безопасности.
  4. Административно-правовая организация в сфере образования и науки.
  5. Англо-саксонская правовая семья
  6. Англосаксонская правовая семья.
  7. Асортимент - більш широке поняття, перелік найменувань виробів та їх модифікацій ( моделей ) із зазначенням обсягу випуску по кожному виду.

Правова держава - це держава, у якому організація й діяльність державної влади в її взаєминах з індивідами і їхніми об'єднаннями заснована на праві і йому відповідає.

Ідея правової держави спрямована на обмеження влади (чинності) держави правом; на встановлення правління законів, а не людей; на забезпечення безпеки людини в його взаємодіях з державою

Основні ознаки правової держави:

1. Здійснення державної влади відповідно до принципу її поділу на законодавчу, виконавчу, судову з метою не допустити зосередження всієї повноти державної влади в або одних руках, виключити її монополізацію, узурпацію однією особою, органом, соціальною верствою, що закономірно веде до "жахаючого деспотизму" (Ш. Монтеск'є).

2. Наявність Конституційного Суду - гаранта стабільності конституційного ладу - органа, що забезпечує конституційну законність і верховенство Конституції, відповідність їй законів і інших актів законодавчої й виконавчої влади.

3. Верховенство закону й права, що означає: жоден орган, крім вищого представницького (законодавчого), не вправі скасовувати або змінювати прийнятий закон. Всі інші нормативно-правові акти (підзаконні) не повинні суперечити закону. У випадку ж протиріччя пріоритет належить закону. Самі закони, які можуть бути використані як форма легалізації сваволі (прямій протилежності права), повинні відповідати праву, принципам конституційного ладу. Юрисдикцією Конституційного Суду чинність неправового закону підлягає призупиненню, і він направляється в Парламент для перегляду.

4. Зв'язаність законом рівною мірою як держави в особі його органів, посадових осіб, так і громадян, їхніх об'єднань. Держава, що видала закон, не може саме його й порушити, що протистоїть можливим проявам сваволі, свавілля, уседозволеності з боку бюрократії всіх рівнів.

5. Взаємна відповідальність держави й особистості:

особистість відповідальна перед державою, але й держава не вільно від відповідальності перед особистістю за невиконання взятих на себе зобов'язань, за порушення норм, що надають особистостей права.

6. Реальність закріплених у законодавстві основних прав людини, прав і свобод особи, що забезпечується наявністю відповідного правового механізму їхньої реалізації, можливістю їхнього захисту найбільш ефективним способом - у судовому порядку.

7. Реальність, дієвість контролю й нагляду за здійсненням законів, інших нормативно-правових актів, слідством чого є довіра людей державним структурам, обіг для дозволу сугубо юридичних суперечок до них, а не, наприклад, у газети, на радіо й телебачення.

8. Правова культура громадян - знання ними своїх обов'язків і прав, уміння ними користуватися; поважне відношення до права, що протистоїть "правовому нігілізму" (віра в право чинності й невір'я в чинність права).


   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Дайте визначення держави та назвіть її ознаки. | Опишіть теорії виникнення держави. | Дайте визначення поняття адміністративного правопорушення та назвіть його ознаки. | Розкрийте поняття та вкажіть види адміністративного стягнення. | Дайте визначення поняття виборів та назвіть їх види. | Дайте визначення поняття відпустка та назвіть її види. | Дайте визначення поняття нормативно-правового акту та назвіть його види. | Дайте визначення поняття референдум та назвіть його види. | Дайте визначення права та назвіть його ознаки. | Дайте характеристику видів покарань для неповнолітніх. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати