Головна

Увага!

  1.  Увага!
  2.  УВАГА! УВАГА! ВСІ ЯД! ЗУПИНІТЬСЯ!
  3.  Увага! Всі подарунки від Лідера видаються особисто на Недільної вечірці або надсилаються поштою іногороднім.
  4.  УВАГА! При заміні несправного реле струму нове реле завжди має бути з тим же індексом, що і несправне.
  5.  УВАГА! При заміні несправного реле струму нове реле завжди має бути з тим же індексом, що і несправностей.
  6.  Увага! Публікація завантажена з сайту http://dlyfoto.ru/, де Ви знайдете все необхідне для фотографа, дизайнера і веб-майстри!

При роботі з апаратом для УВЧ-терапії забороняється:

- Приступати до роботи, не ознайомившись з інструкцією по його експлуатації;

- Підключати або відключати заземлення і замінювати запобіжники при включеному апараті;

- Підносити до проводів і електродів апарату металеві предмети, щоб уникнути опіків струмами високої частоти;

- Замінювати електроди й проведення при ввімкненні пристрою.

Вправа 1.Дослідження просторового розподілу електричного поля УВЧ

1. Встановити між електродами екран з координатної сіткою.

2. Увімкніть апарат УВЧ, для чого перемикач «НАПРУГУ» поставте в положення 1 (при цьому повинна загорітися сигнальна лампочка), потім натисніть кнопку «КОНТРОЛЬ» і, обертаючи перемикач «НАПРУГУ», встановіть стрілку індикатора апарату на середину червоного сектора. Після цього встановіть перемикач «ПОТУЖНІСТЬ» на задане значення і ручкою «НАСТРОЙКА» добийтеся максимального відхилення стрілки індикатора.

3. Переміщуючи дипольні антену в горизонтальній площині вліво і вправо від центру на відстань lx, через кожен сантиметр виміряйте силу струму I.

4. Переміщуючи дипольні антену у вертикальній площині вгору і вниз від центру на відстань ly, Через кожен сантиметр виміряйте силу струму I. Так само і в горизонтальній площині.

5. Результати вимірювань занести в таблицю №1

Таблиця № 1

 горизонтальна площина  вертикальна площина
lх1, см  I, А lх2, см  I, А ly1, см  I, А ly2,см  I, А
         
   -1      -1  
   -2      -2  
   -3      -3  
   -4      -4  
   -5      -5  
   -6      -6  
   -7      -7  
   -8      -8  

де lх1 - Зміщення вправо, lх2 - зміщення вліво від початку координат,

ly1 - Зміщення вгору, ly2 - Зміщення вниз від початку координат.


 6. Побудуйте графіки за даними таблиці:


Вправа 2.Дослідження теплового впливу поля УВЧ на електроліти та діелектрики

1. Помістити кювети з розчином кухонної солі (електроліт) і гліцерином (діелектрик) між двома електродами апарату.

2. Виміряйте температури Т1 і Т2 рідин в кюветах.

3. Увімкніть апарат і налаштуйте терапевтичний контур в резонанс з контуром генератора за допомогою газорозрядної лампи індикатора.

4. Зніміть показання термометрів через кожні 5 хвилин протягом 20 хвилин.

5. Результати занести в таблицю №2:

Таблиця №2

 t, хв Т1, З ° Т2, З °
   
   
   
   
   

6. Побудуйте графік залежності температури досліджуваних рідин від часу t впливу на них електричного поля УВЧ Т = f (t).

За результатами виконаної роботи записати висновок:

___

Підпис викладача: ___

«» ___ 201_г.

Лабораторна робота № 4

ТЕМА: Визначення показника заломлення розчинів за допомогою рефрактометра

Значення теми в системі знань лікаря:Закон заломлення світла лежить в основі роботи оптичних приладів: лупи, мікроскопів, медичних ендоскопів, а так само рефрактометрі. Рефрактометри призначені для вимірювання показника заломлення розчинів. Це має важливе практичне значення, оскільки, знаючи показник заломлення розчинів можна розрахувати їх концентрацію, що знаходить застосування в практиці клінічних лабораторій.

Мета роботи: вивчення принципу роботи рефрактометра і дослідження залежності показника заломлення розчину від концентрації.

Прилади й приналежності: рефрактометр, піпетка, розчини різної концентрації.

Студент повинен знати:

· Визначення поняття «світло». Природа світла.

Шкала електромагнітних хвиль.

· Явище заломлення світла.

· Абсолютний і відносний показник заломлення.

· Закон заломлення світла (Закон Снелля).

· Що називають граничними кутами заломлення і повного відображення.

· У чому полягає явище повного відбиття і де воно застосовується в медицині.

· Пристрій і принцип дії рефрактометра.

· Методи визначення показника заломлення розчинів за допомогою рефрактометра.

· Волоконна оптика.

· Сучасна ендоскопія і її методи.

Студент повинен вміти:

· Виводити математично формулу для закону заломлення (закон Снелля) і з нього отримувати формули для граничних кутів заломлення і відображення.

· Підготувати прилад до роботи.

· Дослідити залежність показника заломлення n розчину від різних концентрацій Ci і визначати по градуйованому графіком невідому концентрацію розчину Cx.
 Хід роботи |  I. Проведення статистичної обробки результатів дослідження |  II. Нормальний закон розподілу |  III. Перевірка розподілу емпіричних даних на нормальний закон розподілу. |  IV. Отримання статистичного матеріалу. |  Хід роботи |  ТЕМА: Вивчення будови і роботи апарату для УВЧ-терапії. |  фізіотерапія |  индуктотермия |  УВЧ-терапія |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати