На головну

Методичні рекомендації

  1.  II. Методичні рекомендації щодо СКЛАДАННЯ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  2.  II. Методичні вказівки для студентів по виконанню індивідуальних завдань
  3.  III. Методичні вказівки для студентів заочної форми навчання з виконання контрольної роботи
  4.  А) Методичні помилки і непорозуміння
  5.  Базові поняття теорії і методичні рекомендації щодо вирішення задач
  6.  Базові поняття теорії і методичні рекомендації щодо вирішення задач
  7.  Базові поняття теорії і методичні рекомендації щодо вирішення задач

-Для Безперебійної та ефективної роботи електротехнічного обладнання та приладів слід мати характеристики різних режимів, які можна отримати в результаті розрахунку електричних ланцюгів.

-Розрахунок Електричних ланцюгів зводиться до визначення струму в гілках, на-напружень на окремих ділянках і потужностей, споживаних навантаженнями.

-учні Повинен знати, що крім закону Ома, для розрахунку електричні-ських ланцюгів застосовуються перший і другий закони Кірхгофа, які є наслідком закону збереження енергії.

-Перший Закон Кирхгофа застосовують до вузлів електричного кола. Другий закон застосовують для контурів електричного кола.

-Методика Розрахунку будь електричного кола залежить від виду її електричної схеми.

-Все Електричні ланцюги в порядку зростаючої складності методу розрахунку можна розділити на кілька типів:

послідовний, паралельні, змішані ланцюга з одним джерелом електрорушійної сили ЕРС Е;

-такі ж ланцюга з кількома джерелами ЕРС Е;

-ланцюга з одним джерелом ЕРС Е, які навіть перетвореннями можна привести ні до послідовного, ні до паралельного, ні до змішаного з'єднанню;

-такі ж ланцюга з кількома джерелами ЕРС Е, т. е. складні електричні ланцюги.

Розрахунок складних ланцюгів з декількома джерелами ЕРС може проводитися різними методами. Дуже важливо не тільки зрозуміти сутність цих методів, А й навчитися вибирати з них найбільш підходящий для вирішення поставленого завдання.

До основних методів розрахунку складних електричних ланцюгів постійного струму відносяться:

1. метод вузлових і контурних рівнянь (застосування законів Кірхгофа);

2. метод контурних струмів;

3. метод вузлового напруги;

4. метод перетворення;

5. метод накладення;

6. метод еквівалентного генератора (метод холостого ходу і короткого замикання).

Методом вузлових і контурних рівнянь можна розраховувати електричний ланцюг будь-якої конфігурації і складності. Якщо для даної ланцюга задані величини всіх Е. д. З, і опорів, то для знаходження всіх струмів потрібно стільки розрахункових рівнянь, скільки в ланцюзі невідомих струмів (по числу гілок). При цьому число незалежних вузлових рівнянь, що складаються за першим законом Кірхгофа, має битьна одиницю менше числа вузлів ланцюга.

(N-1)

де n - кількість вузлів

Решта рівняння повинні бути контурні, і складаються за другим законом Кірхгофа

m- (n-1)

де m - кількість гілок.

Контурні рівняння рекомендується складати для більш простих контурів з меншим числом опорів і джерел живлення. Крім того, кожен новий контур, для якого складається чергове рівняння, повинен містити не менше однієї гілки, що не входила в контур, для яких уже складені рівняння. Виконання останнього умови забезпечує незалежність складених рівнянь.

Пам'ятайте, що перш ніж приступити до написання рівнянь за законами Кірхгофа, потрібно вибрати умовно позитивний напрямок струму в кожній гілці, що робиться довільно.

Дійсні напрямки струмів можуть не збігатися з умовно поклади-них напрямками. Помилка у виборі напрямку струму в результаті рішення буде виявлена ??- ток з неправильно вибраним напрямком вийде негативним. Слід змінити напрямок цього струму в схемі і вважати його надалі позитивним. Правильність визначення струмів в ланцюзі можна перевірити, склавши баланс потужностей ланцюга.

Це питання добре освітлений в [4, § 5.1] і [9 §2.11]

Метод контурних струмів вимагає меншого числа розрахункових рівнянь в порівнянні з методом вузлових та контурних рівнянь і тому скорочує розрахунки ланцюгів.

Метод заснований на застосуванні другого закону Кирхгофа.

Схема поділяється на осередки (незалежні контури), і для кожного осередку вводиться свій струм - контурний струм.

Контурний струм - це деяка розрахункова величина, яка однакова для всіх ділянок даного контуру.

Окремі гілки схеми одночасно можуть входити в два суміжних контуру. Дійсний струм в такій галузі визначається накладенням контурних струмів, відповідних суміжних контурам.

Для кожного контуру складається рівняння за другим законом Кірхгофа, причому напрямок обходу контура приймається збігається з напрямком контурного струму. Число незалежних рівнянь за другим законом Кірхгофа, дорівнює числу осередків. У лівій частині кожного рівняння, записується сума алгебри ЕРС, включених в даний контур, в праву частину загальне падіння напруги в даному контурі від контурного струму цього контуру і падіння напруги від контурних струмів суміжних контурів.

Знаки ЕРС і падінь напруги в цих рівняннях визначаються так само, як і в звичайних контурних рівняннях.

Після рішення цих рівнянь визначаються всі контурні струми. Потім переходять до визначення дійсних струмів в гілках ланцюга.

Вивчіть це питання в [4 §5.4] і [9, §2.12]

Метод вузлового напруги дає можливість більш просто, в порівнянні з іншими раніше розглянутими методами, визначити струми в ланцюзі з двома вузлами.

Для розрахунку застосовується формула, яка визначає напругу між вузловими точками:

U =

Де ? (Е · q) - алгебраїчна сума добутків ЕРС на провідність відповідної гілки;

?q - сума провідностей всіх гілок ланцюга

А потім визначаються струми в гілках, використовуючи другий закон Кірхгофа.

Це питання добре опрацьований в [4, §5.5] і [9, §2.9].

метод накладення можна застосовувати для визначення струмів в ланцюзі, в якій одночасно діють кілька ЕРС, застосувавши принцип накладення.

Сутність принципу накладення полягає в тому, що струм в будь-якої гілки ланцюга з опорами, що не залежать від струмів і напрузі, (лінійного ланцюга), дорівнює алгебраїчній сумі часткових струмів, створюваних у цій галузі, усіма по черзі діють ЕРС.

Метод накладення, дозволяє замінити розрахунок однієї складного ланцюга з неяк-кими джерелами енергії розрахунком декількох ланцюгів з одним джерелом енергії в кожній. Ланцюг з одним джерелом енергії розраховується будь-яким методом.

Таким чином, для кожної ланцюга виходить стільки часткових струмів, як-ко джерел ЕРС містить цей ланцюг.

Алгебраїчна сума часткових струмів дорівнює току в галузі при одновремен-ном дії всіх джерел з урахуванням напрямку струмів.

Вивчіть це питання за підручниками [4, §5.2] і [9, §2.10]

Метод еквівалентного генератора доцільно застосовувати для визна розподілу струму в якій-небудь одній галузі складного ланцюга.

Для розрахунку задану складну ланцюг розбивають на дві частини: ділянку ланцюга або гілку з опором R, в якій треба визначити струм I, і решту ланцюга, що складається з джерел живлення і опорів, з'єднаних по будь-якій схемі. Цю другу частину ланцюга називають активним двополюсників.

Двухполюсник (частина ланцюга з двома зажимами), який не містить джерело живлення, називають пасивним, а що містить джерело живлення - активним.

Активний двухполюсник може бути замінений джерелом або еквівалент-ним генератором з ЕРС (Е0) І внутрішнім опором Ro.

Для визначення струму I в галузі з опором R треба знайти ЕРС еквівалент-лентний генератора Його, і його внутрішній опір Ro. Визначення цих параметрів дослідним шляхом описано в [4 §5.3 з 82] і [9 §2.14 з 90].

Це питання ви можете підготувати, вивчивши теми в підручниках [4, §5.3] і [9, §2.14].

Питання для самоконтролю:

- Поясніть цілі розрахунку електричних ланцюгів.

- Поясніть завдання розрахунку електричних ланцюгів.

- Розкажіть класифікацію методів розрахунку електричних ланцюгів постійного струму.

- Поясніть особливості послідовного з'єднання елементів електричного кола.

- Поясніть особливості паралельного з'єднання елементів електричного кола.

- Поясніть, що називають провідністю ланцюга.

- Поясніть, яке з'єднання електричного кола називається простим, а яке складним.

- Перерахуйте методи розрахунку складних електричних ланцюгів.

- Сформулюйте закон Ома.

- Сформулюйте і поясніть перший закон Кірхгофа.

- Сформулюйте і поясніть другий закон Кірхгофа.

- Поясніть, від чого залежить методика розрахунку електричного кола.

13. Охарактеризуйте метод вузлових і контурних рівнянь.

14. Охарактеризуйте метод контурних струмів.

15. Охарактеризуйте метод вузлового напруги.

16. Охарактеризуйте метод еквівалентного генератора.

17. Охарактеризуйте метод накладення.

 
 Пояснювальна записка 1 сторінка |  Пояснювальна записка 2 сторінка |  Пояснювальна записка 3 сторінка |  Пояснювальна записка 4 сторінка |  Пояснювальна записка 5 сторінка |  Перелік рекомендованої літератури |  Методичні рекомендації |  Тема 1.1 Фізичні процеси в електричних ланцюгах |  Методичні рекомендації |  Методичні рекомендації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати